Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ποιος Σκότωσε Περισσότερους Ανθρώπους Στην Βίβλο; Ο Θεός Η Ο Σατανάς; Η Σοκαριστική Αλήθεια Αποκαλύπτεται!

Απάντηση: Ο ΘΕΟΣ
Μέτρησα τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον Θεό στην Αγία Γραφή.Και είναι 2.038.344. Αυτός ο αριθμός, βέβαια,υποτιμά σημαντικά τον συνολικό αριθμό των θανάτων που έχουν προκληθεί από τον Θεό. Περιλαμβάνονται μόνο τα εγκλήματα για τα οποία δίνονται συγκεκριμένοι αριθμοί. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις στην Αγία Γραφή, όπου δεν αναφέρεται ο αριθμός των θανάτων.Ο Κατακλυσμός του Νώε, τα Σόδομα και τα Γόμορρα, ή οι πολλές πληγές, οι λιμοί, κλπ όλα είναι άγνωστες μεταβλητές, που ενδέχεται να ωθήσουν τον αριθμό αυτό και πάνω από τριάντα εκατομμύρια.

Ο Σατανάς από την άλλη είναι τεκμηριωμένο ότι προκάλεσε τον θάνατο μόνο 10 ατόμων στο γραπτό κείμενο της Βίβλου. Ακόμη και εκείνοι οι 10 σκοτωμοί είναι ύποπτοι, επειδή ο Θεός επιτρέπει ουσιαστικά στον Σατανά να κάνει τις δολοφονίες ως μέρος ενός «στοιχήματος» (οικογένεια του Ιώβ). Δεν με πιστεύετε; Εδώ είναι η γραφή:

Ιώβ. 1,1            Ἄνθρωπος τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι, ᾧ ὄνομα Ἰώβ, καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος.
Ιώβ. 1,1                      Εις την Αυσίτιδα χώραν εζούσεν ένας άνθρωπος ο οποίος ωνομάζετο Ιώβ. Ητο ευθύς και έντιμος, άμεμπτος, δίκαιος απέναντι όλων, ευσεβής προς τον Θεόν, απέφευγε κάθε πονηρόν πράγμα, κάθε αμαρτωλήν πράξιν.
Ιώβ. 1,2            ἐγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρεῖς.
Ιώβ. 1,2                     Αυτός είχεν αποκτήσει επτά υιούς και τρεις θυγατέρας.
Ιώβ. 1,3            καὶ ἦν τὰ κτήνη αὐτοῦ πρόβατα ἑπτακισχίλια, κάμηλοι τρισχίλιαι, ζεύγη βοῶν πεντακόσια, θήλειαι ὄνοι νομάδες πεντακόσιαι, καὶ ὑπηρεσία πολλὴ σφόδρα καὶ ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος εὐγενὴς τῶν ἀφ᾿ ἡλίου ἀνατολῶν.
Ιώβ. 1,3                     Είχε δε πλήθος ζώα εις την ιδιοκτησίαν του· επτά χιλιάδας πρόβατα, τρεις χιλιάδας καμήλους, πεντακόσια ζεύγη βοών, αγέλην από πεντακοσίας θηλείας όνους. Δια την επιστασίαν και βοσκήν όλων αυτών είχε μεγάλον αριθμόν υπηρετών. Καλός δε και πλούσιος καθώς ήτο, είχε κάμει μεγάλα έργα εις την χώραν του. Και έτσι ο άνθρωπος εκείνος ήτο ενας από τους πολύ διακεκριμένους ανθρώπους των ανατολικών εκείνων χωρών.
Ιώβ. 1,4            συμπορευόμενοι δὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἐποιοῦσαν πότον καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν, συμπαραλαμβάνοντες ἅμα καὶ τὰς τρεῖς ἀδελφὰς αὐτῶν ἐσθίειν καὶ πίνειν μετ᾿ αὐτῶν.
Ιώβ. 1,4                     Τα παιδιά του εσυνήθιζαν να μεταβαίνουν με την σειράν των στο σπίτι του καθ' ενός από αυτά και παρέθεταν συμπόσιον κάθε ημέραν. Παρελάμβαναν δε μαζή των και τας τρεις αδελφάς των να τρώγουν και να πίνουν μαζή των.
Ιώβ. 1,5            καὶ ὡς ἂν συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ πότου, ἀπέστελλεν Ἰὼβ καὶ ἐκαθάριζεν αὐτοὺς ἀνιστάμενος τὸ πρωΐ καὶ προσέφερε περὶ αὐτῶν θυσίας κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν καὶ μόσχον ἕνα περὶ ἁμαρτίας περὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν· ἔλεγε γὰρ Ἰώβ· μή ποτε οἱ υἱοί μου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν κακὰ ἐνενόησαν πρὸς Θεόν. οὕτως οὖν ἐποίει Ἰὼβ πάσας τὰς ἡμέρας.
Ιώβ. 1,5                     Οταν δε ετελείωναν αι ημέραι των συμποσίων, έστελλεν ο Ιώβ άνθρωπον, και εκαλούσε όλα τα τέκνα του και τα εκαθάριζε δια θυσιών προς τον Θεόν. Εσηκώνετο, δηλαδή, ενωρίς το πρωϊ και προσέφερε δι' αυτά θυσίας, αναλόγους με τον αριθμόν των. Προσέφερε και ένα μόσχον ως θυσίαν προς εξιλέωσιν των αμαρτιών των δια τας ψυχάς των. Εκανε δε τούτο ο Ιώβ, διότι εσκέπτετο και έλεγε· “μήπως τυχόν τα παιδιά μου εσκέφθησαν κατά την ώραν των συμποσίων σκέψεις αμαρτωλάς και ημάρτησαν έτσι απέναντι του Θεού;” Ετσι εφέρετο και επορεύετο ο Ιώβ όλας τας ημέρας της ζωής του.
Ιώβ. 1,6            Καὶ ἐγένετο ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἰδοὺ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλθε μετ᾿ αὐτῶν.
Ιώβ. 1,6                     Καποιαν όμως ημέραν οι άγγελοι του Θεού παρουσιάσθησαν ενώπιον του Κυρίου. Μαζή δέ με αυτούς ήλθεν και ο διάβολος.
Ιώβ. 1,7            καὶ εἶπεν ὁ Κύριος τῷ διαβόλῳ· πόθεν παραγέγονας; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ διάβολος τῷ Κυρίῳ εἶπε· περιελθὼν τὴν γῆν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν πάρειμι.
Ιώβ. 1,7                     Ο Κυριος είπεν στον διάβολον· “από που έχεις έλθει;” Ο διάβολος απεκρίθη και είπεν· “αφού περιήλθαν όλην την γην και περιεπάτησα εις ολόκληρον την υπό τον ουρανόν, ήλθα εδώ”.
Ιώβ. 1,8            καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Κύριος· προσέσχες τῇ διανοίᾳ σου κατὰ τοῦ παιδός μου Ἰώβ, ὅτι οὐκ ἔστι κατ᾿ αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ἄνθρωπος ἄμεμπτος, ἀληθινός, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος;
Ιώβ. 1,8                     Ο Κυριος τον ηρώτησεν· “έστρεψες τον νουν σου και έδωσες προσοχήν στον δούλον μου τον Ιώβ, δια να ίδης ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος αρετής όμοιος προς αυτόν επάνω εις την γην, άμεμπτος, ακέραιος, ευσεβής, ξένος και αμέτοχος προς κάθε πονηρόν και αμαρτωλόν έργον;”
Ιώβ. 1,9            ἀπεκρίθη δὲ ὁ διάβολος καὶ εἶπεν ἐναντίον τοῦ Κυρίου· μὴ δωρεὰν Ἰὼβ σέβεται τὸν Κύριον;
Ιώβ. 1,9                     Ο διάβολος απήντησε και ειπέ προς τον Κυριον· “μήπως δωρεάν και χωρίς αμοιβάς αυτός σέβεται σε τον Κυριον;
Ιώβ. 1,10           οὐ σὺ περιέφραξας τὰ ἔξω αὐτοῦ καὶ τὰ ἔσω τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τὰ ἔξω πάντων τῶν ὄντων αὐτοῦ κύκλῳ; τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ εὐλόγησας καὶ τὰ κτήνη αὐτοῦ πολλὰ ἐποίησας ἐπὶ τῆς γῆς.
Ιώβ. 1,10                   Οχι βέβαια. Συ, με την παντοδύναμον προστασίαν σου, ως με ασφαλή και απαραβίαστον φραγμόν, δεν περιεφρούρησες και περιφρουρείς τα περί αυτόν και όσα υπάρχουν εις την οικίαν του και όλα τα εξωτερικά του πράγματα ολόγυρα; Και επί πλέον όλα τα έργα των χειρών του τα έχεις ευλογήσει και εις μεγάλον αριθμόν έχεις πληθύνει τα ζώα του εις την χώραν του.
Ιώβ. 1,11           ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου καὶ ἅψαι πάντων, ὧν ἔχει· ἦ μὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει.
Ιώβ. 1,11                    Αλλα άπλωσε το χέρι σου, έγγισε και αφαίρεσε όλα αυτά, που έχει, και τότε ασφαλώς θα δυσφορήση και θα σε βλασφημήση κατά πρόσωπον”.
Ιώβ. 1,12           τότε εἶπεν ὁ Κύριος τῷ διαβόλῳ· ἰδοὺ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί σου, ἀλλ᾿ αὐτοῦ μὴ ἅψῃ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ διάβολος ἀπὸ προσώπου Κυρίου. -
Ιώβ. 1,12                   Τοτε ο Κυριος είπεν στον διάβολον· “ιδού, όλα όσα έχει, τα παραδίδω εις την εξουσίαν σου. Αυτόν όμώς τον ίδιον δεν θα τον εγγίσης καθόλου”. Ο διάβολος έφυγεν από έμπροσθεν του Κυρίου.
Ιώβ. 1,13           Καὶ ἦν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ Ἰὼβ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ ἔπινον οἶνον ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν τοῦ πρεσβυτέρου.
Ιώβ. 1,13                   Μιαν, λοιπόν, ημέραν τα παιδιά και αι θυγατέρες του Ιώβ έτρωγαν εις κοινόν συμπόσιον εν τη οικία του μεγαλυτέρου αδελφού των.
Ιώβ. 1,14           καὶ ἰδοὺ ἄγγελος ἦλθε πρὸς Ἰὼβ καὶ εἶπεν αὐτῷ· τὰ ζεύγη τῶν βοῶν ἠροτρία, καὶ αἱ θήλειαι ὄνοι ἐβόσκοντο ἐχόμεναι αὐτῶν,
Ιώβ. 1,14                   Τοτε ένας αγγελιαφόρος ήλθεν στον Ιώβ και του είπε· “τα ζευγάρια των βοϊδιών σου αροτριούσαν και αι θήλειαι όνοι έβοσκαν αμέρινοι εκεί πλησίον των.
Ιώβ. 1,15           καὶ ἐλθόντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες ᾐχμαλώτευσαν αὐτὰς καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν μαχαίραις· σωθεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.
Ιώβ. 1,15                   Αίφνης επήλθον εναντίον αυτών λησταί και ήρπασαν τα βόϊδια και τας θηλυκάς όνους, αφού προηγουμένως έσφαξαν με τας μαχαίρας των τους δούλους σου. Εγώ μόνος διέφυγα την σφαγήν και σωθείς ήλθον εδώ, δια να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιώβ. 1,16           ἔτι τούτου λαλοῦντος, ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος καὶ εἶπε πρὸς Ἰώβ· πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσε τὰ πρόβατα καὶ τοὺς ποιμένας κατέφαγεν ὁμοίως· σωθεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.
Ιώβ. 1,16                   Ενώ ακόμη αυτός ωμιλούσε, ήλθεν άλλος αγγελιαφόρος και είπε προς τον Ιώβ· “φωτιά έπεσεν από τον ουρανόν και έκαυσεν εξ ολοκλήρου τα πρόβατα, κατέφαγε δε και τους βοσκούς η φωτιά αυτή. Εγώ μόνος διεσώθην από την καταστροφήν και ήλθα να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιώβ. 1,17           ἔτι τούτου λαλοῦντος ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος καὶ εἶπε πρὸς Ἰώβ· οἱ ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν κεφαλὰς τρεῖς καὶ ἐκύκλωσαν τὰς καμήλους καὶ ᾐχμαλώτευσαν αὐτὰς καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν μαχαίραις· ἐσώθην δὲ ἐγὼ μόνος καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.
Ιώβ. 1,17                   Εν ακόμη αυτός ωμιλούσε, και παρείχε τας θλιβεράς πληροφορίας, ήλθεν άλλος αγγελιοφόρος και είπε προς τον Ιώβ· “έφιπποι λησταί χωρισμένοι εις τρία τμήματα, ήλθαν εναντίον μας και περικύκλωσαν τας καμήλους και τας ήρπασαν. Τους δούλους σου, που εφύλασσαν αυτάς, εφόνευσάν με τας μαχαίρας των. Εγώ μόνος διέφυγα την σφαγήν και σωθείς ήλθα να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιώβ. 1,18           ἔτι τούτου λαλοῦντος ἄλλος ἄγγελος ἔρχεται λέγων τῷ Ἰώβ· τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν θυγατέρων σου ἐσθιόντων καὶ πινόντων παρὰ τῷ ἀδελφῷ αὐτῶν τῷ πρεσβυτέρῳ,
Ιώβ. 1,18                   Εν και αυτός ακόμη ωμιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιαφόρος αναγγέλλων προς τον Ιώβ· “καθ' ον χρόνον οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν εις την οικίαν του μεγαλυτέρου αυτών αδελφού,
Ιώβ. 1,19           ἐξαίφνης πνεῦμα μέγα ἐπῆλθεν ἐκ τῆς ἐρήμου καὶ ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰκίας, καὶ ἔπεσεν ἡ οἰκία ἐπὶ τὰ παιδία σου, καὶ ἐτελεύτησαν· ἐσώθην δὲ ἐγὼ μόνος καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.
Ιώβ. 1,19                   αιφνιδίως ήλθε μέγας βίαιος άνεμος από την έρημον επέπεσεν ορμητικός εις τας τέσσαρας γωνίας της οικίας, η δε οικία εκρημνίσθη επάνω εις τα παιδιά σου και εκείνα ετάφησαν κάτω από τα ερείπια. Εγώ δε μόνος από τους υπηρέτας εσώθην και ήλθα να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιώβ 1:1-19

 Μπερδευτήκατε; Το ίδιο κι εγώ.
Τώρα ας κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, ας αναφέρουμε κάποιους πραγματικούς αριθμούς στις δολοφονίες του Θεού.

''ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ''ΑπόδειξηΑριθμός νεκρώνΣύνολο
Ο Θεός πνίγει τους πάντες στη γη (εκτός από τον Νώε και την οικογένειά του)Γένεση 7:2330.000.00030.000.000
Ο Θεός ρίχνει βροχή φωτιά και θειάφι στα Σόδομα και τα Γόμορρα, σκοτώνοντας τους όλους.Gen.19: 24100030001000
Η γυναίκα του Λωτ γιατί κοίταξε πίσωGen.19: 26130001001
Ο Er ο οποίος ήταν "κακός στα μάτια του Κυρίου"Gen.38: 7, 1 Chr.2: 3130001002
Ο Αυνάν για να χυθεί το σπέρμα τουGen.38: 10130001003
Η 7η Αιγυπτιακή Πληγή: ΧαλάζιExodus 9:2530.00030031003
Ο Θεός σκοτώνει κάθε αιγυπτιακό πρωτότοκο παιδί.Ex.12 :29-30500.00030531003
Ο Θεός πνίγει τον αιγυπτιακό στρατόEx.14 28100030532003
Ο Θεός και ο Μωυσής βοηθούν τον Ιησού του Ναυή να σκοτώσει τους ΑμαληκίτεςEx.17 13100030533003
Όσους χορεύουν γυμνοί γύρω από τον  χρυσό μόσχο του ΑαρώνEx.32 :27-28, 35300030536003
Οι γιοί του Ααρών επειδή πρόσφεραν παράξενη φωτιά στον ΘεόLev.10:1-3, Num.3:4, 26:61230536005
Ένας βλάσφημοςLev.24 :10-23130536006
Ο Θεός έκαψε μέχρι θανάτου έναν άγνωστο αριθμό διαμαρτυρόμενωνΑριθμοί 11:0110030536106
Ο Θεός έστειλε «μια πολύ μεγάλη πληγή" σε όσους διαμαρτυρήθηκαν για το φαγητό.Num.11: 3310.00030546106
Ο Θεός σκότωσε όσους μουρμούρισαν, με μια μάστιγα.Num.14 :35-3610030546206
Ένας άνθρωπος που μάζεψε τα μπαστούνια του ΣαββάτουNum.15 :32-36130546207
Τους Κορέ, Δαθάν και Αβειρων (και τις οικογένειές τους)Num.16: 2712 +30546219
Κάηκαν μέχρι θανάτου για να προσφέρουν θυμίαμαNum.16: 35, 26:1025030546469
Για διαμαρτυρίεςNum.16: 4914.70030561169
Σφαγή των ΑραδιτώνNum.21 :1-3300030564169
Σε όσους διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη τροφίμων και νερού, ο Θεός έστειλε φλογερά φίδια να δαγκώσουν τους ανθρώπους, και πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.Num.21: 610030564269
Ο Θεός παραδίδει τα Bashanites στα χέρια του Μωυσή και ο Μωυσής σκοτώνει όλους "έως ότου δεν έμεινε κανένας ζωντανός."Num.21 :34-35100030565269
Για «διάπραξη πορνείας με τις κόρες του Moab"Num.25: 924.00030589269
Σφαγή Μαδιανίτων (32.000 παρθένες διατηρήθηκαν στη ζωή):1-35 Num.3190.000 +30679269
Η σφαγή της Anakim, τα παιδιά του Ησαύ, και του ΧορίμΔευτερονόμιο 2:21-22500030684269
Ο Θεός σκλήρυνε την καρδιά του βασιλιάς της Εσεβών, έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να μπορέσουν να σφάξουν τον λαό του. (Συμπεριλαμβάνονται αρκετές πόλεις)Dt.2 :33-34300030687269
Ο Θεός παρέδωσε τον βασιλιά της Βασάν, έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να μπορέσουν να σφάξουν τον λαό του.Dt.3 :3-660.00030747269
Σφαγή της ΙεριχούςJoshua 6:21100030748269
Ο Θεός λέει στον Ιησού του Ναυή να σκοτώσει δια λιθοβολισμού τον Achan (και την οικογένειά του) για τη λήψη καταραμένου πράγματος.Joshua 7:10-12, 24-265 +30748274
Ο Θεός λέει στον Ιησού του Ναυή να επιτεθεί στο Ai και να κάνει ό, τι έκανε στην Ιεριχώ (να τους σκοτώσει όλους).Ιησούς του Ναυή 8:1-2512.00030760274
Ο Θεός σφάζει τους Αμορραίους και κυνηγά ακόμη και αυτούς  που προσπαθούν να ξεφύγουν.Joshua 10:10-11100030761274
Ο Joshua σκοτώνει 5 βασιλιάδες και κρεμάει τα πτώματά τους σε δέντραJoshua 10:24-26530761279
Σφαγή 7 πόλεωνJoshua 10:28-42700030768279
Ο Θεός παραδίδει τα Hazorites.Ιησούς του Ναυή 11:8-12100030769279
Σφαγή του AnakimJoshua 11:20-21100030770279
Ο Θεός παραδίδει τους Χαναναίους και ΦερεζαίουςΚριτές 1:0410.00030780279
Ο Ehud παραδίδει ένα μήνυμα από το Θεό: ένα μαχαίρι στην κοιλιά του βασιλιάJg.3 :15-22130780280
Ο Θεός παραδίδει τους ΜωαβίτεςJg.3 :28-2910.00030790280
Σφαγή των ΧαναναίωνJg.4: 15100030791280
Ο Θεός αναγκάζει τους στρατιώτες των Μαδιανίτων να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο.Jg.7 :2-22, 8:10120.00030911280
Ο Θεός παρέδωσε τους Αμμωνίτες στον Ιεφθάε για να σφαγιασθούν.Jg.11 :32-33100030912280
Το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται στον  SamsonJg.14: 193030912310
Το Πνεύμα του Κυρίου δεσπόζει τον SamsonJg.15 :14-15100030913310
Ο Θεός υποβοηθάει την τρομοκρατική πράξη του  Σαμψών Jg.16 :27-30300030916310
"Ο Κύριος πάταξε τον Benjamin"Jg.20 :35-3725.10030941410
Περισσότεροι ΒενιαμίτεςJg.20 :44-4625.00030966410
Γιατί έψαχναν  μέσα στην κιβωτό του Κυρίου1 Sam.6: 195007031016480
Ο Θεός παρέδωσε τους Φιλισταίους1 Sam.14: 122031016500
Ο Θεός αναγκάζει τους Φιλισταίους στρατιώτες να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο.1 Sam.14: 20100031017500
Ο Θεός παραγγέλλει στον Σαούλ να σκοτώσει κάθε άνδρα Αμαληκίτη, γυναίκα, και παιδί.1 Sam.15 :2-3100031018500
Ο Samuel (κατ'εντολή του Θεού) οδηγεί τον Agag στο θάνατο1 Sam.15 :32-33131018501
Ο Θεός παραδίδει τους Φιλισταίους.1 Sam.23 :2-5100031019501
«Ο Κύριος πάταξε τον Nabal."1 Sam.25: 38131019502
Ο Θεός παραδίδει τους Φιλισταίους στο Δαβίδ (πάλι).2 Sam.5: 19, 25100031020502
Ο Ουζά για την προσπάθειά του να κρατήσει την κιβωτό από πτώση2 Sam.6 :6-7, 1 Chr.13 :9-10131020503
Το Αγοράκι του Δαβίδ και της  Bathsheba 2 Samuel 12:14-18131020504
Ο Θεός στέλνει τριετές πείνα λόγω της πράξης του Σαούλ .2 Sam.21: 1500031025504
Οι Επτά γιοι του Σαούλ που κρεμάστηκαν στο ονομά του2 Sam.21 :6-9731025511
Από πανούκλα ως τιμωρία για την απογραφή του Δαβίδ (μόνο οι άνδρες. Πιθανότατα 200.000, αν και μεταξύ των θυμάτων υπήρξαν γυναίκες και παιδιά)2 Sam.24: 13, 1 Chr.21: 770.000 +31095511
Ένας προφήτης επειδή πίστεψε το ψέμα άλλου προφήτη1 Kg.13 :1-24131095512
Ο Βαασά σκότωσε τους πάντες στο σπίτι του Ιεροβοάμ ", σύμφωνα με τη ρήση του Κυρίου."1 Kings 15:29100031096512
Ο Zimri σκότωσε τους πάντες στο σπίτι του Βαασά "σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου."1 Kg.16 :11-12100031097512
Οι θρησκευτικοί ηγέτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια ενός διαγωνισμού προσευχής1 Kg.18 :22-4045031097962
Ο Θεός παραδίδει τους Σύριους στα χέρια των Ισραηλιτών1 Kg.20 :28-29100.00031197962
Ο Θεός ρίχνει ένα τοίχος πάνω σε στρατιώτες της Συρίας1 Kg.20: 3027.00031224962
Ο Θεός έστειλε ένα λιοντάρι να φάει έναν άνθρωπο για να την δολοφονία ενός προφήτη1 Kg.20 :35-36131224963
Ο Οχοζίας σκοτώνεται επειδή μίλησε σε λάθος θεό.2 Βασιλέων 1:2-4, 17, 2 Chr.22 :7-9131224964
Κάηκαν μέχρι θανάτου από τον Θεό2 Kg.1 :9-1210231225066
Ο Θεός στέλνει δύο αρκούδες για να σκοτώσουν τα παιδιά που κοροίδεψαν το φαλακρό κεφάλι του Ελισσαιέ2 Kg.2 :23-244231225108
Ποδοπατούνται μέχρι θανάτου επειδή αμφισβήτησαν τον Ηλία2 Kg.7 :17-20131225109
Ο Θεός προκαλεί πείνα για επτά χρόνια.2 Kg.8: 110.00031235109
Jezebel, έκφυλη γυναίκα2 Kg.9 :33-37131235110
Ο Jehu  σκότωσε "το μόνο που απέμεινε από τους Αχαάβ στη Σαμάρεια ... σύμφωνα με τη ρήση του Κυρίου"2 Kg.10 :16-1710031235210
Ο Θεός έστειλε τα λιοντάρια για να σκοτώσουν "κάποιους" ξένους2 Kg.17 :25-263 +31235213
Αποκοιμίζοντας τους στρατιώτες των Ασσυρίων2 Kg.19: 35, 2 Chr.32: 21, Is.37: 36185.00031420213
Σαούλ1 Chronicles 10:14131420214
Ο Θεός παραδίδει το Ισραήλ στα χέρια του Ιούδα2 Chronicles 13:15-17500.00031920214
Jeroboam2 Chr.13: 20131920215
"Ο Κύριος πάταξε τους Αιθίοπες."2 Chr.14 :9-141.000.00032920215
Ο Θεός σκοτώνει τον Jehoram βγάζοντας τα έντερά του έξω2 Chr.21 :14-19132920216
Ιουδαίοι στρατιώτες επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο2 Chr.28: 6120.00033040216
Ο Θεός παρέδωσε τους Ισραηλίτες στα χέρια των Χαλδαίων.2 Chr.36 :16-17100033041216
Σύζυγο του ΙεζεκιήλΙεζεκιήλ 24:15-18133041217
Ανανίας και SapphiraΠράξεις 5:1-10233041219
ΗρώδηςΠράξεις 12:23133041220
Σίγουρα θα σας έχει γεννηθεί το ερώτημα... «Όλα αυτά για την αγάπη του ''Θεού"»;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου