Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Ῥητορικὴ 3, 1404b1-25

Η αρετή της λέξεως

Η ενασχόληση τον Αριστοτέλη με τη ρητορική ανάγεται στην εποχή που ως μέλος της Ακαδημίας του Πλάτωνα δίδασκε το μάθημα αυτό σε άλλα μέλη της Ακαδημίας, τα οποία ήθελαν έτσι να ολοκληρώσουν τη μόρφωσή τους. Η Ρητορική,η οποία έχει κι αυτή, όπως όλα τα σωζόμενα έργα, τον χαρακτήρα σημειώσεων για τη διδασκαλία, συμπυκνώνει τις γνώσεις (από παλαιότερα εγχειρίδια) και τις σκέψεις ή παρατηρήσεις που έκανε γύρω από το γνωστικό αυτό αντικείμενο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ο Αριστοτέλης. Τα δύο πρώτα βιβλία του έργου πραγματεύονται τις αποδεικτικές μεθόδους της ρητορικής, ενώ το τρίτο βιβλίο (το οποίο αρχικά αποτελούσε ξεχωριστό έργο) ασχολείται αφενός με την λέξιν (τη γλωσσική διατύπωση των σκέψεων στον έντεχνο πεζό λόγο, ο οποίος νοείται σε αντιδιαστολή προς τον ποιητικό και τον καθαρά επιστημονικό) και αφετέρου την τάξιν (την οργάνωση δηλαδή των μερών του ρητορικού λόγου). Στο παρατιθέμενο απόσπασμα από την αρχή του τρίτου βιβλίου ο Αριστοτέλης διατυπώνει την άποψη ότι η σαφήνεια αποτελεί την ἀρετήν (= "τελειότητα, σπουδαιότερη ιδιότητα") του ύφους στον έντεχνο πεζό λόγο. Η σχετική φράση του Αριστοτέλη στάθηκε αφορμή για να διατυπώσουν μεταγενέστεροι (κυρίως ο μαθητής του Θεόφραστος) δικές τους θεωρίες περὶ τῶν ἀρετῶν τῆς λέξεως.

Ῥητορικὴ 3, 1404b1-25

[1404b1-4] ἔστω οὖν ἐκεῖνα τεθεωρημένα, καὶ ὡρίσθω λέξεως ἀρετὴ σαφῆ εἶναι (σημεῖον γάρ τι ὁ λόγος, ὥστ᾽ ἐὰν μὴ δηλοῖ οὐ ποιήσει τὸ ἑαυτοῦ ἔργον), καὶ μήτε ταπεινὴν μήτε ὑπὲρ τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ πρέπουσαν· ἡ γὰρ ποιητικὴ ἴσως οὐ ταπεινή, ἀλλ᾽ οὐ πρέπουσα λόγῳ. [1404b5-9] τῶν δ᾽ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων σαφῆ μὲν ποιεῖ τὰ κύρια, μὴ ταπεινὴν δὲ ἀλλὰ κεκοσμημένην τἆλλα ὀνόματα ὅσα εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς· τὸ γὰρ ἐξαλλάξαι ποιεῖ φαίνεσθαι σεμνοτέραν· ὥσπερ γὰρ πρὸς τοὺς ξένους οἱ ἄνθρωποι [1404b10-14] καὶ πρὸς τοὺς πολίτας, τὸ αὐτὸ πάσχουσι καὶ πρὸς τὴν λέξιν. διὸ δεῖ ποιεῖν ξένην τὴν διάλεκτον· θαυμασταὶ γὰρ τῶν ἀπόντων εἰσίν, ἡδὺ δὲ τὸ θαυμαστόν ἐστιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν μέτρων πολλά τε ποιεῖ τοῦτο καὶ ἁρμόττει ἐκεῖ (πλέον γὰρ ἐξέστηκεν περὶ ἃ [1404b15-19] καὶ περὶ οὓς ὁ λόγος, ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα, εἰ δοῦλος καλλιεπεῖτο ἢ λίαν νέος, ἀπρεπέστερον, ἢ περὶ λίαν μικρῶν, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ἐν τούτοις ἐπισυστελλόμενον καὶ αὐξανόμενον τὸ πρέπον), ἐν δὲ τοῖς ψιλοῖς λόγοις πολλῷ ἐλάττοσι· ἡ γὰρ ὑπόθεσις ἐλάττων. διὸ δεῖ λανθάνειν ποιοῦντας, καὶ μὴ δοκεῖν λέγειν πεπλασμένως [1404b20-24] ἀλλὰ πεφυκότως (τοῦτο γὰρ πιθανόν, ἐκεῖνο δὲ τοὐναντίον· ὡς γὰρ πρὸς ἐπιβουλεύοντα διαβάλλονται, καθάπερ πρὸς τοὺς οἴνους τοὺς μεμιγμένους), καὶ οἷον ἡ Θεοδώρου φωνὴ πέπονθε πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ὑποκριτῶν· ἡ μὲν γὰρ τοῦ λέγοντος ἔοικεν εἶναι, αἱ δ᾽ ἀλλότριαι. κλέπτεται δ᾽ εὖ, [1404b25] ἐάν τις ἐκ τῆς εἰωθυίας διαλέκτου ἐκλέγων συντιθῇ· ὅπερ Εὐριπίδης ποιεῖ καὶ ὑπέδειξε πρῶτος.

***
[1404b] Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι εκείνα έχουν συζητηθεί και ας ορισθεί η σαφήνεια ως η αρετή του λεκτικού (λέξις).1 (Καθώς ο λόγος είναι ένα είδος σημείου, αν δεν είναι σαφής, δεν επιτελεί το έργο του). Το λεκτικό συνεπώς ούτε ταπεινό πρέπει να είναι ούτε να υπερβαίνει την αξία του αντικειμένου, αλλά να είναι το προσήκον. [5] Οπωσδήποτε το ποιητικό λεκτικό δεν είναι καθόλου ταπεινό, όμως δεν αρμόζει στον πεζό λόγο. Οι κοινές λέξεις και τα κοινά ρήματα δημιουργούν τη σαφήνεια. Άλλα είδη λέξεων, όσα έχουμε συζητήσει στην Ποιητική, κάνουν το λεκτικό όχι ταπεινό αλλά κεκοσμημένο. Πράγματι η απόκλιση συντελεί ώστε να εμφανίζεται το λεκτικό μεγαλοπρεπές, επειδή οι άνθρωποι παθαίνουν με το λεκτικό ό,τι παθαίνουν με τους ξένους σε σχέση με τους συμπολίτες. [10] Ιδού λοιπόν γιατί πρέπει να κάνουμε τον καθημερινό λόγο ανοίκειο: επειδή οι άνθρωποι θαυμάζουν ό,τι είναι απόμακρο και ό,τι είναι θαυμαστό είναι ευχάριστο. Οπωσδήποτε στον έμμετρο λόγο πολλές λέξεις το πετυχαίνουν αυτό και εκεί αρμόζει, επειδή ό ,τι λέγεται εδώ για τα πράγματα και τα πρόσωπα είναι πολύ έξω από το σύνηθες -άλλωστε, ακόμη και στην ποίηση θα ήταν ολωσδιόλου ανάρμοστο, [15] αν κάποιος δούλος μιλούσε με καλλιέπεια ή κάποιος πάρα πολύ νέος, ή αν ο λόγος ήταν για ασήμαντα πράγματα. Όμως και στις περιπτώσεις αυτές το αρμόζον λεκτικό μπορεί να είναι θέμα συμπύκνωσης ή επέκτασης. Στον πεζό λόγο ωστόσο οφείλει να επιτυγχάνει κανείς τον ίδιο στόχο με πολύ λιγότερα, αφού το θέμα είναι λιγότερο υψηλό. Όμως όσοι κάνουν αυτό πρέπει να περνούν απαρατήρητοι και να μη δίνουν την εντύπωση ότι ομιλούν επίπλαστα αλλά φυσικά. [20] (Το δεύτερο είναι πειστικό, το άλλο ακριβώς το αντίθετο. Οι άνθρωποι τότε δυσπιστούν, ωσάν κάποιος να τους επιβουλεύεται, όπως ακριβώς δυσπιστούν προς τα ανακατωμένα κρασιά). Αυτό λόγου χάρη συμβαίνει με τη φωνή του Θεόδωρου,2 όταν συγκρίνεται με τη φωνή των άλλων υποκριτών. Η δική του φωνή μοιάζει φωνή αληθινού προσώπου, ενώ οι άλλες φωνές ηχούν προσποιητές. Η κλοπή πετυχαίνει όταν κάποιος συνθέτει διαλέγοντας λέξεις από τον συνήθη καθημερινό λόγο. [25] Αυτό ακριβώς κάνει ο Ευριπίδης και πρώτος αυτός έδειξε τον τρόπο.
----------------
1 Προηγουμένως ο Αριστοτέλης έχει αναφερθεί στη σημασία του λεκτικού στην ποίηση και έχει διευκρινίσει ότι τα σχετικά με την ποίηση έχουν συζητηθεί στο Περὶ ποιητικῆς, ενώ εδώ θα τον απασχολήσει το θέμα του λεκτικού μόνο σε σχέση με τη ρητορική.
2 Φημισμένος πρωταγωνιστής τραγωδιών κατά το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ.. Στις μιμητικές ικανότητες της φωνής του αναφέρεται και ο Πλούταρχος.

Η απολογία ενός “τρελού”

Κάποτε κλήθηκε ο Ιπποκράτης στα Άβδηρα να εξετάσει για τρέλα τον Δημόκριτο, διότι υπήρχαν παράπονα για αυτόν ότι δεν φέρεται φυσιολογικά, και ότι γελάει με παράξενο τρόπο, κάθε φορά που αντίκριζε ανθρώπους. Ακολουθεί μέρος της «εξέτασης».

Ιπποκράτης: Λέγε στο όνομα των Θεών, μήπως λοιπόν όλος ο κόσμος νοσεί χωρίς να το αντιλαμβάνεται και δε μπορεί να ζητήσει από πουθενά βοήθεια για θεραπεία, γιατί τι θα υπήρχε πέρα από αυτόν;

Δημόκριτος: Υπάρχουν άπειροι κόσμοι Ιπποκράτη και μη παίρνεις για τόσο λίγη και μικρή τη φύση που έχει τόσο πλούτο.

Ιπποκράτης: Αλλά αυτά Δημόκριτε, θα τα διδάξεις άλλη στιγμή πιο κατάλληλη, γιατί τώρα φοβάμαι μήπως και για το άπειρο ακόμη συζητώντας αρχίσεις να γελάς. Τώρα όμως ξέρε πως θα δώσεις λόγο στον κόσμο για το γέλιο σου.

Εκείνος τότε με κοίταξε έντονα και είπε:

«Εσύ νομίζεις πως δύο είναι οι αιτίες του γέλιου μου, τα καλά και τα άσχημα. Εγώ όμως γελώ με ένα μόνο, τον άνθρωπο, τον γεμάτο ανοησία, κενό από οτιδήποτε σωστό, που όλα του τα σχέδια μοιάζουν με του μικρού παιδιού και που υποφέρει τους αβάσταχτους μόχθους χωρίς να υπάρχει καμιά ωφέλεια.

Τον άνθρωπο που χωρίς να γνωρίζει μέτρο στην επιθυμία του πορεύεται ως τα πέρατα της γης και τα έγκατά της που δεν έχουν όρια, λιώνοντας το ασήμι και το χρυσάφι που ποτέ δεν σταματά να αποκτά, πάντα κάνοντας θόρυβο για περισσότερα για να μην πέσει σε λιγότερα και δεν ντρέπεται να ονομάζεται ευτυχισμένος, ενώ σκάβει στα βάθη της γης χρησιμοποιώντας αλυσοδεμένα χέρια, ανθρώπων από τους οποίους σε άλλους υποχωρεί η γη και τους πλακώνει και άλλους ο καταναγκασμός αυτός τους κρατάει χρόνια σε αυτή την κόλαση σαν να ήταν η πατρίδα τους, μαζεύοντας ασήμι και χρυσό, ψάχνοντας ίχνη της σκόνης και ψήγματα, σηκώνοντας εδώ κι εκεί σωρούς από άμμο, ανοίγοντας τις φλέβες της γης, σπάζοντας τους σβώλους και το χώμα για την απόκτηση περιουσίας, κάνοντας τη μητέρα γη εχθρική και άλλοτε θαυμάζοντάς την κι άλλοτε καταπατώντας την, ενώ αυτή είναι πάντοτε η ίδια.

Πόσο γέλιο προκαλεί την επίμοχθη και κρυφή γη να αγαπούν και να υβρίζουν τη φανερή. Άλλοι αγοράζουν σκυλιά, άλλοι άλογα κι άλλοι βάζοντας σύνορα σε μια μεγάλη περιοχή την ονομάζουν ιδιωτική τους περιουσία. Άλλοι πάλι που θέλουν να έχουν στην κατοχή τους μεγάλη έκταση, δεν το μπορούν μόνοι τους. Τότε σπεύδουν να παντρευτούν γυναίκες που ύστερα από λίγο καιρό τις διώχνουν, τις αγαπούν, τις μισούν, κάνουν παιδιά επειδή τα θέλουν κι ύστερα τα διώχνουν τελείως.

Τι είναι αυτή η κενή από περιεχόμενο και αλόγιστη βιασύνη που σε τίποτα δεν διαφέρει από τη μανία;

Πολεμούν τους ομοφύλους τους και δεν επιθυμούν την ησυχία. Στήνουν ενέδρες στους βασιλιάδες, διαπράττουν φόνους, σκάβουν τη γη ζητώντας ασήμι κι όταν το βρουν θέλουν να αγοράσουν γη κι όταν αγοράσουν τη γη πουλούν τους καρπούς της και πουλώντας τους καρπούς της πάλι παίρνουν ασήμι. Πώς βρίσκονται συνέχεια σε μεταβολή, πώς μεταβάλλουν συνέχεια την κατάστασή τους.

Όταν δεν έχουν περιουσία, ποθούν να την αποκτήσουν, όταν την έχουν την κρύβουν, την εξαφανίζουν. Κοροϊδεύω εκείνους που τους συμβαίνουν ατυχίες, γελάω ακόμη περισσότερο με εκείνους που είναι δυστυχισμένοι, γιατί έχουν παραβεί τους νόμους της αλήθειας, φιλονικώντας με έχθρα μεταξύ τους, μαλώνοντας με τ’ αδέρφια τους, τα παιδιά τους, τους συμπολίτες τους, κι όλα τούτα τα κάνουν για ν’ αποκτήσουν πράγματα που κανείς όταν πεθάνει δεν τα εξουσιάζει.

Σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, δεν σέβονται τους νόμους, αδιαφορούν για τη δύσκολη κατάσταση των φίλων και της πατρίδας τους, πλουτίζουν με πράγματα ανάξια που δεν έχουν ψυχή, δίνουν όλη την περιουσία τους για να αγοράσουν ανδριάντες, γιατί τους φαίνεται πως τα αγάλματα μιλούν, αλλά τους ανθρώπους που μιλούν λέγοντας την αλήθεια τους μισούν. Ζητούν ότι τους είναι δύσκολο, γιατί όταν κατοικούν στη στεριά ποθούν τη θάλασσα κι όταν μένουν σε νησί ποθούν την ηπειρωτική χώρα κι όλα τα διαστρέφουν με βάση τη δική τους επιθυμία. Φαίνονται πως επαινούν την ανδρεία στον πόλεμο, αλλά κάθε μέρα νικιούνται από την ακολασία, τη φιλαργυρία κι όλα τα άλλα πάθη από τα οποία πάσχουν. Είναι όλοι τους Θερσίτες της ζωής.

Τώρα, όμως, καθώς χάνουν το μυαλό τους και γεμίζουν αλαζονεία για όσα υπάρχουν στη ζωή, σαν αυτά να ήταν πάντα σταθερά, χωρίς να περνά από τον νου τους πόσο άτακτη είναι η πορεία των πραγμάτων, είναι δύσκολο να διδαχτούν. Γιατί θα αρκούσε για να τους φρονηματίσει η μεταβολή των πάντων, που κάνοντας απότομη στροφή μας επιτίθεται και επινοεί κάθε είδους αιφνιδιαστική τροχηλασία.

Αυτοί, όμως, σαν να βάδιζαν σε σταθερό και σίγουρο δρόμο, ξεχνούν τις συμφορές που τους βρίσκουν συνεχώς και με διάφορους τρόπους επιθυμούν αυτά που φέρνουν λύπη, επιζητούν εκείνα που τους βλάπτουν και ρίχνονται σε μεγάλες συμφορές.

Γιατί λοιπόν, Ιπποκράτη, μέμφθηκες το γέλιο μου; Γιατί κανένας δεν γελά με τη δική του ανοησία, αλλά καθένας κοροϊδεύει την ανοησία του άλλου. Το γέλιο μου κατακρίνει την απερισκεψία των ανθρώπων, το ότι δεν έχουν ούτε μάτια ούτε αυτιά.»

Φεύγοντας, έφτασα τους Αβδηρίτες που με περίμεναν στον λόφο απ’ όπου παρακολουθούσαν και τους είπα: Μεγάλη χάρη σας χρωστώ για την πρόσκλησή σας- γιατί είδα τον Δημόκριτο, τον σοφότατο, που διερεύνησε και κατάλαβε την πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης, τον μόνο που έχει τη δύναμη να σωφρονίσει τους ανθρώπους.

Επιστολαί – Ο Ιπποκράτης χαιρετά τον Δαμάγητο

Ζήσε τώρα, ανάλυσε αργότερα

Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν το νόημα της ζωής. Μέχρι να το καταλάβουν, η παράσταση έχει τελειώσει.

Υπάρχει μια παλιά ιστορία για κάποιον που ταξίδεψε στα Ιμαλάια για να συναντήσει ένα μεγάλο δάσκαλο, για τον οποίο πίστευε πως κατείχε το μυστικό της ζωής.

Έπειτα από πολλές ταλαιπωρίες, ο ταξιδιώτης καταφέρνει, επιτέλους, να συναντήσει το σοφό ερημίτη, που ζει μέσα σε μια σπηλιά, ψηλά στο βουνό. Το σώμα του είναι σκεπασμένο μόνο με μερικά βρόμικα κουρέλια. Το πρόσωπο και το κεφάλι του είναι μια μάζα από μπερδεμένα κάτασπρα μαλλιά. Τα μάτια του είναι κόκκινα και γυάλινα από την αϋπνία.

Ο ταξιδιώτης κάθεται νευρικά δίπλα στο δάσκαλο. «Πείτε μου», ικετεύει, «ποιο είναι το μυστικό της ζωής;»

«Το μυστικό της ζωής είναι απλό», απαντάει ο δάσκαλος. «Η ζωή είναι ένα μπολ με κεράσια».

Ο ταξιδιώτης ξαφνιάζεται από την απάντηση του σοφού. «Ένα μπολ με κεράσια!» αναφωνεί.

Ο δάσκαλος ζυγίζει για μια στιγμή την αντίδραση του ξένου κι ύστερα τον ρωτάει: «Εσείς εννοείτε πως δεν είναι;»

Ζωή είναι ό,τι συμβαίνει ενώ εμείς χάνουμε πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας να βρούμε τι είναι ζωή.

Να έχετε τον νου σας, γιατί...

Αγανάκτησε η αγανάκτηση και έφυγε.
Και χάσαμε την νηφαλιότητα, την ηρεμία (ψυχής), την αταραξία, την χαρά.

Θύμωσε ο θυμός και έφυγε.
Και χάσαμε το λόγο, το λογισμό μας, την γαλήνευση, το μέρωμα, την αταραξία, την ψυχραιμία, την στωικότητα, την πραότητα.

Θλίφτηκε η θλίψη και έφυγε.
Και χάσαμε την χαρά, την αγαλλίαση, τον ενθουσιασμό, το κέφι, την γιορτή.

Ανυπάκουσε η ανυπακοή και έφυγε.
 Και χάσαμε την υπακοή, την ευπείθεια, την πειθαρχικότητα.

Ανυπομόνησε η ανυπομονησία και έφυγε.
Και χάσαμε την υπομονή, την καρτερικότητα, την στωικότητα, την απάθεια, την εγκαρτέρηση.

Ασθένησε η ασθένεια και έφυγε. Και χάσαμε το σθένος, την ισχύ, την δύναμη, την υγεία, την ευεξία, την ευρωστία, τη ρώμη, το σφρίγος, την ανάρρωση, την γιατρειά, την ανοσία.

Συγχύστηκε η σύγχυση και έφυγε.
Και χάσαμε την διάκριση, την αντιδιαστολή, το ξεκαθάρισμα, την τακτοποίηση, την αταραξία, την ηρεμία, την ψυχραιμία, την στωικότητα, την πνευματική διαύγεια.

Ασυνειδητοποίησε η ασυνειδησία και έφυγε.
Και χάσαμε την συνείδηση, την ευαισθησία, το δίκαιο, την ηθική, την τιμιότητα.

Ανισορρόπησε η ανισορροπία και έφυγε.
Και χάσαμε την ισορροπία, την λογική, την σύνεση, την νηφαλιότητα.

Αμφέβαλε η αμφιβολία και έφυγε.
Και χάσαμε την βεβαιότητα, την θετικότητα, την ασφάλεια, την εγγύηση, την πίστη, την πεποίθηση, την σιγουριά, την αποφασιστικότητα.

Λάθεψε το λάθος και έφυγε.
Και χάσαμε το ορθό, το σωστό, την ακρίβεια, την αλήθεια, το αλάθητο. 

Κάκιωσε η κακία και έφυγε.
Και χάσαμε την καλοσύνη, την αρετή, την καλοψυχία, την αθωότητα, την αγάπη, την φιλία, την ανεξικακία, την πραότητα.

Φοβήθηκε ο φόβος και έφυγε.
Και χάσαμε την αφοβία, το θάρρος, την τόλμη, το κουράγιο, την αντρεία, την παρρησία, την αυτοπεποίθηση.

Και στο τέλος έμμειναν αυτοί και τα ρομπότ…

Εντυπωσιακοί καταρράκτες σε όλο τον κόσμο

Ορμητικά νερά, άγρια δάση και απότομα βράχια συνθέτουν την εικόνα σε κάποιους από τους πιο εντυπωσιακούς καταρράκτες όλου του κόσμου. Άλλοι περισσότεροι και άλλοι λιγότερο δημοφιλείς, το θέαμα που προσφέρουν «κόβει την ανάσα».
Γνωρίστε τους...

1. «Καταρράκτης της Φωτιάς», Yosemite National Park, Καλιφόρνια

kataraktes1
Μοιάζει με τρεχούμενη λάβα και όμως δεν είναι. Στην πραγματικότητα όταν ο καταρράκτης πέφτει τον Φεβρουάριο και με ιδανικές καιρικές συνθήκες, ο ήλιος που δύει φωτίζει με τέτοιον τρόπο τον καταρράκτη, ώστε δημιουργεί ένα μοναδικό φαινόμενο κάνοντας τον καταρράκτη να φαίνεται σαν λάβα. Και φέτος τον Φεβρουάριο έκανε τo «θαύμα του».

2. Καταρράκτης Baatara Gorge, Λίβανος

kataraktes2
Πρόκειται για έναν καταρράκτη που ανακαλύφθηκε μόλις το 1952 και το νερό του πέφτει από ύψος 255 μέτρων μέσα σε σπηλιά, φαινόμενο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Αποτελεί βέβαια αγαπημένο φυσικό αξιοθέατο των φωτογράφων τοπίων.

3. Καταρράκτες Ιγκουαζού, Βραζιλία-Αργεντινή

kataraktes3
Συνολικά 275 καταρράκτες μικροί και μεγάλοι οι οποίοι σχηματίζονται κατά μήκος του ομώνυμου ποταμού και προκαλούν δέος. Βρίσκονται στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής και χωρίζουν τον ποταμό σε «πάνω και κάτω Ιγκουαζού». Κάποιοι από αυτούς φτάνουν σε ύψος τα 82 μέτρα αλλά οι περισσότεροι είναι κοντά στα 60.

4. Καταρράκτης Bigar, Ρουμανία

kataraktes4
Προσφέρει μοναδικό θέαμα με τον τρόπο με τον οποίο πέφτει στο νερό. Ολόκληρη η περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι προστατευόμενη και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Πολλοί κάνουν λόγο για σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.

5. Καταρράκτες Νιαγάρα, ΗΠΑ-Καναδάς

kataraktes5
Οι γνωστοί καταρράκτες Νιαγάρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα. Αυτό που τους κάνει ιδιαίτερα εντυπωσιακούς είναι το πλάτος τους και αποτελούν δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Είναι επίσης οι πιο ισχυροί καταρράκτες στη Βόρεια Αμερική.

6. Καταρράκτης Bruarfoss, Ισλανδία

kataraktes6
Αφήνει άφωνο όποιον τον βλέπει και η εικόνα εξηγεί το λόγο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες φυσικά στολίδια της Ισλανδίας και πολυφωτογραφημένο. Συνηθίζουν να τον αποκαλούν και «μπλε καταρράκτη».

7. Καταρράκτες Βικτωρίας, Ζάμπια-Ζιμπάμπουε

kataraktes7
Ή αλλιώς ο «Καπνός που βροντά». Δημιουργούνται από τον ποταμό Ζαμβέζη και ανήκουν στους μεγαλύτερους καταρράκτες του κόσμου. Το μέγιστο ύψος τους φτάνει τα 108 μέτρα και το πλάτος τους τα 1708 μέτρα.

Τί γίνεται μετά από ένα χωρισμό;

Οι χωρισμοί δεν θα είναι ποτέ εύκολοι, εφόσον πάντα θα αφήνουμε ένα κομμάτι μας πίσω. Αφού ξεπεράσεις το πρώτο σοκ και σκεφτείς λογικά, πρέπει να το πάρεις απόφαση να προχωρήσεις. Ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές και άφησε αυτή τη σχέση στο παρελθόν με στιλ: 


 
1. Μην πέσεις στην παγίδα του "να μείνουμε φίλοι"
 
Πολλοί πιστεύουν ότι είναι πολύ ώριμο να παραμείνετε φίλοι μετά από έναν χωρισμό όμως ενέχει πολλές παγίδες. Όταν κάποιος το ζητάει, το κάνει για να ελαφρύνει το κλιμα. Ασε που αν μείνετε φίλοι θα είναι δύσκολο και για τους δυό σας να προχωρήσετε παρακάτω. 
 
2. Άλλαξε την καθημερινότητα σου 
 
Συνηθίζατε να πηγαίνετε μαζί σινεμά; Ή να πηγαίνετε μαζί για τρέξιμο; Αντικατέστησε αυτές τις δραστηριότητες με καινούριες που είτε θα κάνεις μόνη σου, είτε με φίλες σου. Με αυτό το τρόπο θα... σπάσεις τη συνήθεια και θα περάσεις καλα. 
 
3. Μην το πεις σε πάρα πολύ κόσμο 
 
Δεν χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις σε όλους, ειδικά αν είναι πολύ αρχή. Ενημέρωσε τους κοντινούς σου φίλους μόνο και αυτούς που νιώθεις ότι θα βρεις την υποστήριξη και έναν ώμο... να κλαψεις. 
 
4. Ξέγραψέ τους από τα social media 
 
Φαίνεται προφανές, αλλά πολύ λίγοι το κάνουν. Σκέψου ότι έτσι θα κάνεις καλό σε εσένα, εφόσον εσύ δεν θα βλέπεις πώς περνάει χωρίς εσένα. Δεν είναι ανάγκη να τους διαγράψεις, απλώς γύρνα στην επιλογή που δεν σου εμφανίζει τις ενημερώσεις τους. 
 
5. Μην κλαφτείς στα social media
 
Δεν θα κερδίσεις τίποτα, ίσα ίσα θα ρεζιλευτείς χωρίς λόγο. Γιατί λοιπόν να το κάνεις;
 
6. Ξέχνα την εκδίκηση 
 
Ακόμα κι αν σου φέρθηκε άσχημα ή σε απάτησε, βγάλε τα αντίποινα από τη λίστα σου γιατί πολύ απλά δεν αξίζει τον κόπο. Σκέψου κιόλας ότι με το να σταθείς στα
πόδια σου μετά τον χωρισμό είναι ένα είδος εκδίκησης, αφού θα έχεις βγει καθαρή από αυτή την κατάσταση. 

Τί φανερώνουν οι ιδιαίτερες ασχολίες ενός παιδιού και πώς να το ενθαρρύνετε

Όλα τα παιδιά έχουν κάποια ιδιαίτερα ταλέντα τα οποία καλό είναι οι γονείς να τα ανακαλύψουν και να τα βοηθήσουν να ξεδιπλωθούν. Στο παρελθόν έχουμε ακούσει πολλές φορές για παιδιά που τους αρέσει από μικρή ηλικία να παίζουν στο πιάνο και μεγαλώνοντας να γίνονται εξαιρετικοί μουσικοί ή για παιδιά που έχουν έφεση από μικρή ηλικία στις ξένες γλώσσες και το διάβασμα και μεγαλώνοντας να αξιοποιούν και επαγγελματικά αυτήν τους την αγάπη.

Δεν αρκεί όμως ένα καλό σχολείο για να αναπτυχθούν τα ταλέντα των παιδιών. Μπορείτε κι εσείς ως γονείς να τα βοηθήσετε σημαντικά δουλεύοντας μαζί τους στο σπίτι. Ακόμη κι αν μερικά από όσα κάνει το παιδί σας καθημερινά σας εκνευρίζουν (όπως το τραγούδι ή η ζωγραφική στους τοίχους) μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ενός διαφαινόμενου ταλέντου σε  τομείς που σίγουρα μια μέρα θα του φανούν πολύ χρήσιμοι. Δεν έχετε παρά να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του και, αφού ανακαλύψετε την ιδιαίτερη κλίση του, να προσφέρετε στο παιδί σας τα απαραίτητα «όπλα» για να την εξελίξει.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς στο σπίτι

Τα ταλέντα των παιδιών πρέπει να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να μπορέσουν τα να εξασκήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχετε πάρα πολλά χρήματα ή ακόμα και χρόνο για να βοηθήσετε τα παιδιά να μάθουν και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται και να επικοινωνούν. Εδώ λοιπόν είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνετε στο σπίτι:

Ρυθμίστε υψηλούς ακαδημαϊκούς στόχους για τα παιδιά σας

Πείτε τους ότι η επιτυχία είναι εφικτή, ότι θα επωφεληθούν αργότερα στη ζωή τους από το να κάνουν κάτι που πραγματικά τους αρέσει. Θα βοηθήσετε έτσι να αναπτυχθεί το αίσθημα της υπερηφάνειας για τον εαυτό τους.

Μιλήστε και παίξτε με τα παιδιά σας

Έχετε συχνά συνομιλίες σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα, τι συμβαίνει στη γειτονιά και την περιοχή σας, τι κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περιγράψτε την καθημερινή σας ρουτίνα και εξηγήστε τι κάνατε και γιατί. Ενθαρρύνετε τα παιδιά και κάντε τους ερωτήσεις στις οποίες μπορούν να απαντήσουν. Συνθέστε μαζί ιστορίες, παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια και συναρμολογήστε πάζλ.

Ζητήστε από τα παιδιά να δίνουν προσοχή στον τρόπο που μιλούν οι άνθρωποι στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο

Αυτό θα τους δημιουργήσει καλά πρότυπα ομιλίας και θα μάθουν να μιλούν σωστά ελληνικά. Θα εμπλουτίσουν επίσης πλουσιότερο λεξιλόγιο και θα αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη για τα τεκταινόμενα στον κόσμο.

Δώστε προσοχή σε οτιδήποτε κάνουν όμως η ζωγραφική ή η απομνημόνευση σε αριθμούς

Θα τους βοηθήσετε έτσι να αναπτύξουν σπουδαίες δεξιότητες. Αν ξεκινήσετε μάλιστα από νωρίς εξωσχολικές δραστηριότητες, μπορεί να εντρυφήσετε ακόμα περισσότερο στα ταλέντα των παιδιών σας.

Μπορείτε επίσης να:
  • Βρείτε έναν μέντορα στην οικογένεια που να μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να αποτελέσει πρότυπο για την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
  • Δημιουργήσετε έναν ήσυχο χώρο μελέτης στο σπίτι που θα τα βοηθήσει στην εργασία τους ή να βρείτε ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο που θα εξασφαλίζει η μελέτη να γίνεται χωρίς περισπασμούς.
  • Ρωτήσετε τον εκάστοτε εκπαιδευτή/δάσκαλο να σας πει τι μπορείτε να κάνετε ώστε να συμβάλλετε στη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης.

Έως και το 60% των ανθρώπων "βλέπει" ή "ακούει" αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει!

Οι άνθρωποι που έχουν χάσει τον/την σύζυγό τους ή άλλο αγαπημένο πρόσωπο, κάποια στιγμή έχουν την εντύπωση πως τον «βλέπουν ή τον «ακούν», σύμφωνα με μια ιταλική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι οι παραισθήσεις αυτές είναι πολύ διαδεδομένες μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν κανένα ιστορικό ψυχικής νόσου, αλλά δεν συζητιούνται ευρέως για να μην νομίσουν οι άλλοι ότι ο πενθών ή η πενθούσα έχει τρελαθεί.

Οι ερευνητές του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Μιλάνο, με επικεφαλής τον Αρμάντο Ντ' Αγκοστίνο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο "Journal of Affective Disorders" (Περιοδικό Συναισθηματικών Διαταραχών), αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) όλες τις έως τώρα μελέτες πάνω στο ζήτημα.

Η ανάλυση δείχνει ότι το 30% έως 60% (ανάλογα με την μελέτη) των ανθρώπων που έχουν χηρεύσει ή βιώνουν πένθος, έχουν παραισθητικές εμπειρίες, όπως να βλέπουν τον αγαπημένο τους να κάθεται στην καρέκλα που αγαπούσε ή να τον ακούνε να τους καλεί με το όνομά τους.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εντυπωσιακά υψηλή η συχνότητα τέτοιων παραισθητικών εμπειριών μετά από πένθος», αναφέρουν οι ιταλοί επιστήμονες. Όπως επισημαίνουν όμως, πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε ποτέ ανοιχτά γι' αυτές τις ασυνήθιστες εμπειρίες τους, εν μέρει από τον φόβο τους ότι θα παρεξηγηθούν.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από επιστημονική πλευρά (οι έως τώρα μελέτες είναι λίγες και σε μικρό δείγμα), κάτι που πρέπει πλέον να γίνει πιο συστηματικά.

Σε ένα βαθμό, οι παραισθήσεις αυτές μοιάζουν με εκείνες που έχουν όσοι υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μερικές φορές οι παραισθήσεις, πέρα από όραση και ακοή, αφορούν την αφή, την όσφρηση, αλλά και μια αόρατη «παρουσία» πέρα από τις πέντε αισθήσεις.

Οι Ιταλοί επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι, προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο αυτές οι εμπειρίες θα πρέπει να θεωρηθούν παθολογικές και πού θα πρέπει να χαραχθεί το όριο ανάμεσα στη φυσιολόγική και στην παθολογική εμπειρία του πένθους.

Ένα ισχυρότερο Hubble στα σκαριά από την Κίνα

tileskopio-hubble
Η Κίνα στοχεύει να γίνει υπερδύναμη και στον τομέα των επιστημονικών ερευνών που διεξάγονται έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστική απόδειξη το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φέτος στο Κοινοβούλιο της χώρας, για την κατασκευή ενός διαστημικού τηλεσκοπίου το οποίο θα υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του αμερικανικού Hubble. 

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της αεροδιαστημικής εταιρείας CASC, το τηλεσκόπιο θα είναι εξοπλισμένο με φακό με διάμετρο μεγαλύτερη από δύο μέτρα. Επομένως, το οπτικό του πεδίο θα είναι 300 φορές μεγαλύτερο από του Hubble, με παραπλήσια ευκρίνεια.

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές σημαίνουν πως η κινεζική εκδοχή του Hubble θα μπορέσει να χαρτογραφήσει το 40% του σύμπαντος μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του κινεζικού επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος, αυτό σημαίνει θα προσφέρει ακόμη περισσότερα δεδομένα για τη μελέτη της δράσης της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης στο σύμπαν, συμβάλλοντας επίσης στην αναζήτηση ακόμη περισσότερων εξωπλανητών.

Εκτός όμως από τις λειτουργίες του επιστημονικού οργάνου, εξίσου εντυπωσιακά είναι τα σχέδια για τον τρόπο λειτουργίας του. Σύμφωνα με τους κινέζους το τηλεσκόπιο θα βρίσκεται σε τροχιά κοντά σε έναν κινεζικό διαστημικό σταθμό, πιθανότατα τον Tiangong 3, ώστε οι αστροναύτες (ή «ταϊκοναύτες» όπως ονομάζονται στην Κίνα), να μπορούν να παρέμβουν γρήγορα για να επιδιορθώσουν οποιαδήποτε βλάβη.

Η δυνατότητα αυτή είναι πρωτοποριακή, αν σκεφθεί κανείς πως η NASA χρειάσθηκε 3,5 χρόνια για να αποκαταστήσει το κατασκευαστικό λάθος που είχε το κύριο κάτοπτρο του Hubble όταν εκτοξεύθηκε το τηλεσκόπιο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο ρομποτικοί βραχίονες που θα έχει το Tiangong 3 μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμοι στη συντήρηση του τηλεσκοπίου.

Είναι η πρώτη φορά που ένας διαστημικός σταθμός θα αναλάβει τον ρόλο μόνιμης βάσης για την υποστήριξη ενός τηλεσκοπίου ή ακόμη και ενός δορυφόρου. Είναι χαρακτηριστικό πως οι τροχιές των Skylab, Mir και του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού βρίσκονταν μακριά από οποιονδήποτε τεχνητό δορυφόρο της Γης.

Για να μπορεί ο Tiangong 3 να φέρει σε πέρας μία τέτοια αποστολή, θα πρέπει να φυλάσσονται στο εσωτερικό του εξαρτήματα του τηλεσκοπίου, αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία. Πάντως, εκτός από την καλή λειτουργία του επιστημονικού οργάνου, ένα παράπλευρό όφελος για την Κίνα είναι πως θα αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για άλλα διαστημικά πρότζεκτ, όπως την εξόρυξη μετάλλων από αστεροειδείς ή τη συναρμολόγηση ενός διαστημικού σκάφους σε τροχιά γύρω από τη Γη, ώστε όταν ολοκληρωθεί να βάλει «πλώρη» για τον πλανήτη Άρη.

Το Hubble επιβεβαιώνει την κοσμική επιτάχυνση με τον ασθενή βαρυτικό εστιασμό


<Αυτή η εικόνα δείχνει μια ήρεμη ανασυγκρότηση της συνολικής μάζας (ως επί το πλείστον σκοτεινής) κατανεμημένης στο πεδίο "COSMOS", που δημιουργήθηκε από τα δεδομένα που έχει το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και τα επίγεια τηλεσκόπια

Χρειάζεστε  περισσότερες αποδείξεις ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται; Απλά δείτε τις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble. Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων πράγματι επιβεβαίωσε ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον Tim Schrabback από το παρατηρητήριο του Leiden, προέβη σε μια εντατική μελέτη περισσοτέρων από 446.000 γαλαξιών μέσα στο πεδίο παρατηρήσεων της έρευνας COSMOS (Cosmological Evolution Survey), που είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης έρευνας που έχει ποτέ διεξαχθεί με το Χαμπλ. Κατά την έρευνα "COSMOS", το Hubble φωτογράφησε 575 ελαφρά επικαλυμμένες όψεις του ίδιου μέρους του Σύμπαντος, με την βοήθεια της Σύνθετης Κάμερας για Έρευνες (ACS) που βρίσκεται πάνω στο τηλεσκόπιο. Χρειάστηκαν μάλιστα σχεδόν 1.000 ώρες παρατηρήσεων για να ληφθούν αυτές οι εικόνες.

Εκτός από τα δεδομένα του Hubble, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία για μετατοπίσεις προς το ερυθρό, από επίγεια τηλεσκόπια για να προσδιορίσουν τις αποστάσεις των 194.000 γαλαξιών που ερευνήθηκαν (έως μία μετατόπιση προς το ερυθρό ή redshift όπως λέγεται, 5).
"Ο τεράστιος αριθμός των γαλαξιών που περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος της ανάλυσης είναι πρωτοφανής, αλλά πιο σημαντικό είναι το πλήθος των πληροφοριών που θα μπορούσαμε να πάρουμε για τις αόρατες δομές στο Σύμπαν από αυτό το εξαιρετικό σύνολο δεδομένων," λέει το μέλος της ερευνητικής ομάδας Patrick Simon από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
Ειδικότερα, οι αστρονόμοι θα μπορούσε να "ζυγίσουν” τη μεγάλης κλίμακας κατανομής της ύλης στο διάστημα σε μεγάλες αποστάσεις. Για να γίνει αυτό, έκαναν χρήση του γεγονότος ότι η πληροφορία αυτή είναι κωδικοποιημένα στα παραμορφωμένα σχήματα των μακρινών γαλαξιών, ένα φαινόμενο που αναφέρεται ως ασθενής βαρυτικός εστιασμός. Με την χρήση πολύπλοκων αλγορίθμων, η ομάδα με επικεφαλής τον Schrabback έχει βελτιώσει την καθιερωμένη μέθοδο και έλαβε μετρήσεις για το σχήμα των γαλαξιών με μια πρωτοφανή ακρίβεια.
Η σχολαστικότητα και η κλίμακα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα από τις άλλες μεθόδους, ότι η επέκταση του σύμπαντος επιταχύνεται από μία μυστηριώδη ουσία που ονομάζεται σκοτεινή ενέργεια. Υπάρχουν δε αρκετές άλλες τέτοιες ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις. Οι επιστήμονες πρέπει να γνωρίζουν πως εξελίχθηκε ο σχηματισμός μεγάλων συγκεντρώσεων ύλης στην πορεία του Σύμπαντος, για να καθορίσουν πώς η βαρυτική δύναμη, η οποία συγκρατεί την ύλη μαζί σε γαλαξίες κλπ, μαζί με την σκοτεινή ενέργεια, μια αντιβαρυτική δύναμη που επιταχύνει την διαστολή του Σύμπαντος, έχουν επιδράσει πάνω σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
"Η σκοτεινή ενέργεια επηρεάζει τις μετρήσεις μας για δύο λόγους. Πρώτον, όταν αυτή είναι παρούσα, τότε τα σμήνη των γαλαξιών αναπτύσσονται πιο αργά, και, δεύτερον, γιατί αυτή αλλάζει τον τρόπο με το Σύμπαν διαστέλλεται, οδηγώντας σε ολοένα και πιο απομακρυσμένους – και φυσικά πιο αποτελεσματικούς βαρυτικούς φακούς – γαλαξίες. Η ανάλυσή μας είναι ευαίσθητη και για τα δύο αποτελέσματα (λόγους)”, λέει ο συνεργάτης της έρευνας Benjamin Joachimi από το Πανεπιστήμιο της Βόννης. “Η μελέτη αυτή προσφέρει, επίσης, μια επιπλέον επιβεβαίωση για τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, η οποία προβλέπει πως το ο βαρυτικός εστιασμός εξαρτάται από την μετατόπιση προς το ερυθρό," προσθέτει.
Ο μεγάλος αριθμός των γαλαξιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη αυτή, μαζί με τις πληροφορίες για τις μετατοπίσεις του μήκους κύματος προς το ερυθρό τους οδηγεί σε ένα σαφέστερο χάρτη για το πώς στήνεται ένα τμήμα του Σύμπαντος με ακρίβεια. Αυτό μας βοηθά να δούμε τους γαλαξίες και πώς αυτοί κατανέμονται.
"Με πιο ακριβείς πληροφορίες για τις αποστάσεις μας προς τους γαλαξίες, μπορούμε να μετρήσουμε την κατανομή της ύλης μεταξύ αυτών και εμάς με μεγαλύτερη ακρίβεια," σημειώνει ο συν-ερευνητής Jan Hartlap από το Πανεπιστήμιο της Βόννης. "Πριν, οι περισσότερες από τις μελέτες που έγιναν σε 2 διαστάσεις (2D), όπως γίνεται με τη λήψη της ακτινογραφίας θώρακος. Η μελέτη μας όμως μοιάζει περισσότερο με μία τρισδιάστατη αναπαράσταση του σκελετού. Εκτός αυτού, είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουν τον σκελετό της σκοτεινής ύλης όπως ξεκίνησε από τις απαρχές του Σύμπαντος μέχρι σήμερα”, σχολιάζει ο William High από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, και ένας άλλο συνεργάτης της ομάδας.
Οι αστρονόμοι επέλεξαν ειδικά την έρευνα "COSMOS", διότι αυτή θεωρείται ότι παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του Σύμπαντος. Με εμπεριστατωμένες μελέτες, όπως αυτή υπό την ηγεσία του Schrabback, οι αστρονόμοι θα πρέπει κάποτε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την τεχνική τους σε ευρύτερες περιοχές του ουρανού, σχηματίζοντας έτσι μια πιο καθαρή εικόνα του για το τι βρίσκεται πραγματικά εκεί έξω.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν σε μια μελλοντική έκδοση της Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

CERN: Στο εσωτερικό του Μεγάλου Επιταχυντή

Έχετε σκεφτεί ποτέ πως είναι να βρίσκεται κανείς μέσα στο Μεγάλο Επιταχυντή Νετρονίων του CERN;

Αν όχι, τότε το BBC παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο δείχνει πως είναι να βρίσκεται κάνεις στην «καρδιά» του μεγαλύτερου πειράματος στον κόσμο.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, χτισμένος σε ένα τούνελ το οποίο είναι μεγαλύτερο από 27 χιλιόμετρα σε μήκος, ο Μεγάλος Επιταχυντής Νετρονίων είναι ο μεγαλύτερος επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο.


Μυστηριώδες αντικείμενο εξήλθε μέσα από μια Μαύρη Τρύπα;

Πρόσφατα ένα μυστηριώδες αντικείμενο επαναπροσδιόρισε όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τις μαύρες τρύπες. Πρώτα απ ‘όλα οι μαύρες τρύπες υποτίθεται ότι απορροφούν τα πάντα σε αυτές, ακόμη και το φως. Δεύτερον, η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή που πιστεύετε ότι τίποτα στο γνωστό σύμπαν θα μπορούσε να προέλθει από μια μαύρη τρύπα.
Όλα αυτά άλλαξαν όταν η NASA ανακοίνωσε ότι κάτι πολύ μεγάλο βγήκε από μια μαύρη τρύπα.

Τι ακριβώς συνέβη; Καθώς δύο από τα διαστημικά τηλεσκόπια της NASA, το ένα εκ των οποίων ήταν το NuSTAR, παρατηρούσαν την συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, πολύ ξαφνικά, ένα μεγάλο αντικείμενο «εκτοξεύτηκε» από τη μέση ή «στέμμα» της μαύρης τρύπας. Αμέσως μετά από αυτό το αξιοσημείωτο γεγονός ένας τεράστιος παλμός ενέργειας ακτίνων Χ εξήλθε από το στέμμα. Αυτό το γεγονός φαίνεται να προκάλεσε αμηχανία στους επιστήμονες της γης.

Η Fiona Harrison, η οποία είναι η κύρια ερευνήτρια στο NuSTAR, ανέφερε με έμφαση ότι αυτό το είδος του φαινομένου είναι ανήκουστο και αλλάζει εντελώς ό, τι πιστευόταν αρχικά για το πώς οι μαύρες τρύπες λειτουργούν. Ευτυχώς με το επίπεδο της τεχνολογίας που εμείς, ως φυλή είμαστε σε θέση να διαθέτουμε, καταφέραμε να καταγράψουμε αυτό το γεγονός. Τα δεδομένα που αποκομίσαμε από αυτό το γεγονός τώρα μας παρέχουν κάποια αναγκαία στοιχεία για το πως οι μαύρες τρύπες λειτουργούν και πώς είναι δομημένες.

Ο Dan Wilkins, από το πανεπιστήμιο Saint Mary, λέει ότι:
Ο Milky way είναι τεράστιος, και σε μια περιοχή του γαλαξία μας, που απλά ονομάζεται Τοξότης Α  παράγει μια σειρά από εκλάμψεις περίπου κάθε 10 ημέρες. Το τελευταίο διάστημα, η δραστηριότητα αυτών των εξάρσεων έχει αυξηθεί δραματικά, σε σημείο που να παράγονται σχεδόν κάθε μέρα. Ίσως να αναρωτιέστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά στην έρευνα των αστρονόμων ώστε να βάλουμε τα κομμάτια σε μια σειρά.
Αξιοποιώντας τους πόρους που οι αστρονόμοι έχουν σήμερα στη διάθεσή τους, δηλαδή τα 3 τεράστια διαστημικά τηλεσκόπια, έχουν τη δυνατότητα να συναρμολογήσουν μία εξαιρετικά συναρπαστική κοσμική σύνδεση με αυτές τις εκλάμψεις.
Ο Gabriele Ponti, από το Ινστιτούτο Max Planck για την Εξωγήινη Φυσική που βρίσκεται στη Γερμανία, έκανε αυτή την ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με τις εκλάμψεις.
Έτσι, με λίγα λόγια, φαίνεται ότι είχαμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε ένα φαινόμενο που έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που πιστευόταν ότι οι μαύρες τρύπες λειτουργούν.
Ένα αντικείμενο εξήλθε πραγματικά από το στέμμα της μαύρης τρύπας και στη συνέχεια μια έκλαμψη ενέργειας ακτίνων Χ ακολούθησε, αφήνοντας μας εντελώς με ανοιχτό το στόμα.
Με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να παρατηρήσει τον τύπο της δομής στην απεραντοσύνη του ηλιακού μας συστήματος, παρά το γεγονός ότι είναι περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από το μικρό μπλε πλανήτη που ονομάζουμε σπίτι.
Ακριβώς για να θέσουμε αυτό το επίτευγμα σε μια διαφορετική προοπτική, ο γαλαξίας μας είναι τεράστιος και ήμασταν σε θέση να βρούμε ένα αντικείμενο που εκπέμπει ένα τεράστιο ποσό ενέργειας, σε τέτοιο βαθμό που αυτή η ενέργειά του να μπορεί να συγκριθεί με τη συνολική ενέργεια που εκπέμπεται από ολόκληρο τον γαλαξία.
Οι ερευνητές ήταν σε θέση να επιτύχουν αυτό το κατόρθωμα, με τη χρήση της λεγόμενης βαρυτικής επίδρασης μικροεστιασμού, το οποίο είναι ένα περιστατικό που προκαλείται από τα αστέρια που ανήκουν στον γαλαξία μας και χρησιμοποιείται για να ενισχύσει άλλες μικροσκοπικές περιοχές του κβάζαρ που περιέχει αυτό το αντικείμενο.
Επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας οι ερευνητές ήταν σε θέση να μετρήσουν την εσώτατη άκρη του δίσκου της ύλης ή αυτό που αποκαλούν δίσκο προσαύξησης, που είναι σε τροχιά γύρω από αυτό το συγκεκριμένο κβάζαρ, που ονομάζεται Q2237 + 0305.
Ο ερευνητής Jorge Jiménez Vicente, από το τμήμα UGR Θεωρητικής Φυσικής και Κοσμολογίας, εξηγεί ότι,
Στο γαλαξία μας, μόνο 1 σε κάθε 500 κβάζαρ επηρεάζεται γενικά από τη βαρυτική επίδραση μικροεστιασμού. Οι πληροφορίες που οι αστρονόμοι έχουν αποκτήσει από αυτό το περιστατικό θα είναι αρκετά χρήσιμες για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα κβάζαρ, τα οποία είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε πως ο γαλαξίας μας γεννήθηκε και εξελίχθηκε.
Όταν σκέφτεσαι το πόσο τεράστιο είναι αυτό το αντικείμενο, είναι αυτό που πραγματικά μας κάνει να αναρωτιώμαστε για το τι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι.