Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Η όσμωτική πίεση θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καθαρής ενέργειας στη Νορβηγία

Η Statkraft, μια νορβηγική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει ξεκινήσει  τη λειτουργία μιας πειραματικής διάταξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια της οσμωτικής πίεσης. Η πειραματική μονάδα, που άνοιξε πέρυσι στη Νορβηγία, είναι μόνο μια μικρή μονάδα επίδειξης που θα παράγει λίγα κιλοβάτ ηλεκτρικής ισχύος μόνο. Ωστόσο, μέχρι το 2015, η Statkraft αναμένει να παράγει 25 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας από την οσμωτική πίεση. Η ιδέα της οσμωτικής πίεσης ξεκίνησε από έναν Αμερικανό καθηγητή, τον Sidney Loeb, στη δεκαετία του 1970.
 
Όταν έχουμε δύο διαλύματα του νερού με διαφορετικές συγκεντρώσεις, για παράδειγμα ένα αραιό και ένα πυκνό διάλυμα άλατος, που χωρίζονται από ένα ημιδιαπερατή μεμβράνη, τότε τα μόρια του άλατος στο πυκνό διάλυμα οδηγούν τα μόρια του καθαρού νερού προς το πυκνό διάλυμα μέσα από την ημιπερατή μεμβράνη. Έτσι, προκαλείται αύξηση της πίεσης στην πλευρά του πυκνού διαλύματος. Για παράδειγμα αυτή η πίεση είναι ισοδύναμη με μία στήλη νερού ύψους 120 μέτρων (12 bar) ή, με άλλα λόγια, με ένα καταρράκτη.  Μπορεί λοιπόν αυτή η διαφορά της πίεσης να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει μια τουρμπίνα η οποία να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
Στην πειραματική μονάδα της Νορβηγίας το αραιό διάλυμα θα είναι καθαρό νερό. Επειδή η οσμωτική διαδικασία απαιτεί μεγάλη ποσότητα γλυκού νερού για να τεθεί σε λειτουργία, δεν θα μπορεί να δουλέψει σε χώρες του Νότου με μειωμένα αποθέματα γλυκού νερού.  Η οσμωτική διαδικασία παράγει, επίσης, λύματα που είναι αλμυρότερα από το γλυκό νερό. Σαφέστατα θα δημιουργηθούν προβλήματα με τις μεγάλες ποσότητες του εν λόγω υφάλμυρου νερού, πράγμα που θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος των τοπικών υδάτινων οικοσυστημάτων.
 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, η οσμωτική ενέργεια έχει μια παγκόσμια δυνητική ενέργεια της τάξεως των 1.600-1.700 TWh κάθε χρόνο, ή το 50% της τρέχουσας παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ.