Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Λυσιστράτη (541-613)

ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ ἂν κάμοιμ᾽ ὀρχουμένη, [ἀντ.]
οὐδὲ γόνατ᾽ ἂν κόπος ἕλοι με καματήριος.
ἐθέλω δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἰέναι
μετὰ τῶνδ᾽ ἀρετῆς ἕνεχ᾽, αἷς
545 ἔνι φύσις, ἔνι χάρις, ἔνι θράσος,
ἔνι τὸ σοφόν, ἔνι ‹δὲ› φιλόπολις
ἀρετὴ φρόνιμος.

ἀλλ᾽, ὦ τηθῶν ἀνδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκαληφῶν,
550 χωρεῖτ᾽ ὀργῇ καὶ μὴ τέγγεσθ᾽· ἔτι γὰρ νῦν οὔρια θεῖτε.
ΛΥ. ἀλλ᾽ ἤνπερ ὅ ‹τε› γλυκύθυμος Ἔρως χἠ Κυπρογένει᾽ Ἀφροδίτη
ἵμερον ἡμῶν κατὰ τῶν κόλπων καὶ τῶν μηρῶν καταπνεύσῃ,
κᾷτ᾽ ἐντέξῃ τέτανον τερπνὸν τοῖς ἀνδράσι καὶ ῥοπαλισμούς,
οἶμαί ποτε Λυσιμάχας ἡμᾶς ἐν τοῖς Ἕλλησι καλεῖσθαι.
555 ΠΡ. τί ποησάσας; ΛΥ. ἢν παύσωμεν πρώτιστον μὲν ξὺν ὅπλοισιν
ἀγοράζοντας καὶ μαινομένους. ΚΛ. νὴ τὴν Παφίαν Ἀφροδίτην.
ΛΥ. νῦν μὲν γὰρ δὴ κἀν ταῖσι χύτραις καὶ τοῖς λαχάνοισιν ὁμοίως
περιέρχονται κατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις ὥσπερ Κορύβαντες.
ΠΡ. νὴ Δία· χρὴ γὰρ τοὺς ἀνδρείους. ΛΥ. καὶ μὴν τό γε πρᾶγμα γέλοιον,
560 ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων καὶ Γοργόνα τις κᾆτ᾽ ὠνῆται κορακίνους.
ΚΛ. νὴ Δί᾽ ἐγὼ γοῦν ἄνδρα κομήτην φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον ἐφ᾽ ἵππου
εἰς τὸν χαλκοῦν ἐμβαλλόμενον πῖλον λέκιθον παρὰ γραός·
ἕτερος δ᾽ αὖ Θρᾷξ πέλτην σείων κἀκόντιον ὥσπερ ὁ Τηρεύς,
ἐδεδίττετο τὴν ἰσχαδόπωλιν καὶ τὰς δρυπεπεῖς κατέπινεν.
565 ΠΡ. πῶς οὖν ὑμεῖς δυναταὶ παῦσαι τεταραγμένα πράγματα πολλὰ
ἐν ταῖς χώραις καὶ διαλῦσαι; ΛΥ. φαύλως πάνυ. ΠΡ. πῶς; ἀπόδειξον.
ΛΥ. ὥσπερ κλωστῆρ᾽, ὅταν ἡμῖν ᾖ τεταραγμένος, ὧδε λαβοῦσαι,
ὑπενεγκοῦσαι τοῖσιν ἀτράκτοις τὸ μὲν ἐνταυθοῖ, τὸ δ᾽ ἐκεῖσε,
οὕτως καὶ τὸν πόλεμον τοῦτον διαλύσομεν, ἤν τις ἐάσῃ,
570 διενεγκοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυθοῖ, τὸ δ᾽ ἐκεῖσε.
ΠΡ. ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων πράγματα δεινὰ
παύσειν οἴεσθ᾽; ὡς ἀνόητοι. ΛΥ. κἂν ὑμῖν γ᾽ εἴ τις ἐνῆν νοῦς,
ἐκ τῶν ἐρίων τῶν ἡμετέρων ἐπολιτεύεσθ᾽ ἂν ἅπαντα.
ΠΡ. πῶς δή; φέρ᾽ ἴδω. ΛΥ. πρῶτον μὲν χρῆν, ὥσπερ πόκον, ἐν βαλανείῳ
575 ἐκπλύναντας τὴν οἰσπώτην ἐκ τῆς πόλεως, ἐπὶ κλίνης
ἐκραβδίζειν τοὺς μοχθηροὺς καὶ τοὺς τριβόλους ἀπολέξαι,
καὶ τούς γε συνισταμένους τούτους καὶ τοὺς πιλοῦντας ἑαυτοὺς
ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτῖλαι·
εἶτα ξαίνειν εἰς καλαθίσκον κοινὴν εὔνοιαν ἅπαντας
580 καταμειγνύντας· τούς τε μετοίκους κεἴ τις ξένος ᾖ φίλος ὑμῖν,
κεἴ τις ὀφείλῃ τῷ δημοσίῳ, καὶ τούτους ἐγκαταμεῖξαι·
καὶ νὴ Δία τάς γε πόλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽ εἰσὶν ἄποικοι,
διαγιγνώσκειν ὅτι ταῦθ᾽ ἡμῖν ὥσπερ τὰ κατάγματα κεῖται
χωρὶς ἕκαστον· κᾆτ᾽ ἀπὸ τούτων πάντων τὸ κάταγμα λαβόντας
585 δεῦρο ξυνάγειν καὶ ξυναθροίζειν εἰς ἕν, κἄπειτα ποῆσαι
τολύπην μεγάλην κᾆτ᾽ ἐκ ταύτης τῷ δήμῳ χλαῖναν ὑφῆναι.
ΠΡ. οὔκουν δεινὸν ταυτὶ ταύτας ῥαβδίζειν καὶ τολυπεύειν,
αἷς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ πολέμου; ΛΥ. καὶ μήν, ὦ παγκατάρατε,
πλεῖν ἢ τὸ διπλοῦν αὐτοῦ φέρομεν. πρώτιστον μέν γε τεκοῦσαι
590 κἀκπέμψασαι παῖδας ὁπλίτας— ΠΡ. σίγα, μὴ μνησικακήσῃς.
ΛΥ. εἶθ᾽ ἡνίκα χρῆν εὐφρανθῆναι καὶ τῆς ἥβης ἀπολαῦσαι,
μονοκοιτοῦμεν διὰ τὰς στρατιάς. καὶ θἠμέτερον μὲν ἐάσω,
περὶ τῶν δὲ κορῶν ἐν τοῖς θαλάμοις γηρασκουσῶν ἀνιῶμαι.
ΠΡ. οὔκουν χἄνδρες γηράσκουσιν; ΛΥ. μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ εἶπας ὅμοιον.
595 ὁ μὲν ἥκων γάρ, κἂν ᾖ πολιός, ταχὺ παῖδα κόρην γεγάμηκεν·
τῆς δὲ γυναικὸς μικρὸς ὁ καιρός, κἂν τούτου μὴ ᾽πιλάβηται,
οὐδεὶς ἐθέλει γῆμαι ταύτην, ὀττευομένη δὲ κάθηται.
ΠΡ. ἀλλ᾽ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατὸς—
ΛΥ. σὺ δὲ δὴ τί μαθὼν οὐκ ἀποθνῄσκεις;
600 χωρίον ἐστίν· σορὸν ὠνήσει·
μελιτοῦτταν ἐγὼ καὶ δὴ μάξω.
λαβὲ ταυτὶ καὶ στεφάνωσαι.
ΚΛ. καὶ ταυτασὶ δέξαι παρ᾽ ἐμοῦ.
ΜΥ. καὶ τουτονγὶ λαβὲ τὸν στέφανον.
605 ΛΥ. τοῦ δεῖ; τί ποθεῖς; χώρει ᾽ς τὴν ναῦν·
ὁ Χάρων σε καλεῖ,
σὺ δὲ κωλύεις ἀνάγεσθαι.
ΠΡ. εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὸν ταῦτα πάσχειν ἔστ᾽ ἐμέ;
νὴ τὸν Δί᾽ ἀλλὰ τοῖς προβούλοις ἄντικρυς
610 ἐμαυτὸν ἐπιδείξω βαδίζων ὡς ἔχω.
ΛΥ. μῶν ἐγκαλεῖς ὅτι οὐχὶ προὐθέμεσθά σε;
ἀλλ᾽ εἰς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοι πρῲ πάνυ
ἥξει παρ᾽ ἡμῶν τὰ τρίτ᾽ ἐπεσκευασμένα.

***
ΧΟΡ. ΓΥΝ. Κι εγώ ποτέ μου δε θα πάψω να χορεύω κι ούτε [αντ.]
τα γόνατα θα μου λυγίσει κούραση μεγάλη.
Και μαζί τους θα παλεύω
για την αρετή, γιατ᾽ έχουν
χαραχτήρα και μυαλό,
της πατρίδας έρωτα
και κουράγιο αληθινά.

ΚΟΡ. ΓΥΝ. Χάιντε, γράδες, παλίκαροι, τσουκνιδομάνες
550 μανιασμένες ορμάτε, ο καιρός είναι πρίμος.
ΛΥΣ. Άλλ᾽ αν άξαφνα ο Έρως κι η μάνα του η Κύπρη
στα μπατζάκια, στον κόρφο μού ανάψουν φωτιά
και μπροστά μου τεντώσουν αντρίκια ξυλάγγουρα,
σταματούν οι πολέμοι — σωτήρες εμείς!
ΠΡΟ. Αλλά πώς; ΛΥΣ. Στο παζάρι κανένας τρελός
δε θα βγαίνει οπλισμένος. ΚΛΕ. Κανείς, μά την Κύπρη.
ΛΥΣ. Ως τα τώρα, όπου λάχανα κι όπου τσουκάλια,
οπλισμένοι γυρνάνε, λες κι είναι Κορύβαντες.
ΠΡΟ. Παλικάρια και φαίνονται. ΛΥΣ. Πόσο γελοίο
στο σκουτάρι σου να ᾽χεις Γοργόνα και συ
560 αχινούς να ψωνίζεις! ΚΛΕ. Κι εγώ μιαν ημέρα
ένα φύλαρχον είδα καβάλα, μακρυόμαλλον,
να γεμίζει τη χάλκινη μάσκα μπιζέλια.
Κι άλλος πάλι, Θρακιώτης, εσειούσε αγριεμένα
το κοντάρι και φόβιζε την πατζαρίτισσα
και τα σύκα της κλέβοντας, τα ᾽χαφτε ο βλάμης.
ΠΡΟ. Με ποιά δύναμη εσείς θα ξεμπλέξετε τόσο
ταραγμένα τα πράματα σ᾽ όλην τη χώρα;
ΛΥΣ. Ευκολότατα. ΠΡΟ. Μπα! Κάνε τό μου λιανά!
ΛΥΣ. Όπως όταν το νήμα μπλεχτεί στο κουβάρι,
μια το πιάνω από δω, μια το πιάνω από κει,
ώσπου νά βρω την άκρα, παρόμοια τον πόλεμο
θα του βρούμε την άκρ᾽, άμα σμίξουν πρεσβείες
570 κι από δω κι από κει. ΠΡΟ. Αλλά τρίχες δεν είναι
μάιδε ρόκα κι αδράχτι, κουφόμυαλη, ο πόλεμος.
ΛΥΣ. Νά! κουκούτσι δεν έχετε, αλλιώς δάσκαλοί σας
στα δημόσια τα πράματα θα ᾽ταν οι τρίχες μας.
ΠΡΟ. Αλλά πώς; ΛΥΣ. Όπως κάνουμ᾽ εμείς τα μαλλιά.
Πρώτα-πρώτα την μπάλα τους μέσα στον κάδο
την ξεπλένω. Κι ελόγου σας όμοια τη λέρα
θα ξεπλένετε της πολιτείας. Και κατόπι
στη σανίδα, ξαπλώνοντας τους παλιανθρώπους
κοπανάτε τους, όσο μπορείτε. Κατόπι
κολλιτσίδες κι αγκάθια αφαιρείτε. Και κείνους
που συσταίνουνε κλίκες να σώσουν το έθνος
με ξυστρί να τους βγάζετε τρίχα την τρίχα.
Και μετά το λανάρισμα, να τους σωριάζετε
ολουνούς μονοιασμένους στην καλαθούνα.
580 Κι όσοι φίλοι μας ξένοι και μέτοικοι κι όσοι
του δημόσιου χρεώστες και αυτούς καλαθιάζετε!
Μην ξεχνάτε τις σκόρπιες στα ξέν᾽ αποικίες μας.
Σαν κουβάρια κι αυτές, το ᾽να δω, τ᾽ άλλο κει,
της κλωστής τους την άκρ᾽ αφού πιάσετ᾽, εδώ
να τις κάνετε μια τρισμεγάλη τουλούπα
κι απ᾽ αυτήν μια ζεστή πατατούκα να φάνετε
για το δόλιο λαό. ΠΡΟ. Τρομερό, την πατρίδα
να τη λένε μαλλί για κοπάνισμα οι φούστες,
που ποτέ τους δεν είδανε πόλεμο. ΛΥΣ. Μάθε,
πως διπλά και τριπλά του πολέμου τα βάρη
τα σηκώνουμ᾽ εμείς, που γεννάμε τ᾽ αγόρια
που στρατιώτες εσύ μας τα παίρνεις, παγκάκιστε!
590 ΠΡΟ. Πάψε, μη μου θυμίζεις δυσάρεστα πράματα!
ΛΥΣ. Κι όταν πρέπει κι εμείς να χαρούμε τα νιάτα μας,
ολομόναχες πέφτουμε — λείπει το ταίρι μας.
Κι άσ᾽ εμάς! Τα κορίτσια λυπάμαι, γεράζουν
αζευγάρωτα. ΠΡΟ. Μήπως κι εμείς δε γεράζουμε;
ΛΥΣ. Μα δεν είναι το ίδιο! Όταν ο άντρας γυρίζει,
κι ασπρομάλλης αν είναι, μπορεί νά βρει νύφη
και μικρούλα. Ο καιρός της γυναίκας ολίγος
κι αν τον χάσει, κανείς δεν την παίρνει· και κάθεται
μες στο σπίτι και ρέβει μ᾽ ονείρατα μόνο.
ΠΡΟ. Σαν το λεγ᾽ η περδικούλα του…
ΛΥΣ. Ζεις ακόμα, ρε ψοφίμι;
Τίναξε τα πέταλα!
600 Στρέμματα πολλά για τάφους!
Το κιβούρι αγόρασε
και σου φκιάνω εγώ τα κόλλυβα.
Νά! και νεκρολούλουδα.
(Του πετάει στα μούτρα χώματα)
ΚΛΕ. Νά! κι αυτά από μένανε. (Το ίδιο) ΜΥΡ. Νά! στεφάνι ελόγου μου!
(Του πετάει κορδέλες)
ΛΥΣ. Τί κοκάλωσες ψοφίμι;
Άι, σε περιμένει ο Χάρος
στη φελούκα του. Πολύ
τονε καθυστέρησες.
(Οι γυναίκες φεύγουν. Ο Πρόβουλος τινάζει τις βρομιές από πάνω του)
ΠΡΟ. Βρε τί κακό ᾽παθα ο καημένος, θε μου!
Στους άλλους συναδέρφους μου θα πάω,
610 όπως είμαι, τα χάλια μου να ιδούνε!

ΚΟΡ. ΓΕΡ. Σωστό δεν είναι λεύτεροι τα χέρια να σταυρώνουν.
Εμπρός! σαν άντρες την ντροπήν ετούτη να ξεπλύνουμε.

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας: ΜΑΝΤΕΙΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Κοντά στον [ανδριάντα του] Λίχα είναι στημένος ένας μάντης Ηλείος, Θρασύβουλος το όνομά του, γιος του Αινέα από το γένος των Ιαμιδών, που χρημάτισε μάντης στους Μαντινείς κατά τον αγώνα τους εναντίον των Λεκεδαιμονίων και του βασιλιά Άγι, γιου του Ευδαμίδα.

Στον ανδριάντα του Θρασύβουλου είναι μια σαύρα κατάστικτη, που σκαρφαλώνει στον δεξιό ώμο και δίπλα του ένα σκυλί, σφάγιο για θυσία, σκισμένο στα δύο, με εκτεθειμένο το συκώτι του. Η μαντική στους ανθρώπους συνηθίζεται από τα πανάρχαια χρόνια με ερίφια, αρνιά και μοσχάρια.

Οι Κύπριοι ανακάλυψαν και τη μαντική με τους χοίρους αλλά κανείς ποτέ δεν συνήθιζε τη μαντική με τους σκύλους. Φαίνεται ότι ο Θρασύβουλος καθιέρωσε μια μέθοδο μαντείας με σπλάχνα σκύλου.

Οι μάντεις, οι λεγόμενοι Ιαμίδες, κατάγονται από τον Ίαμο. Ο Πίνδαρος σε μια ωδή του λέει ότι ήταν γιος του Απόλλωνα και έλαβε τη μαντική από αυτόν. (Παυσ. 6.2.4-5)

Η αληθινή επιτυχία είναι πάντα ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας αποτυχημένων προσπαθειών

1. Λάθη Ομοιότητας

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκει πιθανότατα η πλειονότητα των λαθών μας. Συχνά επαναλαμβάνουμε μορφές συμπεριφοράς, όταν τα δεδομένα φαίνονται παρόμοια.

 Μπορεί μια Δευτέρα πρωί να σηκωθούμε, να ετοιμαστούμε για τη δουλειά, να πάρουμε τον χαρτοφύλακά μας, να ανοίξουμε την πόρτα του αυτοκινήτου μας, να καθίσουμε πίσω από το γνώριμο τιμόνι, και να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο στην παλιά μας δουλειά αντί σ’ αυτή που είμαστε τώρα. Κάποιος άγνωστος μας θυμίζει ένα γνωστό μας και του φερόμαστε σαν να ήταν πράγματι ο γνωστός μας. Άλλοτε πάλι, τελειώνουμε μια σημαντική αναφορά και την πετάμε στο καλάθι των αχρήστων σαν να ήταν σκουπίδι. Αυτά τα λάθη προέρχονται από την εξοικείωση με κάτι, πρέπει να παραδεχτούμε όμως ότι η ίδια συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι σωστή. Σφάλαμε, επειδή ανταποκριθήκαμε σε γνώριμες ενδείξεις, που όμως υπήρξαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
  1. Λάθη Αφηρημάδας
Η μνήμη μας πάει βόλτα. Κάνεις ένα πρόγραμμα για να τελειώσεις κάποιες καθημερινές δουλειές και ξεχνάς πολλές από αυτές. Ενώ συγυρίζεις το δωμάτιό σου, χτυπάει το τηλέφωνο, και μετά το τηλεφώνημα φεύγεις από το σπίτι χωρίς να έχεις τελειώσει το δωμάτιο. Δεν θυμάσαι πού έβαλες το παλτό σου. Μπαίνεις στην κουζίνα και ξεχνάς τι μπήκες να κάνεις. Ακόμη χειρότερα, ξεχνάς να πάρεις το φάρμακό σου, να ελέγξεις τα φρένα σου ή να τελειώσεις μια σοβαρή εργασία για τη δουλειά ή το σχολείο.
  1. Λάθη Άγνοιας
Ενώ ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε, προβαίνουμε σε δράση ούτως ή άλλως. Τα λάθη αυτά μπορεί να είναι από αστεία (όπως το να παραγγείλουμε κάτι από ένα εξωτικό μενού και να δούμε κάτι άγνωστο να μας κοιτάει μέσα από το πιάτο μας)
  1. Λάθη Αντίληψης
Νομίζουμε πως ξέρουμε. Λάθη αντίληψης κάνουμε, όταν υπερασπιζόμαστε κάτι με πάθος, βασιζόμενοι σε μια πληροφορία που δεν είμαστε σίγουροι ότι υφίσταται, για να ανακαλύψουμε αργότερα ότι η πληροφορία ήταν πράγματι ανυπόστατη. Η επιθυμία μας υπερνικά την πραγματικότητα, και σφάλλουμε, επειδή αρνούμαστε να δούμε.

Όταν δεν κάνεις τίποτα, δεν κάνεις και λάθη, κι όταν δεν κάνεις λάθη, σημαίνει πως δεν κάνεις τίποτα.

Μου λες δηλαδή ότι θέλεις να κάνω λάθη;
Ακριβώς. Θέλω να κάνεις λάθη – επειδή θέλω η ζωή σου να είναι όσο το δυνατόν χαρούμενη. Δεν υπάρχει αληθινή χαρά όταν είμαστε άδειοι, δεν κάνουμε τίποτα, και ζούμε χωρίς να διακινδυνεύουμε:

Η αληθινή επιτυχία είναι πάντα ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας αποτυχημένων προσπαθειών.

Pascal Bruckner: Το γέρασμα είναι μια ολίσθηση στη λογική του υπολογισμού, στο μέτρημα του υπολοίπου


Το χρήμα προσφέρει τη μοναδική πολύτιμη αξία σ’ αυτό τον κόσμο: προσφέρει χρόνο, την ανεξάντλητη αφθονία του χρόνου. Υπό αυτή την έννοια, είναι απελευθερωτικό.

Όταν λείπει, η ύπαρξη συρρικνώνεται σε ένα αιώνιο παρόν που μας φυλακίζει.

Ξεχώριζα πάντοτε τον βιοπορισμό από το νόημα της ζωής. Μερικές φορές τα δύο αυτά συνέπιπταν, χωρίς όμως να αποφεύγω τις αγγαρείες.

Θυμάμαι με νοσταλγία την εποχή που θεωρούσα το χρήμα ασήμαντο. Αισθανόμουν έτσι μέχρι την ηλικία των σαράντα ετών. Αν υπήρχε, εντάξει· αν δεν υπήρχε, δεν πείραζε.

Επικρατούσε μια θεσπέσια αμεριμνησία μπροστά στα υλικά προβλήματα: το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να εξερευνήσω τον κόσμο, να διευρύνω τους ορίζοντές μου και να ξεφύγω από την ευτέλεια και την πλαδαρότητα.

Ευτυχισμένη νιότη, παρατεταμένη· δεν υπήρχε διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο απαραίτητο και στο περιττό· υπήρχε ανάμεσα στο αναγκαίο και στο εκ των ων ουκ άνευ.

Το εκ των ων ουκ άνευ: η μύηση στα βιβλία, τα ταξίδια στην Ασία και ιδιαίτερα στην Ινδία, οι πυρετώδεις συζητήσεις, οι πολιτικές δεσμεύσεις, οι απαιτητικές φιλίες, οι έντονες εμπειρίες, οι πολλαπλές αγάπες και προπάντων η ευκαιρία να ζήσω το πάθος μου, τη συγγραφή.

Το γέρασμα είναι μια ολίσθηση στη λογική του υπολογισμού, στο μέτρημα του υπολοίπου. Τα πάντα είναι αριθμημένα, οι ημέρες αρχίζουν να σπανίζουν. Ο χρόνος δεν είναι πια άφθονος· γίνεται αντικείμενο επίπληξης.

Για μένα όμως, η υπέρτατη πολυτέλεια ακόμη και σήμερα δεν είναι ούτε τα ωραία αυτοκίνητα, ούτε τα σπίτια κι οι επαύλεις, αλλά η προοπτική μιας παρατεταμένης φοιτητικής ζωής σε προχωρημένη ηλικία.

Φοιτητική ζωή: καθημερινοί αυτοσχεδιασμοί, βόλτες στους δρόμους, πολύωρες στάσεις στα καφέ, απόσταση από τα πράγματα, αδιαφορία για τις τιμές και τις απολαβές, για τις συμβολικές τελετουργίες στις οποίες αρέσκονται οι άνθρωποι για να ξορκίσουν το πέρασμα του χρόνου.

Με μια λέξη, η ψευδαίσθηση, παράλογη αλλά απαραίτητη, για να ξεκινήσει κάθε πρωί μια καινούργια ύπαρξη.

Ανέκαθεν προτιμούσα την ελευθερία μου από την ερωτοτροπία με την εξουσία κι από τις αγγαρείες που επισύρει η σταδιοδρομία.

Αν αισθάνομαι προνομιούχος, είναι επειδή εγώ ο ίδιος σφυρηλάτησα αυτό το προνόμιο. Δεν κληρονόμησα τίποτα, ούτε υπήρξα εισοδηματίας· και ποτέ δεν ήμουν αρκετά πλούσιος για να ξεχάσω το χρήμα, ούτε τόσο φτωχός ώστε να παραιτηθώ από αυτό.

Το χρήμα είναι μια υπόσχεση που επιδιώκει τη σοφία. Η έκφραση πρέπει να γίνει κατανοητή με διπλή έννοια: είναι σοφό να έχουμε χρήματα, είναι σοφό να αναρωτιόμαστε πάνω σ’ αυτά.

Το χρήμα μάς αναγκάζει σε μια μορφή διαιτησίας ανάμεσα στο τι θέλουμε, τι μπορούμε και τι οφείλουμε.

Κάνει τον κάθε άνθρωπο φιλόσοφο: σκέφτεται, υπολογίζει, μαθαίνει να ξοδεύει με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο και τους άλλους.

Το χρήμα αποκαλύπτει τον τσιγκούνη, τον σπάταλο, τον φιλάργυρο, τον ζηλόφθονο· όλοι προδίδονται όταν βάζουν το χέρι στην τσέπη.

Με το χρήμα, κανείς δεν είναι απολύτως ειλικρινής: όσοι πιστεύουν ότι το μισούν στην πραγματικότητα το εξιδανικεύουν · όσοι το εξιδανικεύουν το υπερεκτιμούν · όσοι προσποιούνται ότι το περιφρονούν λένε ψέματα στον εαυτό τους.

Προβληματικός ενθουσιασμός, άτοπη αποδοκιμασία. Αυτή είναι η δυσκολία.

Αλλά αν η σοφία δεν είναι να αντιμετωπίζουμε και να κατανοούμε ό,τι εμφανίζεται ως σύμβολο τρέλας, τότε σε τι χρησίμευε η φιλοσοφία;

Pascal Bruckner, Η σοφία του χρήματος

Μαθήματα ζωής από τον Φρόυντ

Ύστερα από πολλά χρόνια δουλειάς με νευρωτικούς ασθενείς, ο Φρόυντ είχε καταλάβει πως η προσωπική ζωή των ανθρώπων συχνά καταρρέει και διαλύεται όχι μετά από μια αποτυχία αλλά, παραδόξως, μετά από έναν θρίαμβο.

Σε ένα κλασικό δοκίμιό του ο Φρόυντ προσπάθησε να εξηγήσει τους κινδύνους της επιτυχίας:

Η ψυχαναλυτική εργασία μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι υποφέρουν από νεύρωση εξαιτίας της ικανοποίησης των λιβιδινικών επιθυμιών τους, και θα χρειαστούν μεγάλες παρεκβάσεις προκειμένου να την κατανοήσουμε.

Διότι η εκδήλωση της νεύρωσης προϋποθέτει την ύπαρξη μιας σύγκρουσης ανάμεσα στις λιβιδινικές επιθυμίες ενός ανθρώπου και στο κομμάτι εκείνο της ύπαρξης του ονομάζουμε Εγώ και το οποίο αποτελεί έκφραση των ενορμήσεων της αυτοσυντήρησης του ιδίου, ενώ συγχρόνως περιλαμβάνει και τα ιδεώδη που προσδιορίζουν την προσωπικότητα του.

Μια τέτοιου είδους παθογόνα σύγκρουση δεν εκδηλώνεται παρά μόνο όταν η λίμπιντο επιχειρεί να ακολουθήσει δρόμους και να θέσει στόχους τους οποίους το Εγώ έχει προ πολλού προσπεράσει και αποκηρύξει, με αποτέλεσμα να τους θεωρεί απαγορευμένους για το μέλλον.

Κάτι τέτοιο η λίμπιντο δεν το αποπειράται παρά μόνο όταν τις έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα μιας ιδανικής ικανοποίησης εναρμονισμένης με το Εγώ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η υστέρηση, η ματαίωση μιας πραγματικής ικανοποίησης αποτελεί τον πρωταρχικό, αν και ουδόλως τον μοναδικό, όρο για την εκδήλωση της νεύρωσης.

Επομένως, η έκπληξη, αν όχι η σύγχυση, ενός γιατρού είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν ο ίδιος ανακαλύπτει ότι, μερικές φορές ορισμένοι άνθρωποι αρρωσταίνουν όταν έχει εκπληρωθεί μια βαθιά ριζωμένη και μακροχρόνια επιθυμία τους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι δεν αντέχουν να νιώθουν ευτυχισμένοι. «Ορισμένοι χαρακτήρες ιδωμένοι μέσα από την ψυχαναλυτική εργασία», 1916

Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1936, ο Φρόυντ επανήλθε στο θέμα με μια επιστολή στον Γάλλο συγγραφέα Ρομαιν Ρολλάν, όπου περιέγραφε την αίσθηση της απώλειας της πραγματικότητας όταν, όντας μεσήλικας, είχε σταθεί μαζί με τον αδελφό του πάνω στην Ακρόπολη, στην Αθήνα, έκπληκτος και δύσπιστος, και παραδόξως ενοχλημένος με την εμπειρία, καθώς ανακαλύπτει ότι η Ακρόπολη όντως υπάρχει:

Κατά κανόνα αρρωσταίνει κανείς από ματαίωση, από μη εκπλήρωση μιας ζωτικής ανάγκης ή επιθυμίας.

Όμως, με αυτά τα πρόσωπα συμβαίνει το αντίθετο. Αρρωσταίνουν και κυριολεκτικά δεινοπαθούν διότι μια ευχή τους, ιδιαίτερα έντονη, πραγματοποιήθηκε.

Εντούτοις, η αντίθεση μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο εμφανίζεται αρχικά.

Στη συγκεκριμένη παράδοξη περίπτωση μια εσωτερική ματαίωση επιτάσσει την προσκόλληση στην εξωτερική.

Όμως γιατί; Διότι η απάντηση που δίνει από μια σειρά περιπτώσεων είναι ότι δεν μπορεί να προσμένει κανείς τίποτε καλό από τη μοίρα.

Και πάλι, λοιπόν, το «too good to be true», εκδήλωση απαισιοδοξίας, της οποίας ένα μεγάλο μέρος πολλοί από μας φαίνεται να φιλοξενούν μέσα τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως ακριβώς σε όσους αποτυγχάνουν τη στιγμή της επιτυχίας.

Πρόκειται για ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας, που μπορεί να μεταφραστεί ως εξής: «Δεν είμαι άξιος για μια τέτοια ευτυχία, δεν τη δικαιούμαι».

Όμως, ακριβώς η εμπειρία μου πάνω στην Ακρόπολη, που καταλήγει σε μια διαταραχή της μνήμης, σε μια παραποίηση του παρελθόντος, μας βοηθά να δείξουμε το προφανές αυτής της επιρροής.

Είχα προ πολλού αντιληφθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του πόθου μου να ταξιδέψω αποτελούσε εκπλήρωση της παλαιάς αυτής ευχής, που ήταν ριζωμένη στη δυσαρέσκεια που μου προξενεί το σπίτι και οικογένεια.

Όταν κάποιος βλέπει για πρώτη φορά τη θάλασσα, διασχίζει τον ωκεανό και έχει την εμπειρία της πραγματικότητας των πόλεων και των χωρών, που για τόσο μεγάλο διάστημα αποτελούσαν ένα μακρινό απρόσιτο όνειρο γι’ αυτόν, αισθάνεται τον εαυτό του σαν ήρωα που έχει επιτελέσει απίθανα σπουδαίους άθλους.

Και ακόμα αν μας επιτρέπεται να συγκρίνουμε ένα τόσο μικρό συμβάν με κάποιο άλλο, πολύ μεγαλύτερο, μήπως ο Ναπολέων ο 1ος δε στράφηκε, στη διάρκεια της στέψης του στη Notre Dame, σε έναν από τους αδελφούς του και είπε: «Τι θα έλεγε ο πατέρας μας αν μπορούσε να βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή;» Και τώρα προσεγγίζουμε πλέον στη λύση του μικρού προβλήματος.

Αυτό πρέπει να οφείλεται σε ένα αίσθημα ενοχής, που ήταν συνδεδεμένο με την ικανοποίηση ότι πήγαμε τόσο μακριά∙ εδώ υπάρχει κάτι το άδικο, κάτι που από παλιά ήταν απαγορευμένο.

Κι αυτό είχε σχέση με την εκ μέρους του παιδιού κριτική στον πατέρα του, με την περιφρόνηση που αντικατάστησε την υπερεκτίμηση που είχε γι’ αυτόν στην πρώτη παιδική του ηλικία.

Μοιάζει σαν η ουσία της επιτυχίας να ήταν να πάει κανείς πιο μακριά από τον πατέρα, και … ήταν πάντοτε αθέμιτο να θέλουμε να ξεπεράσουμε τον πατέρα. «Μια διαταραχή της μνήμης πάνω στην Ακρόπολη», 1936

Ο Φρόυντ κατάλαβε πως όταν θριαμβεύουμε επί των γονιών μας, ή νομίζουμε πως αυτό έχουμε κάνει, όταν, για παράδειγμα, γινόμαστε πλουσιότεροι, κάνουμε περισσότερα παιδιά, γνωρίζουμε μεγαλύτερη επιτυχία, ή ακόμα και διάγουμε έναν καλύτερο ή μακρύτερο βίο από τον δικό τους, βιώνουμε το επώδυνο αίσθημα ενοχής πως έχουμε πληγώσει ή ατιμάσει τους γονείς μας.

Συνάμα φοβόμαστε πως οι γονείς μας μπορεί να μας εναντιωθούν, ως αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους να διαχειριστούν τον φθόνο τους.

Φυσικά ο Φρόυντ υποψιάστηκε πως αυτές οι διαδικασίες συμβαίνουν ασυνείδητα.

Όταν έκανε την αυτοανάλυσή του, υπέθεσε πως είχε βιώσει μια τέτοια παράξενη αίσθηση όταν έφτασε στην Ακρόπολη, επειδή ήξερε πως ο σχετικά αμόρφωτος και φτωχός πατέρας του, ο μικρέμπορος βάμβακος Γιάκομπ Φρόυντ, δεν είχε φτάσει ποτέ σε τέτοια ύψη.

Έτσι ο Σίγκμουντ Φρόυντ θεωρούσε πως είχε κάνει κάτι επικίνδυνο και σκληρό προς τον πατέρα του, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει χρόνια πριν.

Ο Φρόυντ δεν αρνήθηκε ποτέ πως η ματαίωση των επιθυμιών μας προκαλεί οδύνη.

Ασφαλώς και θα στενοχωρηθούμε αν δεν πάρουμε προαγωγή, αν μας εγκαταλείψει ο σύντροφος ή η σύντροφός μας, ή αν τα παιδιά μας μας απογοητεύσουν.

Όμως ο Φρόυντ εισήγαγε μια νέα ιδέα στην ψυχολογία, ότι δηλαδή όλοι μας ενδέχεται να ενοχληθούμε όταν οι επιθυμίες μας πραγματωθούν, όχι όμως επειδή πασχίζουμε να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε με την κοινωνική θέση ή τον πλούτο που μόλις αποκτήσαμε, αλλά μάλλον επειδή φοβόμαστε πως έχουμε κάπως πληγώσει τους γονείς μας.

Υπογραμμίζοντας τον φόβο της επιτυχίας, ο Φρόυντ μάς κληροδότησε ένα σημαντικότατο μάθημα ζωής.

Όταν κάνουμε κάτι εντυπωσιακό, είτε στην παγκόσμια σκηνή είτε με την πιο μετριοπαθή κίνηση να παντρευτούμε τον αγαπημένο μας άνθρωπο, να κάνουμε ένα παιδί ή ακόμα και να τελειώσουμε την αναθεματισμένη αναφορά που μας ζητά το αφεντικό στη δουλειά, έχουμε τη δυνατότητα να βιώσουμε χαρά και ανακούφιση στο συνειδητό επίπεδο, αλλά στο ασυνείδητο επίπεδο μπορεί όντως να διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο.

Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση, όπως επίσης οι και πιο κοντινοί και αγαπημένοι μας άνθρωποι.

Μην αγωνιάς για το μέλλον σου. Θα το αντιμετωπίσεις με τα ίδια εφόδια με τα οποία αντιμετωπίζεις το σήμερα

Μεγάλο μέρος των εγνοιών μας, αφορά στο σύνολο των σκέψεων που όλοι πράττουμε για το αύριο. Όλοι μας αγωνιούμε για το τι θα μας φέρει η ζωή, ανησυχούμε μήπως μας φέρει αντιμέτωπους με μία κατάσταση στην οποία δε θα έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να την πραγματοποιήσουμε, φοβόμαστε για το άγνωστο και κάνουμε τα πάντα για να είμαστε όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται. Η μεγαλύτερη πηγή δυστυχίας για τον άνθρωπο, αν το σκεφτούμε καλά, είναι τελικά πως αγωνιά για αυτό που θα έρθει και αισθάνεται διαρκώς αδύναμος απέναντι σε αυτό.

Αυτές οι σκέψεις όμως, δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό, αντιθέτως, δηλητηριάζουν το σήμερα που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, είναι το μόνο αβέβαιο, απλώς προσπαθεί για το σήμερα που είναι το μόνο σίγουρο και δεν αφήνει τις άσχημες σκέψεις να τον ορίζουν.

Αν εξασκηθούμε στη θετική σκέψη, γνωρίζοντας πως ακόμα κι αν κάτι μας φέρει η ζωή, θα το αντιμετωπίσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε, τότε θα δούμε την ποιότητα των ημερών μας να αλλάζει. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα ούτε να προβλέψουμε με σιγουριά τίποτα, γι’ αυτό ας αισιοδοξούμε και ας πιστεύουμε πως το αύριο θα έρθει μαζί με το καλύτερο.

Το άγχος και η αγωνία του αύριο μας περικυκλώνουν, καθιστούν αδύνατη τη λογική σκέψη και αδυνατίζουν τους τρόπους αντιμετώπισης. μίας οποιασδήποτε κατάστασης. Και όλη αυτή η αγωνία είναι και εντελώς μάταιη, αν το σκεφτεί καθαρότερα κανείς. Όπως είχε γράψει κάποτε και ο σπουδαίος φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος: Μην αγωνιάς ποτέ για το μέλλον σου. Θα το αντιμετωπίσεις με τα ίδια εφόδια με τα οποία αντιμετωπίζεις το σήμερα.’’

Η στεναχώρια της ημέρας μας είναι αρκετή, τα άγχη που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι εξίσου αρκετά. Ας μην δηλητηριάζουμε το μέσα μας και τη ζωή μας με σκέψεις ανυπόστατες όπως και για γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Έρευνα: Τα ποτάμια της γης περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιβιοτικών

Σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια επιστημονική έρευνα, εκατοντάδες μεγάλα και γνωστά ποτάμια σε όλο τον πλανήτη περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών. Τα φάρμακα καταλήγουν στο νερό, στο έδαφος και στο υπέδαφος μέσω των αποβλήτων, τόσο ανθρώπων όσο και ζώων.

Αυτό το συμπέρασμα όμως έχει μια μεγάλη σοβαρή συνέπεια για την ανθρωπότητα και τα ζώα. Τα μικρόβια γίνονται πιο ανθεκτικά στα αντιβιοτικά και γίνεται όλο και δυσκολότερο να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό προκαλεί σοβαρό πρόβλημα δημόσια υγείας σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ, μπορεί να αυξήσει τους θανάτους μέχρι και σε δέκα εκατομμύρια έως το 2050.

Οι ερευνητές από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Υόρκης πήραν δείγμα από 711 σημεία ποταμών από 72 χώρες και τα συγκλονιστικά τους ευρήματα ανακοινώθηκαν στο επιστημονικό συνέδριο του Ελσίνκι. Από αυτές τις δειγματοληψίες, βρέθηκε παρουσία αντιβιοτικών στα δύο τρίτα των ποταμών (65%). Από το σύνολο των δειγμάτων, στα 111 βρέθηκαν υψηλότατες συγκεντρώσεις αντιβιοτικών που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επίπεδα ασφαλείας (μέχρι και 300 φορές πάνω από το όριο).

Συγκεκριμένα, ο Τάμεσης και ο Δούναβης, δύο από τα γνωστότερα και μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, αλλά και ο Τίγρης στη Μεσοποταμία έχουν υψηλότατα επίπεδα αντιβιοτικών. Ωστόσο, η κατάσταση είναι χειρότερη σε ποτάμια της Αφρικής και της Ασίας, καθώς αυτά διασχίζουν υποανάπτυκτες χώρες.

Το ρεκόρ φαίνεται πως κατέχει το Μπαγκλαντές, στα νερά του οποίου βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες του αντιβιοτικού μετρονιζαδόλη, το οποίο λαμβάνεται για τη θεραπεία κολπικών λοιμώξεων. Φυσικά, ο κύριος υπαίτιος αυτής της κατάστασης είναι ο άνθρωπος και συγκεκριμένα οι κυβερνήσεις, οι οποίες «ξεφορτώνονται» λύματα και απόβλητα απευθείας στα ποτάμια.

Ακόμα όμως και στον Τάμεση, που θεωρείται ένα από τα καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης, βρέθηκαν πέντε διαφορετικά είδη αντιβιοτικών. Μάλιστα, μια αντιβιοτική ουσία, η σιπροφλοξασίνη, εντοπίστηκε σε υπερτριπλάσια επίπεδα συγκριτικά με το όριο ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα ανιχνεύτηκε στον Δούναβη της Αυστρίας, αυτή τη φορά με την ουσία κλαριθρομυκίνη, θεραπεία για τις λοιμώξεις των πνευμόνων.

Η πραγματική δύναμη μετράται από το θάρρος σας

Όσοι πιστεύουν ότι η πραγματική δύναμη μετριέται από τα πράγματα που κουβαλάτε στην πλάτη σας και στην καρδιά σας είναι λάθος.

Πραγματική δύναμη δεν σημαίνει ότι μένετε σιωπηλοί. Ότι εγκαταλείπετε ή υπομένετε την προσβολή ή το να πληγώνεστε. Ένα άτομο με πραγματική δύναμη ψυχής αντιμετωπίζει τα πράγματα κατά πρόσωπο και στη συνέχεια τα αφήνει πίσω του.

Σήμερα, όσο περισσότερη εκπαίδευση λαμβάνουμε, τόσο πιστεύουμε ότι το να υποφέρει κανείς είναι ισοδύναμο με τη γενναιότητα. Ακόμη, μερικές φορές πιστεύουμε ότι το να λέμε «όχι» είναι σημάδι δειλίας ή αδυναμίας.

Αυτού του είδους οι ιδέες μπορεί να σας καταστήσουν ευάλωτους στα προσωπικά σας, κάνοντάς σας σκιά του εαυτού σας.

Είναι ωραίο να λαμβάνετε καλά σχόλια για το ότι κάνετε τόσα πολλά πράγματα για τους άλλους. Για το ότι είστε τόσο «καλοί» ή για το πόσο ισχυροί είστε «υποφέροντας τόσο πολύ για τόσο λίγα». Θυμηθείτε ότι όλα έχουν ένα τίμημα: την υγεία και την αυτοεκτίμησή σας.

Η πραγματική δύναμη είναι το θάρρος σας


Μια γυναίκα που νοιάζεται για τα παιδιά της με την ελπίδα ότι μια μέρα θα είναι σε θέση να φροντίσουν για τον εαυτό τους είναι πραγματικά δυνατή. Θα βρει την ευτυχία που της αξίζει αφού βιώσει αυτή την δύσκολη περίοδο.
Μια γυναίκα που λέει «φτάνει» στην κακοποίηση ή στα σκληρά σχόλια που λαμβάνει από άλλους είναι δυνατή. Δυνατό είναι, επίσης, και το άτομο που είναι ικανό να θέτει τα όριά του και να κόβει δεσμούς, επειδή συνειδητοποιεί ότι του αξίζει κάτι καλύτερο.

Η δύναμη έγκειται στην κατανόηση των δικών σας προτεραιοτήτων και στην αναγνώριση ότι υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες και θυσίες που αξίζουν πραγματικά.

Νοιάζεστε πραγματικά για τους ανθρώπους γύρω σας και μέσα από αυτό καταλαβαίνετε ότι μερικές φορές, πρέπει να ξεχάσετε τι αισθάνεστε για να θυμηθείτε τι αξίζετε.

Όταν διδάσκεστε ότι είστε αδύναμοι


Αυτή η φράση ίσως να σας εξέπληξε. Ποιος διδάσκει οποιονδήποτε άνθρωπο να είναι αδύναμος; Ακόμη περισσότερο, γιατί κανείς να το θελήσει αυτό αν ήσασταν απλά υπάκουος/η και διαχειρίσιμος/η;
  • Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι γονιός και πολλά είδη ανατροφής, στα οποία η έννοια της υπακοής είναι δεδομένη.
  • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εκπαιδεύετε τα παιδιά σας με σεβασμό, όχι υπακοή, γιατί αυτή η τελευταία διάσταση επιτυγχάνεται με το φόβο . Ο σεβασμός, από την άλλη πλευρά, επιτυγχάνεται μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης.
  • Ο τύπος της εκπαίδευσης που σας διδάσκει να είστε υπάκουος και αδύναμος βασίζεται, πρώτα απ ‘όλα, στο να σας αναγκάσει να κάνετε τα εξής: να είστε υπάκουοι στα μέλη της οικογένειάς σας ή σε φιγούρες εξουσίας. Αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στις πατριαρχικές κοινωνίες.
Σας κάνει να πιστεύετε ότι είστε πιο άξιοι να αγαπηθείτε μόνο αν είστε «υπάκουοι». Όλες αυτές οι πεποιθήσεις σας κάνουν να πιστεύετε ότι είστε ισχυροί αν κάνετε αυτό που σας είπανε, υπακούοντας σε κάθε εντολή, λέγοντας «ναι» όταν η καρδιά σας σας λέει «όχι».

Στις προσωπικές σχέσεις, είναι επίσης συχνό φαινόμενο ένα άτομο να παραδίδεται σε συναισθηματικό εκβιασμό σε σημείο που να μετατρέπεται σε ένα εύθραυστο πρόσωπο, προσανατολισμένο στο να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη του αγαπημένου του προσώπου. Δεν σημαίνει όμως αυτό το «να είσαι ισχυρός.»

Η πραγματική δύναμη συνεπάγεται, πρώτα απ’ όλα, το να μαθαίνετε να αφήνετε κάτι

 

Πιστέψτε το ή όχι, κανείς δεν πρόκειται να σας διδάξει πώς να εφαρμόσετε τη νοοτροπία του ‘βάζω τα όριά μου’.

Η κοινωνία μας, η οικογένειά σας, ακόμα και ο κόσμος της μόδας ή του μάρκετινγκ σας προτιμά να είστε μαλθακοί και αδύναμοι, να αισθάνεστε τόσο ικανοί όσο χρειάζεται για να καταναλώνετε τα προϊόντα τους, να λέτε ναι σε όλα και με αυτόν τον τρόπο να φτάνετε στην πραγματική ευτυχία.

Τίποτα από αυτά δεν θα σας δώσει μια πραγματική, ουσιαστική και διαρκής ευεξία. Είναι πιθανό ότι κάνοντας μια χάρη για έναν φίλο σας θα σας κάνει να νιώσετε γεμάτος, αλλά αν το κάνετε κάθε μέρα θα καταλάβετε τελικά ότι δεν αισθάνεστε καλά με αυτό.

Στρατηγικές


Ορίστε προτεραιότητες. Αρχίστε να επενδύετε το χρόνο και την ενέργειά σας σε αυτό που αξίζει, επειδή το φρούριο σας είναι το θάρρος σας. Μην διστάσετε να εφαρμόσετε τις παρακάτω απλές στρατηγικές για να μάθετε πώς να είστε πιο δυνατοί.
  • Πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, αξιολογήστε τις συνέπειες που μπορεί να έχουν.
  • Πριν πείτε ναι, σκεφτείτε πώς θα αισθανθείτε εάν η καρδιά σας θέλει να πει όχι.
  • Οι άνθρωποι που περνούν τις ημέρες τους όντας δυστυχισμένοι ή κλαίγοντας στα κρυφά δεν είναι γενναίοι. Όσοι είναι γενναίοι στη ζωή και έχουν ελπίδα, γνωρίζουν ότι για να είναι ευτυχισμένοι, πρέπει να παρθούν αποφάσεις.
  • Επενδύστε το χρόνο και την προσπάθειά σας σε εκείνους που πραγματικά τους αξίζουν. Μόνο τότε θα μείνετε ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας και θα δείτε τον εαυτό σας ως έναν πραγματικά ισχυρό άνθρωπο, κάποιον που αγωνίζεται καθημερινά για τον εαυτό του, για τις ρίζες του, για την αξιοπρέπειά του και για την αληθινή αγάπη.
Κανείς δεν μπορεί να σας πει πώς να ζήσετε τη ζωή σας ή πώς να είστε ευτυχισμένοι. Η τέχνη της προσωπικής ευεξίας έγκειται στο ότι η απόφαση είναι δική σας, και αυτό αντανακλάται από το θάρρος σας.

Κάνε δώρο στον εαυτό σου την ηρεμία σου

Τις θυμάσαι εκείνες τις μέρες. Τις δύσκολες, τις στενάχωρες, που σου έφερναν τεράστια εσωτερική αναστάτωση. Τις θυμάσαι έντονα. Ακόμη και τώρα, όταν το μυαλό σου τις ανακαλεί, σου φέρνουν ταχυκαρδίες, σφίξιμο και μια γεύση πίκρας. Όλοι λίγο-πολύ έχουμε περάσει ή περνάμε δύσκολα.

Σημασία όμως δεν έχει τι περνάμε, αλλά πώς το διαχειριζόμαστε. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την κακοκεφιά και τη σύγχυση σε κάτι όμορφο. Και τι πιο όμορφο απ’ το να κάνεις δώρο στον εαυτό σου την ηρεμία σου;

Μεγάλη υπόθεση να είσαι ήρεμος. Τίποτα δεν μπορεί να σ’ αγγίξει και τίποτα δεν μπορεί να σε αναστατώσει. Είσαι σε μια κατάσταση πλήρους ζεν. Το μυαλό σου επικεντρώνεται μόνο στα όμορφα, αφήνοντας στην άκρη ό,τι μπορεί να του προκαλέσει σύγχυση και δυσάρεστες σκέψεις. Σαν μια διαδικασία άμυνας απέναντί τους. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά όταν συμβεί θα είσαι άλλος άνθρωπος.

Γιατί να μην προσπαθήσεις; Γιατί να αφήσεις να σε επηρεάζουν όλα αυτά; Άγχος, πίεση κι υποχρεώσεις είναι σε ημερήσια διάταξη. Ποιος είναι άλλωστε ο καθένας, που έχει έτσι αυθαίρετα το δικαίωμα, να σε ταράζει; Υπάρχουν πολλοί, που το κάνουν στην καθημερινότητά σου. Απ’ το αφεντικό που ξύπνησε μες τα νεύρα και ξεσπάει πάνω σου, το φίλο που σε κατακρίνει για τις επιλογές σου, το άτομο που είσαι ερωτευμένος και σε αγνοεί ή ακόμη κι απ’ τους ίδιους σου τους γονείς. Γκρίνιες, μουρμούρες, αναρίθμητα κατηγορώ που σου προσφέρουν απλόχερα κι εσύ απλώς σφίγγεις τις γροθιές σου, για να μην εκτοξευτούν στα μούτρα κανενός.

Λάθος τακτική. Αδιαφόρησε. Εσύ είσαι εκείνος, που είσαι υπεύθυνος για τη ζωή σου. Κανένας άλλος. Κι όσο πιο σύντομα το ενστερνιστείς, τόσο πιο ήρεμα θα αισθανθείς. Σκληρή τακτική. Θέλει δουλειά. Αλλά τίποτα δεν έρχεται εύκολα, πόσο μάλλον η ηρεμία. Η αδιαφορία σε κάνει να έχεις τόσο γαλήνη στην ψυχή, που αυτό μετά σε βοηθά να έχεις σ’ όλα μια πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση.

Άλλωστε το αξίζεις. Είσαι σε κανένα πρόγραμμα τιμωρίας και πρέπει να αυτομαστιγώνεσαι συνεχώς κι αδιαλείπτως; Έτσι καταντάει μαζοχισμός. Όλοι αξίζουν μια ήρεμη ζωή, μακριά από συνεχείς διαλόγους στο μυαλό και δεύτερες φωνές, να σε κατακρίνουν. Βούλωσέ τους το στόμα. Κι ακόμη όταν πάνε να ξαναπούν κάτι, κλείσε τα αυτιά σου. Γύρνα το κεφάλι σου αλλού κι ασχολήσου με κάτι όμορφο.

Διότι τα όμορφα κι ήρεμα πράγματα μας κάνουν όμορφους κι ήρεμους τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Μας κάνουν να αναλωνόσαστε στα ουσιαστικά και μόνο. Δεν ασχολούμαστε με μικρότητες. Επικεντρωνόμαστε έτσι μόνο στα καλά στοιχεία των άλλων, στην ποιότητα της σχέσης μας μαζί τους και δεν εστιάζουμε στα αρνητικά τους. Βλέπουμε έτσι τη ζωή αισιόδοξα κι αντιμετωπίζουμε τα πάντα με χαμόγελο. Κι όταν κάποιος χαμογελά λάμπει και κάνει και τους άλλους να χαμογελούν. Είναι μεταδοτικό.

Να είστε ήρεμοι λοιπόν. Να φροντίζετε τον εαυτό σας σαν το πολυτιμότερο δώρο. Να του λέτε λόγια γλυκά, να τον παινεύετε και σε καμία περίπτωση να μην τον τιμωρείτε. Μπορεί η ζωή να είναι ομαδικό άθλημα, αλλά στο τέλος μόνος σου είσαι πάντα παρέα με τον εαυτό σου.

Τι λέτε, δεν του αξίζει να είναι τουλάχιστον ήρεμος κι ευτυχισμένος;

Να είσαι ευγενικός, γιατί κάθε άνθρωπος που συναντάς δίνει και μια σκληρή μάχη

Το μάθημα αυτό του Πλάτωνα δεν είναι πάντα εύκολο να το ακολουθήσουμε, γιατί δυσκολευόμαστε να είμαστε ευγενικοί όταν νιώθουμε στρεσαρισμένοι, βυθισμένοι στον ιλιγγιώδη σημερινό κόσμο.

Όταν έρχεται η ώρα να γυρίσουμε σπίτι και πρέπει να πάρουμε το τρένο, δεν είναι πάντα εύκολο να δώσουμε τη σειρά ή τη θέση μας σε κάποιον άλλο ή να απαντήσουμε με ένα χαμόγελο σε κάποιον που μας ξενύχιασε ή ακουμπάει την τσάντα του στα πλευρά μας.

 Ωστόσο, η ευγένεια είναι ένα ισχυρό αντίδοτο κατά του στρες, και για εκείνον που την εφαρμόζει και για εκείνον που τη δέχεται. Ιδού κάποια κλειδιά για να την καλλιεργήσουμε:

Να θυμόμαστε ότι όλος ο κόσμος δίνει την προσωπική του μάχη.

Η φράση του Πλάτωνα είναι το κλειδί που δίνει πνοή στην ευγενική ψυχή μας. Ίσως να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τρομερά δύσκολη, αλλά το πιο πιθανό είναι και οι άλλοι να βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση.

Να χαμογελάμε, ό,τι κι αν συμβαίνει.

 Ένα χαμόγελο μεταδίδει εγκαρδιότητα, επιθυμία συνεργασίας και απουσία εχθρότητας. Με αυτούς τους οιωνούς, σίγουρα οποιαδήποτε συνάντηση εκτυλίσσεται με μεγαλύτερη ευκολία.

Όπως έλεγε ο εμψυχωτικός συγγραφέας Ουίλλιαμ Άρθουρ Ουόρντ, “ένα ζεστό χαμόγελο είναι η παγκόσμια γλώσσα της ευγένειας”.

Να μάθουμε να λέμε “όχι”, αλλά με ένα “αλλά”.

Το κλειδί αυτό χρησιμεύει στο να είσαι ευγενικός και ευχάριστος στους άλλους, χωρίς, όμως, να νιώθεις χαλί να σε πατάνε. Το να προσθέτεις ένα “αλλά” ακολουθούμενο από μια συμβουλή ή από το όνομα άλλου ανθρώπου στον οποίο θα τρέξουν για την επίλυση του προβλήματος επιτρέπει στην ευγένειά σου να συνεχίσει ανέπαφη.

Για παράδειγμα, “Δεν μπορώ να το κάνω για τον τάδε λόγο, αλλά γνωρίζω τον Χ που ίσως μπορεί.”.

Να είμαστε ευγενικοί με μας τους ίδιους, πάνω απ’ όλα.

Ό,τι κάνουμε στον εαυτό μας, αυτό θα εισπράξουμε από τους άλλους. Εξ ου και είναι τόσο σημαντικό να δείχνουμε ευγένεια. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας και τον φροντίζουμε, αν τρέφουμε την ψυχή μας και προσέχουμε να μην την πληγώσουν, τότε και οι άλλοι θα μας φερθούν με την ίδια λεπτότητα.

Μοιάζουν με ηθοποιούς πάνω στη σκηνή

Ο πλούτος και η εξουσία, με άλλα λόγια, γεννάνε κυρίως ψευδαισθήσεις κενές περιεχομένου. Το υπενθυμίζει με εύγλωττο τρόπο και ο Σενέκας, στις Επιστολές στον Λουκίλιο, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του θεάτρου του κόσμου. Οι πλούσιοι και οι ισχυροί είναι ευτυχείς όπως μπορούν να είναι οι ηθοποιοί που ερμηνεύουν το ρόλο του βασιλιά πάνω στη σκηνή. Μόλις τελειώσει η παράσταση και βγάλουν τα βασιλικά ρούχα, ο καθένας τους γίνεται πάλι εκείνος που είναι πραγματικά στην καθημερινή ζωή του:

«Απ’ όλους τους ανθρώπους που βλέπεις ντυμένους στην πορφύρα, ούτε ένας τους δεν είναι ευτυχισμένος. Μοιάζουν με ηθοποιούς πάνω στη σκηνή, στους οποίους το σκήπτρο και η χλαμύδα έχουν δοθεί για τις ανάγκες του έργου. Μπροστά στο κοινό περπατούν καμαρωτοί, φορώντας τους κοθόρνους τους, κι έπειτα, μόλις επιστρέψουν στα παρασκήνια, βγάζουν τους κοθόρνους και επανέρχονται στο φυσικό τους μέγεθος. Από όλους αυτούς που τα πλούτη και οι τιμές τους έχουν ανεβάσει στα ύπατα αξιώματα, κανένας δεν είναι μεγάλος». (Ένατο βιβλίο, επιστολή 76,παρ. 31 )

Για τον Σενέκα, το λάθος μας καθορίζεται κυρίως από το γεγονός πως δεν αξιολογούμε τους ανθρώπους για εκείνο που είναι αλλά από τα ρούχα και τα στολίδια που φοράνε:

«Όταν λοιπόν θέλεις να δεις τι πραγματικά αξίζει κάποιος και τι άνθρωπος είναι, δες τον γυμνό, απαλλαγμένο από την κληρονομιά του, απαλλαγμένο από τους τίτλους κι όλα τα απατηλά της τύχης, γυμνωμένο ακόμα και από το ίδιο του το σώμα. Κοίτα την ψυχή του, ποια είναι, πόση είναι, αν είναι ξένο ή πηγάζει από μέσα της το μεγαλείο του». (Ένατο βιβλίο, επιστολή 76, παρ. 32)

Θυμιάματα και Λιβάνια

Σύντομη ιστορία του θυμιάματος
 
Το θυμίαμα έχει μακρά ιστορία, που χρονολογείται από την αρχαιότητα, κατά την οποία είχε μεγάλη αξία και οι άνθρωποι το πρόσφεραν ως πολύτιμο δώρο.  Η λέξη θυμίαμα προέρχεται από το λατινικό incendere που σημαίνει “να καίνε”. Θυμίαμα είναι κόκκοι ρητινών (αναμεμειγμένοι μερικές φορές με μπαχαρικά), που καίγονται με μια μυρωδιά μυρωδικού και χρησιμοποιείται ευρέως ως προσφορά.
 
Καίγεται συνήθως πάνω σε αναμμένο κάρβουνο, που περιέχεται σε ένα θυμιατήρι, ή thurible. Η χρήση του θυμιάματος έχει σημαντικό ρόλο σε πολλές διαφορετικές θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του καθολικισμού και του βουδισμού. Τα βιβλικά αποσπάσματα στην Παλαιά Διαθήκη απεικονίζουν τον θεό που απαιτεί την καύση του θυμιάματος, ως μέρος της λατρείας.
 
Τα δέντρα από τα οποία παίρνονται οι ρητίνες θυμιάματος εισήχθησαν από τις ακτές της Αραβίας και της Σομαλίας στην αρχαία Αίγυπτο. Η χρήση του θυμιάματος μπορεί να ανιχνευθεί στην αρχαία Αίγυπτο από πολύ παλιά , όπου το θυμίαμα απεικονίζεται σε παραστάσεις να χρησιμοποιείται από ιερείς για διάφορες τελετές απολύμανσης, αλλά και ταφικές τελετές. Τα λιβάνια χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τους αρχαίους Αιγυπτίους, τόσο σε πρακτικές όσο και σε μυστικιστικές χρήσεις. Το θυμίαμα καίγεται για να εξουδετερώνει ή να αποκρύπτει τα δύσοσμα προϊόντα της ανθρώπινης κατοίκησης, να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Οι αιγυπτιακοί τάφοι έχει ανακαλυφθεί ότι περιέχουν ίχνη αρωματικών ρητινών, όπως το λιβάνι και το μύρο.
 
Η χρήση του θυμιάματος ήταν εμφανής και στην θρησκευτική τελετουργία, ως προσφορά στους θεούς τους κατά την λατρεία, π.χ. στην καθημερινή λειτουργία προς την λατρευτική εικόνα του θεού ήλιου Amon-Ra. Αλλά και στις ιεροτελεστίες, όταν, όπως πιστευόταν, οι ψυχές των νεκρών ανεβαίνουν στον ουρανό σαν φλόγα. Το θυμίαμα χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους Αιγυπτίους και για να αποτρέπει την παρουσία κακόβουλων δαιμόνων. Η ιστορία των θυμιαμάτων είναι συνώνυμη με τελετουργία και πνευματικότητα. Οι σφαίρες ρητίνης βρέθηκαν σε πολλούς προϊστορικούς αιγυπτιακούς τάφους στο El Mahasna, δίνοντας στοιχεία για την χρήση του θυμιάματος και των σχετικών ενώσεων στην αιγυπτιακή αρχαιότητα.
 
Οι Βαβυλώνιοι, επίσης, χρησιμοποίησαν θυμίαμα προσφέροντας προσευχές, για να τους αποκαλυφθούν χρησμοί. Το θυμίαμα εξαπλώθηκε από εκεί στην Ελλάδα και την Ρώμη. Πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ινδία και άλλα μέρη της νότιας Ασίας ήδη από το 3300 π.κ.ε. Οι καυστήρες θυμιάματος έχουν βρεθεί και στον πολιτισμό του Ινδού (3300-1300 π.κ.ε.). Τα στοιχεία δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν τα έλαια, κυρίως για το άρωμά τους. Η Ινδία υιοθέτησε επίσης τεχνικές από την Ανατολική Ασία, προσαρμόζοντας το σκεύασμα σε αρωματικές ρίζες και άλλα εγχώρια είδη χλωρίδας. Αυτή ήταν η πρώτη χρήση των υπόγειων φυτικών μερών σε θυμίαμα. Καινούργια βότανα, όπως σπόροι Sarsaparilla, τριαντάφυλλο και κυπαρίσσι , χρησιμοποιήθηκαν από Ινδιάνους. Οι Αμερικανοί έμαθαν για τις χρήσεις της Sarsaparilla από τους Ινδιάνους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διάφορα είδη του φυτού για πολυάριθμους σκοπούς. Η Ινδία είναι πλέον ο κυριότερος παραγωγός θυμιάματος στον κόσμο και η καύση του υπήρξε βασικό μέρος του Ινδουισμού για χιλιάδες χρόνια.
 
Ο Ηρόδοτος στο έργο «ΙΣΤΟΡΙΑΙ» περιγράφει τον τόπο όπου φύονται τα δέντρα αυτά, παραδίδοντας μάλιστα λεπτομέρειες για την συγκομιδή του λιβανιού: «Από την άλλη, η Αραβία είναι η μακρινότερη από τις κατοικημένες χώρες προς τα νότια, και εκεί είναι ο μόνος από όλους τους τόπους όπου φυτρώνουν ο λιβανωτός, η σμύρνα, η κάσια, η κανέλα και το λάδανο. Ολα αυτά, εκτός από την σμύρνα, οι Αραβες τα μαζεύουν με δυσκολία. Τον λιβανωτό πάντως τον μαζεύουν καίγοντας θυμίαμα από μοσχολίβανο, αυτό που οι Φοίνικες εξάγουν στην Ελλάδα· με αυτό το θυμίαμα παίρνουν τον λιβανωτό· γιατί τα δέντρα αυτά που βγάζουν τον λιβανωτό τα φυλάνε φίδια, μικρά στο μέγεθος, με ποικιλόχρωμη εμφάνιση, και γύρω στο κάθε δέντρο φυλάνε μεγάλο πλήθος από αυτά, και είναι τα ίδια αυτά που ξεκινούν για να εισβάλουν στην Αίγυπτο. Και με κανέναν άλλον τρόπο δεν μπορεί κανείς να τα διώξει από τα δέντρα παρά μόνο με τον καπνό από μοσχολίβανο».
Από το παραπάνω χωρίο μαθαίνουμε για την εισαγωγή του μοσχολίβανου στην αρχαία Ελλάδα από τους Φοίνικες.
 
Σημαντική για το λιβάνι και την χρήση του από τους αρχαίους θεωρείται και η πληροφορία του.
 
Πλούταρχου στο έργο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», μετά από την κατάκτηση της Γάζας: «Στέλνοντας πολλά λάφυρα στην Ολυμπιάδα, στην Κλεοπάτρα και στους φίλους του, έστειλε και στον Λεωνίδα τον παιδαγωγό του πεντακόσια τάλαντα λιβάνι και εκατό σμύρνα, επειδή θυμήθηκε κάποιαν υποχρέωση των παιδικών του χρόνων». Σε άλλο χωρίο διαβάζουμε για κάποια θυσία, όπου ο Αλέξανδρος άρπαξε με τα δύο χέρια το θυμίαμα και το έριξε στο θυσιαστήριο, οπότε τότε ο Λεωνίδας του αποκρίθηκε: «Αλέξανδρε, όταν γίνεις κύριος χώρας πλούσιας σε αρώματα, τότε να ρίχνεις τόσο πολύ θυμίαμα· τώρα όμως να χρησιμοποιείς με φειδώ αυτά που έχεις». Τότε, λοιπόν, ο Αλέξανδρος του απάντησε: «Σου έχουμε στείλει άφθονο λιβάνι και σμύρνα, για να πάψεις να φέρεσαι με μικροπρέπεια προς τους θεούς».

Η εμπορική αξία του λιβανιού, κατά τα αρχαία χρόνια, ισούταν με αυτή του χρυσού και για τον λόγο αυτό η χρήση του γινόταν με φειδώ. Το λιβάνι στην λατρευτική ζωή των αρχαίων δεν αποτελούσε αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ιερατείου, αλλά μπορούσε ο κάθε απλός πολίτης να προσφέρει θυμίαμα σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε καθορισμένους βωμούς. Στα αρχαία συγγράμματα διαβάζουμε ότι ακόμα και οι στρατηγοί συνήθιζαν πριν την μάχη να προσφέρουν θυμίαμα, για να κατευνάσουν τον θεό, αλλά και μετά την μάχη, για να τον ευχαριστήσουν. Η καύση του θυμιάματος γινόταν δίχως προσμίξεις αρωματικών ελαίων, αλλά με ποικιλίες αρωματικών ρητινών, κάθε μια από τις οποίες είχε το δικό της ιδιαίτερο άρωμα. Για το λόγο αυτό συχνά αναμιγνύονταν δύο ή και περισσότερες ποικιλίες.
 
Οι πρώτες τεκμηριωμένες αποδείξεις για την χρήση του θυμιάματος είναι στην πραγματικότητα στην αρχαία Κίνα, όπου θυμιάματα κατασκευάστηκαν από μείγματα βοτάνων  και φυτών, όπως η κανέλα και το σανταλόξυλο, δύο αρώματα που χρησιμοποιούνται ακόμη ευρέως στο σύγχρονο θυμίαμα. Το 2000 π.κ.ε. περίπου, η αρχαία Κίνα ξεκίνησε την χρήση θυμιάματος με θρησκευτική έννοια, δηλαδή για λατρεία. Το θυμίαμα χρησιμοποιήθηκε από τον κινεζικό πολιτισμό από τους νεολιθικούς χρόνους και έγινε πιο διαδεδομένο στις δυναστείες Xia, Shang και Zhou.
 
Η πρώιμη τεκμηριωμένη χρήση του θυμιάματος προέρχεται από τους αρχαίους Κινέζους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν θυμίαμα αποτελούμενο από βότανα και φυτικά προϊόντα (όπως κασσία, κανέλα, στυράξ και σανταλόξυλο), ως συστατικό των πολυάριθμων τελετουργικών. Η χρήση θυμιάματος έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά την διάρκεια της δυναστείας των Σοφών, με πολυάριθμα κτίρια που ανεγέρθηκαν ειδικά για τελετές θυμιάματος. Είναι τεκμηριωμένο ότι υπήρχαν κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά για την καύση του θυμιάματος στα τέλη του 12ου αιώνα στην Κίνα.
 
Τα θυμιάματα έφτασαν στην Ιαπωνία τον 6ο αιώνα από Κορεάτες Βουδιστές μοναχούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα μυστικιστικά αρώματα στις τελετές καθαρισμού τους. Οι ευαίσθητες μυρωδιές του Koh (ιαπωνικό θυμίαμα υψηλής ποιότητας) έγιναν πηγή ψυχαγωγίας και για τους ευγενείς.  Κατά την διάρκεια του shogunate του Ashikega του 14ου αιώνα, ένας πολεμιστής Σαμουράι μπορούσε να αρωματίσει το κράνος και την πανοπλία του με λιβάνι, για να επιτύχει να κάνει την αύρα του αήττητη (καθώς και ως ψευδο-χειρονομία σε αυτούς που μπορεί να τον αποκεφάλιζαν στην μάχη). Αργότερα, τον 15ο και τον 16ο αιώνα, το θυμίαμα έγινε δημοφιλές στις ανώτερες και μεσαίες τάξεις της Ιαπωνίας που ίδρυσαν το Kōdō , την τέχνη χρήσης του θυμιάματος με τελετουργικό τρόπο. Η ψυχαγωγική και τελετουργική χρήση του θυμιάματος παραμένει και σήμερα σε όλη την Ασία και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
 
Το θυμίαμα με βάση την ρητίνη, όπως το λιβάνι, είναι γνωστό ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε τμήματα της σημερινής Ευρώπης ήδη από το 601 π.κ.ε.
 
Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα υλικά για την παρασκευή θυμιάματος. Ιστορικά υπήρξε προτίμηση για χρήση τοπικά διαθέσιμων συστατικών. Για παράδειγμα, το φασκόμηλο και ο κέδρος χρησιμοποιήθηκαν από τους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Αμερικής. Η εμπορία υλικών θυμιάματος περιλάμβανε ένα σημαντικό κομμάτι του εμπορίου κατά μήκος του δρόμου του μεταξιού και άλλων εμπορικών οδών, με πιο σημαντική αυτή που ονομάζεται κυρίως «η διαδρομή θυμιαμάτων», η οποία είδε τα μπαχαρικά και το θυμίαμα να μετακινούνται από την Αραβία στην Μεσόγειο. Οι τοπικές γνώσεις είχαν εξαιρετική επιρροή στον τρόπο παρασκευής και στο στυλ των θυμιαμάτων, αλλά οι μέθοδοι επηρεάστηκαν επίσης από μεταναστεύσεις ξένων, όπως κληρικών και γιατρών.
 
Χρήση των θυμιαμάτων
Η καύση του θυμιάματος προκαλεί ισχυρές οσφρητικές αισθήσεις, καθώς οι ισχυρές μυρωδιές γεμίζουν ένα δωμάτιο. Η τελετουργία του θυμιάμαυος μπορεί να περιλαμβάνει την καύση του για την επίτευξη ειδικών σκοπών. Οι ντόπιοι Αμερικανοί συμμετείχαν σε τελετές καπνού και μουντζούρας και αυτές οι τελετουργίες έχουν ομοιότητες με το κάψιμο θυμιάματος. Μερικοί άνθρωποι καίνε θυμίαμα κατά την διάρκεια του διαλογισμού, για να βοηθηθούν στην επίτευξη ενός επιπέδου ηρεμίας και εστίασης. Οι Βουδιστές καίνε θυμίαμα με σκοπό τον καθαρισμό μιας περιοχής. Κατά την διάρκεια των βουδιστικών τελετών, οι άνθρωποι καίνε δέσμες θυμιάματος, ενώ υποκλίνονται σε πλάκες ή αγάλματα στον ναό. Οι Βουδιστές καίνε επίσης μπαστούνια θυμιάματος κοντά σε πλάκες και αγάλματα. Το θυμίαμα μπορεί ακόμη να βοηθήσει στην αύξηση, ή την ρύθμιση της ενέργειας σε μια περιοχή. Τέλος, κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν θυμίαμα για να προσελκύσουν υπερφυσικές οντότητες, ή να τις απομακρύνουν από μια περιοχή. Η ιστορία του λιβανιού έχει στενή σχέση με την πνευματικότητα και την χρησιμοποίηση θυμιάματος στην εκκλησία. Οι καθολικοί χρησιμοποιούν θυμίαμα ως είδος προσφοράς στον Θεό και ως έκφραση αφοσίωσης. Η καθολική εκκλησία πιστεύει στην δύναμη του θυμιάματος να αυξήσει την αφοσίωση των προσκυνητών.
 
-Πρακτικοί λόγοι
Τα αρώματα θυμιάματος μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε να αποκρύπτουν άλλες λιγότερο επιθυμητές οσμές. Αυτή η χρησιμότητα οδήγησε στην χρήση του θυμιάματος στις ταφικές τελετές, επειδή το θυμίαμα θα μπορούσε να πνίξει το άρωμα της φθοράς. Ένα παράδειγμα, καθώς και της θρησκευτικής του χρήσης, είναι ο γίγαντας Botafumeiro thurible που ταλαντεύεται από το ταβάνι του καθεδρικού ναού του Santiago de Compostela. Πέρα από θρησκευτικούς και τελετουργικούς λόγους, το θυμίαμα χρησιμοποιείται εν μέρει, για να καλύψει την μυρωδιά των πολλών κουρασμένων άπλυτων προσκυνητών, που συσσωρεύονται στον καθεδρικό ναό του Santiago de Compostela.
 
Το θυμίαμα από υλικά όπως η κιτρονέλλα μπορεί να αποκρούσει τα κουνούπια και άλλα ερεθιστικά, έντομα. Αυτή η χρήση έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις θρησκευτικές χρήσεις από τους Βουδιστές του Ζεν, οποίοι ισχυρίζονται ότι το θυμίαμα που αποτελεί μέρος της διαλογιστικής τους πρακτικής, έχει επιλεγεί για να εμποδίζει τα ενοχλητικά έντομα να αποσπούν την προσοχή του ασκούμενου. Επί του παρόντος, στην Ασία υπάρχει ευρέως διαθέσιμο αποτελεσματικότατο θυμίαμα με βάση το πυρεθροειδές (πύρεθρον είναι η ονομασία του φυσικού εντομοκτόνου, το οποίο φτιάχνεται από τις αποξηραμένες ανθοκεφαλές του Χρυσάνθεμου του σταχτόφυλλου και του Χρυσάνθεμου του κόκκινου).
 
Το θυμίαμα χρησιμοποιείται επίσης συχνά από άτομα που καπνίζουν σε εσωτερικούς χώρους και δεν θέλουν να παραμείνει η μυρωδιά του καπνού.
 
-Αισθητικοί λόγοι: Πολλοί άνθρωποι καίνε θυμίαμα για να απολαύσουν την μυρωδιά του, χωρίς να αποδίδουν άλλη ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Ένα παράδειγμα είναι το Kōdō στην Ιαπωνία, όπου χρησιμοποιούνται ακατέργαστα υλικά (συχνά δαπανηρά)  θυμιάματος, όπως το agarwood.
 
-Θεραπευτική Χρήση του θυμιάματος: Το θυμίαμα και το άρωμα έχουν επίσης σχέση με την θεραπεία. Τα μίγματα θυμιάματος μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις και άγχος. Οι μυρωδιές του τριαντάφυλλου μπορούν να έχουν ισχυρό ηρεμιστικό αποτέλεσμα, φέρνοντας ειρήνη και χαλάρωση σε εκείνους που το αναπνέουν. Το Λιβάνι έχει μυρωδιά εσπεριδοειδών. Το θυμίαμα σανταλόξυλου έχει ιερές ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της αϋπνίας και της κατάθλιψης. Το θυμίαμα ευκαλύπτου έχει ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν τις αναπνευστικές παθήσεις. Ο αρωματικός καπνός καθαρίζει ένα δωμάτιο και την γύρω περιοχή από αρνητικές και ενοχλητικές δονήσεις.
 
-Θρησκευτικοί λόγοι: Η θρησκευτική χρήση του θυμιάματος επικρατεί σε πολλούς πολιτισμούς και μπορεί να έχει ρίζες στις πρακτικές και αισθητικές χρήσεις, δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις θρησκείες δεν έχουν τίποτε άλλο κοινό μεταξύ τους. Ένα κοινό μοτίβο είναι το θυμίαμα ως μορφή προσφοράς θυσίας σε μια θεότητα. Αυτή η χρήση ήταν κοινή στην Ιουδαϊκή λατρεία  και παραμένει σε χρήση, για παράδειγμα, στις καθολικές, ορθόδοξες και αγγλικανικές εκκλησίες, ταοϊστικές και βουδιστικές κινέζικες, που προσφέρουν θυμίαμα στους προγόνους / θεούς κ.λπ.
 
-Αφροδισιακοί λόγοι: Το αφροδισιακό θυμίαμα έχει χρησιμοποιηθεί ως αφροδισιακό σε μερικούς πολιτισμούς. Τόσο η αρχαία ελληνική, όσο και η αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία προτείνουν την χρήση θυμιάματος από θεές και νύμφες. Το θυμίαμα θεωρείται ότι αυξάνει τις σεξουαλικές επιθυμίες και την σεξουαλική έλξη.
 
-Μαγικοί λόγοι: Το θυμίαμα είναι ένα από τα πιο κοινά μαγικά εργαλεία. Έχει χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας της μαγείας, δεδομένου ότι είναι μια προσφορά ως σύμβολο του στοιχείου του αέρα και της φωτιάς μαζί, όταν τοποθετείται σε κάρβουνο.  Πολλοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν θυμίαμα για σχεδόν κάθε μαγική πράξη, από απλές έως τις πιο περίτεχνες τελετουργίες. Ακριβώς όπως τα κεριά, οι κρύσταλλοι και τα χρώματα, έτσι και το θυμίαμα έχει τις δικές του συμβολικές χρήσεις. Η σωστή χρήση της ενέργειας κάθε βοτάνου και ρητίνης, για τον σωστό σκοπό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζει καλά, όποιος θέλει να ασχοληθεί με την μαγική τους διάσταση. Το θυμίαμα δεν είναι ότι είναι ένα πολύ ισχυρό ή ευπροσάρμοστο εργαλείο, αλλά είναι αρκετά χρήσιμο. Χρησιμοποιεί την αίσθηση της όσφρησης μας, για να βοηθήσει να ευθυγραμμιστεί τόσο ο ασκούμενος, όσο και η περιοχή στην οποία καίγεται, με μια επιθυμητή διάθεση και ενέργεια.
 
-Ως Χρονομετρητής: Η τακτική καύση του θυμιάματος άμεσης καύσης έχει χρησιμοποιηθεί για χρονολογική μέτρηση σε “ρολόγια θυμιάματος”. Αυτές οι συσκευές μπορεί να περιέχουν ένα απλό ίχνος θυμιάματος, που έχει χρονομετρηθεί για να καεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή και να κοσμούν όργανα με καμπάνες ή γκονγκ, σχεδιασμένα να εμπλέκουν πολλαπλές αισθήσεις, όπως η ακοή, η όραση και η όσφρηση. Τα θυμιάματα χρησιμοποιούνται για να χρονομετρούν κοινωνικές, ιατρικές και θρησκευτικές πρακτικές σε μέρη της ανατολικής Ασίας. Χρησιμοποιούνται κυρίως στον Βουδισμό ως χρονομετρητής της διάρκειας της προσευχής και της διαμεσολάβησης προς το θείο. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καύσης θυμιάματος, με διαφορετικούς ρυθμούς. Ως εκ τούτου, τα διαφορετικά θυμιάματα χρησιμοποιούνται για διαφορετικές πρακτικές. Η διάρκεια της καύσης κυμαίνεται από λίγα λεπτά, έως μήνες.
 
-Καθαριστικά των Θεραπευτικών πετρών: Το θυμίαμα μπορεί να καθαρίσει και να αποκαταστήσει την ενέργεια στις θεραπευτικές πέτρες. Η χρησιμοποιούμενη τεχνική ονομάζεται “μουτζούρωμα” και γίνεται με το να κρατάει κανείς μια πέτρα θεραπείας πάνω από τον καπνό, που παράγει το καιόμενο θυμίαμα για 20 έως 30 δευτερόλεπτα. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία δεν αποκαθιστά μόνο την ενέργεια, αλλά εξαλείφει την αρνητική ενέργεια.

Ορισμένες κοινές χρήσεις του θυμιάματος
-Στην λατρεία το τελετουργικό θυμίαμα συχνά καίγεται για να βοηθήσει στην αύξηση της ενέργειας, να μεταβάλλει την ενέργεια της περιοχής και / ή να βοηθήσει τον ασκούμενο να επιτύχει την έκσταση.
-Στον διαλογισμό θυμίαμα καίγεται για να βοηθήσει τον διαλογιζόμενο να επιτύχει καταστάσεις απόσπασης, εστίασης και ηρεμίας.
-Θυμίαμα χρησιμοποιείται συχνά ως βοήθημα για την επίτευξη αστρικής προβολής και ευδιάκριτων ονείρων.
-Σε καθαρισμούς και εξορκισμούς το θυμίαμα καίγεται για να καθαρίσει ή να αγιάσει μια περιοχή. Παράλληλα, θυμίαμα μπορεί να καεί για να προσελκύσει ορισμένους τύπους οντοτήτων σε μια περιοχή και αντίθετα, μπορεί να καεί για να αποκρούσει ορισμένους τύπους οντοτήτων από μια περιοχή.
-Όταν προσφέρεται σε μια θεότητα, το θυμίαμα που συνδέεται με την θεότητα συχνά καίγεται τόσο ως προσφορά και επίδειξη σεβασμού προς αυτήν, όσο και για να βοηθήσει τον ασκούμενο να κάνει μια σύνδεση μαζί της.
-Επειδή το θυμίαμα καίγεται, συνδέεται με το στοιχείο της φωτιάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξόρκι.
 
Το θυμίαμα ανά τον κόσμο
Τα θυλάκια θυμιάματος μπορεί να ονομάζονται μπαστούνια joss, ειδικά σε μέρη της Ανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μεταξύ των εθνοτικών κινεζικών και κινεζικά επηρεαζόμενων κοινοτήτων αυτά παραδοσιακά καίγονται στους ναούς, μπροστά από το κατώφλι ενός σπιτιού ή μιας επιχείρησης, μπροστά από μια εικόνα θεότητας ή τοπικού πνεύματος, ή σε ιερά, μεγάλα και μικρά, που βρίσκονται κυρίως στην είσοδο σε κάθε χωριό. Εδώ ο θεός της γης εξευμενίζεται με την ελπίδα να φέρει πλούτο και υγεία στο χωριό. Μπορούν επίσης να καούν μπροστά σε μια πόρτα ή σε ένα ανοιχτό παράθυρο ως προσφορά στον ουρανό, ή στα πνεύματα . Η λέξη “joss” προέρχεται από το λατινικό deus (θεός) μέσω των πορτογαλικών deos, μέσω των javanese dejos , μέσω της κινεζικής pidgin.
 
-Θυμίαμα στην Αραβία: Στις περισσότερες αραβικές χώρες, το θυμίαμα καίγεται με την μορφή αρωμάτων ή σκονών, που ονομάζονται bakhoor. Το θυμίαμα χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε γάμους, ή τις Παρασκευές, ή γενικά για να αρωματιστεί το σπίτι. Το bakhoor συνήθως καίγεται σε ένα mabkhara, έναν παραδοσιακό καυστήρα θυμιάματος (θυμιατήρι)) παρόμοιο με το Σομαλικό Dabqaad. Είναι συνηθισμένο σε πολλές αραβικές χώρες να περάσουν bakhoor ανάμεσα στους φιλοξενούμενους στο mailis («εκκλησία»). Αυτό γίνεται ως μια χειρονομία φιλοξενίας. Τα πιο γνωστά Αραβικά αρωματικά είναι:
 
– Oud είναι ο γενικός όρος που δίνεται στο αρωματικό έλαιο που εξάγεται, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών, από το ξύλο του δέντρου Agarwood.
 
-Bakhoor είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί κυρίως σε τσιπς ξύλου, εμποτισμένο με αρωματικά έλαια, που μπορούν να καούν για να απελευθερώσουν το μεθυστικό τους άρωμα. Το Bakhoor μπορεί επίσης να κατασκευαστεί από άλλα φυσικά συστατικά όπως σανταλόξυλο, ρητίνη, αμμωνία ή αιθέρια έλαια για να αναφέρουμε μερικά. Τα κομμάτια αυτών των φυσικών συστατικών στην συνέχεια εμποτίζονται με διάφορα αρωματικά ή / και αιθέρια έλαια. Όταν ζεσταίνεται, το μπουχούρ βγάζει έναν αρωματικό καπνό που χρησιμοποιείται για να αρωματίσει το σπίτι ή τα ρούχα. Σε ορισμένα μέρη του Αραβικού Κόλπου, όπως και στην Υεμένη, έχουν μεμονωμένους κατασκευαστές bakhoor που χρησιμοποιούν τις δικές τους μυστικές συνταγές και κυρίως φυσικά συστατικά. Οι κατασκευαστές bakhoor κληρονομούν την τέχνη της κατασκευής bakhoor από τους προγόνους τους. Όλοι έχουν ένα μυστικό συστατικό που δίνει στο παραγόμενο bakhoor τους ένα ξεχωριστό άρωμα. Η μυστική συνταγή κρατείται μυστική από γενιά σε γενιά.
Σε αντίθεση με το Oud, το οποίο μπορεί να φορεθεί απευθείας στο δέρμα ή να χρησιμοποιηθεί για τον αρωματισμό ενδυμάτων, το Bakhoor πρέπει να καεί. Καίγεται παραδοσιακά με ξυλάνθρακα. Οι παραδοσιακοί καυστήρες θυμιάματος είναι γνωστοί ως Mubkhara ή Medhan , στην αραβική γλώσσα.
 
-Θυμίαμα στην Κίνα: Για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, οι Κινέζοι χρησιμοποίησαν θυμίαμα σε θρησκευτικές τελετές, σε τελετές απονομής σεβασμού στους προγόνους, στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική και στην καθημερινή ζωή. Agarwood (chenxiang) και σανταλόξυλο (tanxiang) είναι τα δύο πιο σημαντικά συστατικά του κινέζικου θυμιάματος. Μαζί με την εισαγωγή του βουδισμού στην Κίνα ήρθαν τα μπαστούνια θυμιάματος και τα ρολόγια θυμιάματος. Η πρώτη γνωστή αναφορά είναι από τον ποιητή Yu Jianwu (487-551): “Με την καύση του θυμιάματος γνωρίζουμε την ώρα της νύχτας, με τα αποκομμένα κεριά επιβεβαιώνουμε την αντιστοιχία των ρολογιών”. Η χρήση αυτών των συσκευών χρονομέτρησης με θυμίαμα εξαπλώθηκε από τα βουδιστικά μοναστήρια στην κοσμική κοινωνία της Κίνας.
 
Η καύση του θυμιατού είναι μια καθημερινή πρακτική στην παραδοσιακή κινεζική θρησκεία. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ράβδων που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, ή σε διαφορετικές εορταστικές ημέρες.  Τα ραβδιά είναι ως επί το πλείστον χρωματισμένα κίτρινα, κόκκινα ή σπανιότερα μαύρα. Πολλά από αυτά είναι μακριά και λεπτά. Τα παχιά μπαστούνια χρησιμοποιούνται για ειδικές τελετές, όπως οι κηδείες. Σπιράλ θυμιάματος με εξαιρετικά μακρύ χρόνο καψίματος, συχνά κρέμεται από τις οροφές των ναων. Σε μερικά κράτη, όπως η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη ή η Μαλαισία, όπου γιορτάζουν το φεστιβάλ φαντασμάτων, χρησιμοποιούνται μερικές φορές μεγάλα μπαστούνια θυμιαμάτων με  θυελλώδεις δράκους. Αυτά παράγουν τόσο πολύ καπνό και θερμότητα που καίγονται μόνο έξω.
 
Τα κινέζικα θυλάκια θυμιάματος για χρήση στην λαϊκή θρησκεία είναι γενικά άοσμα, ή χρησιμοποιούν μόνο ένα ελάχιστο ίχνος γιασεμιού ή τριαντάφυλλου, αφού είναι ο καπνός και όχι το άρωμα, το οποίο είναι σημαντικό για την μεταφορά των προσευχών των πιστών στον ουρανό. Συντίθενται από την σκόνη του αποξηραμένου φλοιού ενός μη αρωματικού είδους κανέλας, που προέρχεται από την Καμπότζη, το Cinnamomum cambodianum. Φθηνά πακέτα των 300 βρίσκονται συχνά προς πώληση στα κινεζικά σούπερ μάρκετ. Αν και δεν περιέχουν σανταλόξυλο, συχνά περιλαμβάνουν τον κινεζικό χαρακτήρα για σανταλόξυλο στην ετικέτα, ως γενική ονομασία για θυμίαμα.
 
Πολύ αρωματικά κινέζικα θυλάκια θυμιάματος χρησιμοποιούνται από κάποιους βουδιστές. Αυτά είναι συχνά αρκετά ακριβά,  λόγω της χρήσης μεγάλων ποσοτήτων σανταλόξυλου, agarwood , ή λουλουδάτων μυρωδιών που χρησιμοποιούνται. Το σανταλόξυλο που χρησιμοποιείται στα κινεζικά θυμιάματα δεν προέρχεται από την Ινδία, την πατρίδα του, αλλά από τις φυτείες που φυτεύτηκαν μέσα στην κινεζική επικράτεια. Κλάδοι που ανήκουν στο Tzu Chi, Chung Tai Shan, Dharma Drum Mountain, Xingtian Temple, ή Δέκα Χιλιάδες Βούδες δεν χρησιμοποιούν θυμίαμα.
 
-Θυμίαμα στην Ινδία: Τα θυλάκια θυμιάματος, επίσης γνωστά ως αγκαρμπάτι (ή agarbatti) και joss sticks, στα οποία μια πάστα θυμιάματος είναι τυλιγμένη ή χυτή γύρω από ένα ραβδί μπαμπού, είναι οι κύριες μορφές θυμιάματος στην Ινδία. Η μέθοδος του μπαμπού προέρχεται από την Ινδία και διακρίνεται από τις μεθόδους κατασκευής ραβδιών χωρίς μπαμπού, που χρησιμοποιούνται από το Νεπάλ, το Θιβέτ και την Ιαπωνία. Αν και η μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης στην Δύση, συνδέεται στενά με την Ινδία. Τα βασικά συστατικά είναι το ραβδί μπαμπού, η πάστα, που είναι σκόνη αλεσμένων συστατικών μέσα στα οποία θα τυλίγεται το ραβδί και ένα υγρό αρώματος.  Η πάστα συνήθως είναι από σκόνη ξυλάνθρακα και σκόνη joss / jiggit / gum / tabu (κόλλα φτιαγμένη από τον φλοιό litsea glutinosa και άλλων δέντρων) και  συστατικά αρώματος. Το άρωμα ψεκάζεται μερικές φορές στα επικαλυμμένα ραβδιά.
 
Χρησιμοποιούνται κάποιες φορές μηχανές, οι οποίες επικαλύπτουν το ραβδί με πάστα και αρώματα, αν και ο όγκος της παραγωγής γίνεται με το χέρι στο σπίτι. Υπάρχουν περίπου 5.000 εταιρείες θυμιάματος στην Ινδία που παίρνουν ακατέργαστα αδιάβροχα μπαστούνια, με περίπου 200.000 γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση στο σπίτι, και στην συνέχεια εφαρμόζουν το δικό τους εμπορικό σήμα των αρωμάτων και προωθούν τα πακέτα με τα ραβδιά προς πώληση. Ένας έμπειρος εργαζόμενος στο σπίτι μπορεί να παράγει 4.000 μπαστούνια την ημέρα. Υπάρχουν περίπου 50 μεγάλες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν από κοινού το 30% της αγοράς και περίπου 500 από τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού αριθμού των κύριων εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των Moksh Agarbatti και Cycle Pure, βρίσκονται στο Mysore.

-Θυμίαμα στον Εβραϊκό Ναό στην Ιερουσαλήμ: Το κετορέτ είναι το θυμίαμα που προσφέρεται στον ναό στην Ιερουσαλήμ και αναφέρεται στο Βιβλίο της Εξόδου, ότι είναι ένα μείγμα στάκη, όνυχα, γκαλμπάν και λιβανιού. Είναι το θυμίαμα που περιγράφεται στην Βίβλο για χρήση στον Ναό. Η σύνθεση και η χρήση του περιγράφονται λεπτομερέστερα στο midrash, στο Talmud και στην συνέχεια στην ραββινική βιβλιογραφία. Παρόλο που δεν παρήχθη ξανά μετά την καταστροφή του δεύτερου Ναού το 70 μ.κ.ε. μερικοί Εβραίοι μελετούν την σύνθεση του αρχαίου θυμιάματος του Ναού, για μελλοντική χρήση σε έναν αναστηλωμένο ναό ως μέρος των καθημερινών εβραϊκών τελετουργιών. Ο σύγχρονος Ιουδαϊσμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αρωματικά μπαχαρικά σε ένα τελετουργικό, την τελετή havdala που τελείται το Σάββατο. Επιπλέον, θεωρούν ότι είναι ευλογία οι ευχάριστες μυρωδιές του θυμιάματος.
 
-Θυμίαμα στο Θιβέτ: Το θιβετιανό θυμίαμα αναφέρεται σε ένα κοινό είδος θυμιάματος που βρίσκεται στο Θιβέτ, στο Νεπάλ και στο Μπουτάν και έχει ένα χαρακτηριστικό “γήινο” άρωμα. Τα συστατικά ποικίλλουν από κανέλα, γαρίφαλο και άρκευθο, σε λουλούδια kusum, ashvagandha και sahi jeera. Πολλά θιβετιανά βότανα θεωρούνται ότι έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Οι συνταγές τους προέρχονται από αρχαία Βεδικά κείμενα, που βασίζονται σε ακόμη παλαιότερα ιατρικά κείμενα της Αγιουρβέδα. Οι συνταγές παρέμειναν αμετάβλητες εδώ και αιώνες.
 
-Θυμίαμα στην Ιαπωνία: Στην Ιαπωνία η λαϊκή παράδοση περιλαμβάνει την τέχνη, τον πολιτισμό, την ιστορία και την τελετή τσαγιού. Μπορεί να συγκριθεί και έχει μερικές από τις ίδιες ιδιότητες με την μουσική, την καλλιγραφία και την λογοτεχνία. Το κάψιμο θυμιάματος μπορεί περιστασιακά να λάβει χώρα στην τελετή τσαγιού. Η τέχνη της καύσης θυμιάματος, ή koh-do, γενικά ασκείται ως ξεχωριστή μορφή τέχνης από την τελετή τσαγιού, και συνήθως μέσα σε ένα δωμάτιο τσαγιού του παραδοσιακού σχεδίου Zen.
 
Το Agarwood και το σανταλόξυλο είναι τα δύο πιο σημαντικά συστατικά του Ιαπωνικού θυμιάματος. Το Agarwood είναι γνωστό ως “jinkō” στην Ιαπωνία, το οποίο μεταφράζεται ως “θυμίαμα που βυθίζεται στο νερό”, λόγω του βάρους της ρητίνης στο ξύλο. Το σανταλόξυλο είναι ένα από τα πιο ήρεμα συστατικά θυμιάματος και προσφέρεται για διαλογισμό. Χρησιμοποιείται επίσης στην ιαπωνική τελετή τσαγιού. Το πιο γνωστό σανταλόξυλο προέρχεται από το Mysore στην πολιτεία της Karnataka στην Ινδία.
 
Ένα άλλο σημαντικό συστατικό στο ιαπωνικό θυμίαμα είναι  το kyara. Το kyara είναι ένα είδος agarwood (οι ιαπωνικές εταιρείες θυμιάματος  χωρίζουν το agarwood σε 6 κατηγορίες, ανάλογα με την περιοχή από την οποία προέρχεται και τις ιδιότητες του agarwood). Το kyara αξίζει σήμερα περισσότερο από το βάρος του σε χρυσό. Το Agarwood επίσης που προέρχεται από την καρδιά του δένδρου Aquilaria, είναι μοναδικό και είναι το ξύλο θυμιάματος που χρησιμοποιείται περισσότερο στην τελετή θυμιάματος. Άλλα ονόματα είναι: lignum aloes ή aloeswood, gaharu, jinko, ή oud.
 
Μορφές θυμιάματος
Κατά την συγκομιδή των βοτάνων σύμφωνα με τους Σαμάνους θεραπευτές, είναι απαραίτητο να ακολουθείται κάποια ιερή διαδικασία. Να γίνεται επικοινωνία με το πνεύμα της φύσης, πράγμα που περιλαμβάνει την επικοινωνία με το φυτό την ώρα που το κόβουμε. Ζητάμε συγγνώμη από το φυτό, εξηγούμε τους λόγους που το χρειαζόμαστε, του ζητάμε να αφεθεί με την θέλησή του στα χέρια μας και δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε την απαίτησή του να χρησιμοποιήσει την ζωή του για θεραπευτικούς λόγους.
 
Η συγκομιδή περιλαμβάνει τελετουργικές πρακτικές προσφοράς καπνού και στην συνέχεια την σωστή συγκομιδή του βοτάνου. Κατά την συγκομιδή φυτών, ριζών και καρπών, τα διάφορα τμήματα του φυτού μπορούν να συγκομιστούν προς ορισμένη κατεύθυνση. Συχνά οι ρίζες που δεν χρησιμοποιούνται στην Δύση, χρησιμοποιούνται ευχερώς στην εγγενή παράδοση. Το σύνολο της μονάδας συλλέγεται στην συνέχεια και τα μέρη που απαιτούνται χωρίζονται σε ορισμένες χρήσεις. Προσέχουμε πάντα να λαμβάνουμε μόνο όση ποσότητα χρειαζόμαστε από το φυτό, τον φλοιό, την ρητίνη, ή το λουλούδι και σε καμία περίπτωση δεν το ξεριζώνουμε, ή δεν του φερόμαστε βίαια. Πρώτιστο μέλημά μας είναι να μην κινδυνεύσει να χαθεί από την Γη.
 
Τα βότανα χρησιμοποιούνται για την μυρωδιά τους, η οποία αντιπροσωπεύει ένα ορισμένο στοιχείο (π.χ. η πικάντικη κανέλα για το στοιχείο της φωτιάς), ή τις αστρολογικές και πλανητικές ιδιότητες των οποίων επιθυμούμε να επισύρουμε την προσοχή. Μπορούν να περιέχουν τις ουσίες που βοηθούν στην μετατόπιση της συνειδητότητάς μας, να μας βοηθήσουν σε αστρικό ταξίδι, σε οράματα, σε μαντική κ.λπ.
 
Οι σκόνες θυμιάματος είναι γενικά ένα μίγμα ρητινών (το σφρίγος των δέντρων) βοτάνων, μπαχαρικών, λουλουδιών, ριζών, φλοιών, καρπών, σπόρων και αιθέριων ελαίων. Αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους σε διάφορες αναλογίες, ανάλογα με τον στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε, τους πλανήτες, τις σεληνιακές φάσεις κλπ.  Χρησιμοποιούμε ένα γουδοχέρι, για να δημιουργήσουμε ένα κατά προσέγγιση κονιοποιημένο μίγμα, που μπορεί να  καίγεται μόνο του, ή σε κάρβουνο. Τις σκόνες μπορούμε να τις ραντίσουμε γύρω από τα μέρη της εργασίας ή της επιχείρησης για να βελτιώσουν τις πωλήσεις, ή να τις διασκορπίσουμε στις κρεβατοκάμαρες για να ανάψουν τον σπινθήρα της αγάπης, ή να τις πασπαλίσουμε πάνω στους ανθρώπους για να τους ευλογήσουν ή να τους προστατεύσουν.
 
Το θυμίαμα, εκτός από την μορφή σκόνης, υπάρχει σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα θυμίαμα ραβδιών (στικς) ή κώνων, αυτά που αναφλέγονται από μόνα τους, αυτά που αναμειγνύονται με μια εύφλεκτη ουσία μαζί με τα βότανα, όπως το αλάτι. Γενικά το θυμίαμα που καίγεται μόνο του (όχι σε κάρβουνο), είναι φτιαγμένο από υλικά που είναι από μόνα τους εύφλεκτα.
 
Υπάρχει και αυτό που δεν καίγεται μόνο του και μπορούμε να το κάψουμε σε κάρβουνο, ή σε ζεστή πέτρα. Το κάρβουνο το τοποθετούμε στο δοχείο καψίματος θυμιάματος. Συνήθως χρησιμοποιείται ένα δοχείο γεμάτο με τέφρα, ή και άμμο που είναι πολύ καλή. Ακόμα, μεγάλα όστρακα είναι ιδανικά για αυτόν τον σκοπό. Μπορούμε πρώτα να ανάψουμε ένα κομμάτι από μπαμπού, ροδιά, ιουνίπερο, πεύκο, αμπέλι, ή ελιά στο κάρβουνο και το βάζουμε στο κέντρο του δοχείου με την τέφρα, ή την άμμο. Στην συνέχεια πασπαλίζουμε το μίγμα του θυμιάματος κατ’ ευθείαν στην κορυφή του κάρβουνου, ή δεξιά από αυτό.  Το κάρβουνο καίει τα υλικά και ελευθερώνει την ευωδιά τους στον αέρα.

Είδη θυμιαμάτων
Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες είδη θυμιαμάτων. Τα  παρακάτω δεκαέξι είναι μερικά από τα πιο χρήσιμα είδη:
 
1) Κεχριμπάρι – Amber: Είναι οργανικό υλικό. Θεωρείται κρύσταλλος, αν και στην πραγματικότητα είναι ρητίνη κωνοφόρων δέντρων, που κατέληξε να γίνει απολίθωμα. Το καίμε για υγεία, μακροζωία, ζωτικότητα και παρατεταμένη νεότητα, γονιμότητα, θεραπεία, πλούτο, τύχη, προστασία και σοφία. Χρησιμοποιείται επίσης, στην ερωτική μαγεία για να προσελκύσει έναν καλό σύντροφο, να τονώσει την σεξουαλική διάθεση, ή για να προσελκύσει καλούς φίλους. Για δημιουργική και θετική σκέψη, ενίσχυση της αντίληψης, γλυκύτητα, ηρεμία, γαλήνη και ισορροπία. Φέρνει στον νου την σοφία της αρχαιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάκληση προηγούμενων ζωών και της αρχαίας Γνώσης. Το κεχριμπάρι είναι καλό για διαλογισμούς στους οποίους αναζητάτε πληροφορίες. Στοιχείο: Αέρας.
 
Χρησιμοποιείται ως φυλαχτό και θεραπευτικό μέσο εδώ και 7000 χρόνια, αποβάλλει την αρνητική ενέργεια από το σώμα και εξαγνίζει το πνεύμα και την καρδιά. Ασπίδα προστασίας για την μαγεία και την βασκανία, διώχνει την θλίψη και τις αυτοκαταστροφικές τάσεις. Καθαρίζει την αύρα και όλο το σπίτι από τις αρνητικές επιρροές. Στον Μεσαίωνα και στην αρχαιότητα πίστευαν πως ο καπνός του διώχνει την κακοδαιμονία και είναι μια καταπληκτική προστασία απέναντι στην βασκανία, ιδίως για τα μικρά παιδιά.
 
2) Κέδρος – Cedarwood: Γενικά θεωρείται ως θυμίαμα που δηλώνει δύναμη. Αυτό το θυμίαμα μπορεί να καεί σε ένα φρούριο ή κάστρο, μέσα σε έναν στρατό πριν από την μάχη ή σε ένα νεόκτιστο ή αφιερωμένο ναό, γιατί δηλώνει δύναμη και  με την χρήση του μπορείτε να ωθήσετε αυτή την δύναμη προς τα έξω στον κόσμο. Είναι επίσης ένα καλό θυμίαμα για ξόρκια που προορίζονται για την αύξηση της ανδρικής ευαισθησίας. Στοιχείο: Φωτιά.
 
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την προστασία και την απομάκρυνση κακών ονείρων. Χρησιμοποιείται από τους Ινδιάνους Σαμάνους, για να απελευθερώσουν βαριές συναισθηματικές ενέργειες. Συχνά περιλαμβάνεται σε ραβδάκια για καθαρισμό και εξαγνισμό μιας περιοχής. Ιδανικό για διαλογισμό, καθαρισμό χώρου και εργαλείων, προστασία και προσέλκυση χρημάτων. Χρησιμοποιείται στην θεραπευτική, καθώς και για το λύσιμο μαγείας και βασκανίας.
 
3) Κανέλα: Για πλούτο, επιτυχία, δύναμη, τύχη, θεραπεία και προστασία, πάθος στις ερωτικές σχέσεις, αγάπη, ενδυνάμωση των ψυχικών δυνάμεων και πνευματικότητα. Η κανέλα είναι μακράν το πιο χρήσιμο θυμίαμα και επίσης ένα από τα πιο εύχρηστα. Η κανέλα έχει χρησιμοποιηθεί από παλιά για θεραπευτικές πρακτικές και τελετουργίες προσέλκυσης χρήματος. Προσφέρει μεγάλη προστασία και εξαγνίζει από αρνητικές ενέργειες ή ψυχικές επιθέσεις, παράγει υψηλές πνευματικές δονήσεις, ελκύει τα χρήματα, την αγάπη, την τύχη. Γι’ αυτό καλό είναι να υπάρχει και να χρησιμοποιείται μέσα στο σπίτι ή τον εργασιακό χώρο. Είναι επίσης ένα ισχυρό διεγερτικό και αφροδισιακό, γι΄αυτό συνδέεται με το πάθος, την σφοδρή επιθυμία και την σεξουαλική επιθυμία, γεγονός που την καθιστά καλό για ξόρκια, αφροδισιακά ξόρκια και μια καλή επιλογή για καύση κατά την διάρκεια του σεξ.
 
Αλλά αυτό για το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει η κανέλα είναι το ότι είναι πολύ καλή στην αύξηση της ενέργειας. Εάν προσπαθείτε να αυξήσετε την ενέργεια, η κανέλα είναι το θυμίαμα που πρέπει να κάψετε. Εάν θέλετε να κάνετε ένα πολύ ισχυρό ξόρκι ή τελετουργικό, καλό είναι να κάψετε την κανέλα για να βοηθήσετε να πάρετε την ενέργεια που θα χρειαστεί να τραβήξετε. Επειδή περισσότερη ενέργεια δεν πρόκειται να βλάψει ένα ξόρκι, η κανέλα είναι ένα καλό θυμίαμα για οποιαδήποτε τελετουργία. Σχετικά με την μοναδική φορά που δεν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κανέλα είναι, όταν το χαρακτηριστικό της φωτιάς, ή το χαρακτηριστικό της λαγνείας δεν είναι επιθυμητό σε ένα συγκεκριμένο ξόρκι, (όπως όταν συγκρούεται με το στοιχείο του νερού). Χρησιμοποιήθηκε ως  άγιο λάδι χρίσματος από τους Εβραίους. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την κανέλα στη διάρκεια της μουμιοποίησης και σε ιερές τελετές εξαγνισμού. Συνεργάζεται με το στοιχείο της φωτιάς και είναι χρήσιμη για την επικοινωνία με τις θετικές συνειρμικές θεότητες (όπως ο Άρης).
 
4) Λιβάνι (Frankincense) Το λιβάνι προωθεί την ηρεμία και την γαλήνη. Συνήθως χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του άγχους. Ωστόσο, είναι επίσης χρήσιμο στο να τερματιστούν οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες , να αποκατασταθεί μια φιλία που έχει εξαντληθεί εξαιτίας συγκρούσεων (σε αντίθεση με την παραμέληση), να φέρει ειρήνη και να συμφιλιώσει τους εχθρούς και να φέρει την επίλυση σε αντιμαχόμενες ομάδες. Εξαλείφει επίσης την ένταση μιας τεταμένης κατάστασης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο σκοπός του λιβανιού είναι να τερματίσει κάθε σύγκρουση ή ένταση και να επιφέρει μια κατάσταση ειρήνης και ηρεμίας. Λόγω της φύσης του το λιβάνι χρησιμοποιείται συχνά ως γενικό θυμίαμα για θρησκευτικά τελετουργικά και ως βοήθημα για διαλογισμό. Το λιβάνι πιστεύεται επίσης ότι έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και αυτές σχετίζονται με την ανακούφιση από τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις πιέσεις που οδηγούν σε ασθένεια. Στοιχείο: νερό.
 
Προσφέρει προστασία και εξαγνισμό. Ανατάσσει την πνευματικότητα και εξορκίζει πάσης φύσεως αρνητικές δυνάμεις. Προέρχεται από την απόσταξη της ρητίνης του δέντρου Boswellia Thurifera. Χρησιμοποιείται ως θυμίαμα για καθαρισμό, για αυτοσυγκέντρωση και πνευματική ανάταση, γνώση και διαλογισμό. Απελευθερώνει ισχυρούς θετικούς κραδασμούς και οδηγεί μακριά το κακό και την αρνητικότητα. Η καθολική εκκλησία το χρησιμοποιεί για να απελευθερώσει ισχυρές θετικές ενέργειες και να απομακρύνει δαιμονικές ενέργειες. Μπορεί να καεί μόνο του μέσα στον χώρο, ή σε συνδυασμό με άλλα θυμιάματα ή βότανα. Το άρωμα του λιβανιού έχει χαλαρωτικές και ηρεμιστικές ιδιότητες. Προκαλεί αίσθημα ψυχικής ειρήνης και γαλήνης. Ενεργοποιεί την διορατικότητα, αυξάνει την πνευματική κατανόηση και μειώνει το άγχος. Θεωρείται επίσης, ότι βοηθάει στην επούλωση και απελευθέρωση των τραυμάτων του παρελθόντος, βοηθώντας μας να αντιμετωπίσουμε την θλίψη.
 
5) Τζίντζερ (Πιπερόριζα – Ginger Root) Το τζίντζερ ανήκει στο στοιχείο της φωτιάς. Γι΄αυτό είναι καλό για ξόρκια που υποκινούν την σφοδρή επιθυμία και το πάθος. Χρησιμοποιείται επίσης για χρήματα και επιτυχία, καθώς και για ψυχική ανάπτυξη.
 
6) Γιασεμί (Jasmine) Χρησιμοποιείται για αφύπνιση και έλξη της σεξουαλικότητας και του πάθους και χρησιμοποιείται συνήθως σε τελετές ή διεργασίες ανάλογης φύσης, καθώς και για προσέλκυση αγάπης και πλούτου. Βοηθά στην πνευματικότητα και τον διαλογισμό. Μπορεί  επίσης να προκαλέσει προφητικά όνειρα, αλλά και ύπνο, αν καεί στην κρεβατοκάμαρα, ή τοποθετηθεί σε ένα φακελάκι μέσα στο μαξιλάρι. Ενισχύει την χαλάρωση και τα όνειρα. Το γιασεμί θεωρείται έντονα αφροδισιακό. Είναι επίσης τονωτικό, αντικαταθλιπτικό.
 
Το γιασεμί συνδέεται με την αγάπη και την νύχτα. Παρά το γεγονός ότι συνδέεται με την αγάπη, διαφοροποιείται από το τριαντάφυλλο, το οποίο στην αγάπη τείνει να αξιοποιεί όλο το φάσμα του ρομαντισμού,  ενώ το γιασεμί ασχολείται περισσότερο με τις ψυχικές και συναισθηματικές συνδέσεις. Παρόλο που το γιασεμί μπορεί να φέρει κάποιον που είναι όμορφο, αυτή η ομορφιά είναι συχνά μια εσωτερική ομορφιά. Αυτό κάνει επίσης το γιασεμί ένα πολύ καλό θυμίαμα για ξόρκια που προορίζονται να προωθήσουν την φιλία. Ανήκει στο στοιχείο του νερού και σε μικρότερο βαθμό της γης.
 
7) Λεβάντα (Lavender flowers) Η λεβάντα προωθεί την ομορφιά. Είναι ένα καλό θυμίαμα για τον σκοπό να κάνει κάποιον πραγματικά πιο ελκυστικό και μια κατάσταση πιο δελεαστική. Λειτουργεί επίσης καλά για ξόρκια αγάπης, ξόρκια που αποσκοπούν να προσελκύσουν έναν σύντροφο και είναι καλό θυμίαμα για να κάψετε κατά την διάρκεια ρομαντικών καταστάσεων. Συνδέεται με το στοιχείο του νερού. Χρησιμοποιείται για προσέλκυση αγνής αγάπης, τύχης, ομορφιάς, ηρεμίας και προσέλκυση καλών και προφητικών ονείρων.
 
-Λεβάντα – Φασκόμηλο (Lavender – Sage) Προάγει την αφοσίωση και την αρετή. Χρησιμοποιείται από ιθαγενείς Αμερικανούς, για να καθαρίσουν μια περιοχή για πνευματική εργασία. Προωθεί την επικοινωνία στον διαλογισμό μεταξύ ενός ατόμου και των Μεγάλων Πνευμάτων.
 
8) Λωτός (Lotus) Ο λωτός έχει από την αρχαιότητα γίνει σεβαστός στην Ανατολή ως ένα μυστικό σύμβολο της ζωής, της πνευματικότητας και του κέντρου του σύμπαντος. Ενισχύει την καλή τύχη και την αγάπη, ενώ παράλληλα προωθεί την μεγάλη ζωή. Χρησιμοποιείται για προστασία και ως ιερή προσφορά στους Θεούς. Συνήθως σχετίζεται με διανοητική σαφήνεια, αυξημένη εστίαση και αυξημένη νοημοσύνη. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, το θυμίαμα του λωτού συχνά θεωρείται ιδανικό για διαλογισμό. Συνεργάζεται με το στοιχείο του αέρα.
 
9) Μόσχος (Musk) Μαγνητισμός, Αγάπη, Έρωτας, Πάθος, Έλξη, Αυτοπεποίθηση. Από την αρχαιότητα η υπέροχη μυρωδιά του Μόσχου λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό και δυνατό αφροδισιακό. Το αιθέριο έλαιό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της λίμπιντο, του πάθους, του αισθησιασμού και του μαγνητισμού. Το Musk έχει χρησιμοποιηθεί από παλιά σε κολόνιες για την προώθηση της έλξης. Έλκει την αγάπη, τον έρωτα, άτομα του αντίθετου φύλου, φέρνει προστασία, και σεξουαλικό μαγνητισμό. Διεγείρει την αυτοπεποίθηση, την αποφασιστικότητα και μια ισχυρή βούληση για επίτευξη των στόχων, ενώ παράλληλα ενισχύει την εξωστρέφεια και την θέληση. Χρησιμοποιείται για σεξουαλική έλξη και για προώθηση του αισθησιασμού. Χρησιμοποιείται σε τελετουργίες για αισθησιασμό, πάθος, όνειρα και αυξάνει την εσωτερική δύναμη.
 
Συνεργάζεται με το στοιχείο της γης. Είναι ένα καλό θυμίαμα για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της τάξης, την επανευθυγράμμιση των ενεργειών, την σφράγιση των πυλών, την δημιουργία φραγμών και προστασιών και την εξάλειψη των επιδράσεων της αρνητικής μαγείας. Είναι επίσης ένα καλό θυμίαμα για να καεί σαν προσφορά στον Κρόνο. Το Musk συνδέεται επίσης με τις χθόνιες θεότητες, καθώς και με τις υποσυνείδητες καταστάσεις.
 
10) Μύρο (Myrrh Resin) Χρησιμοποιείται εδώ και 4.000 χρόνια στην θρησκεία και στην μαγεία, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα προστατευτικό θυμίαμα και ιδανικό για λύσιμο μαγείας. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το μύρο σχετίζεται με τον ήλιο. Συχνά θεωρείται επίσης ότι έχει ένα ουράνιο χαρακτηριστικό ή ακόμα και θεϊκό. Χρησιμοποιήθηκε συχνά στον ναό της Ίσιδας και παραδοσιακά ως ταφικό θυμίαμα, αλλά αυτό προέρχεται κυρίως από την πίστη ότι βοηθάει στην ανύψωση στους ουρανούς, ή στην κάθαρση, ή στην επίτευξη εύνοιας από τους θεούς και όχι για μια χθόνια ένωση.
 
Ακόμα χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της ανανέωσης σε μια επόμενη ζωή, όπως ο ήλιος ανανεώνεται καθημερινά, «πεθαίνει» κάθε βράδυ και «ξαναγεννιέται» την αυγή. Λόγω της θεϊκής του ιδιότητας, το μύρο θεωρείται συχνά ως θυμίαμα καθαρισμού και εξορκισμού, αν και αυτό έχει προβληθεί αρκετά από το χριστιανικό τελετουργικό. Πάνω απ’ οτιδήποτε, το μύρο ενεργεί ως ενισχυτής για ό,τι χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας του συσχετισμού του με τον ήλιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της θεϊκής του συσχέτισης, το μύρο είναι μια φτωχή επιλογή για την ενίσχυση της μαγείας που γίνεται ενάντια στη θέληση των θεών. Το μύρο είναι ένα καλό θυμίαμα για να καίνε στις θεότητες του ήλιου, όπως ο Ήλιος, ο Απόλλωνας, ή ο Ρα.
 
Είναι ιδανικό για το καθάρισμα κάθε χώρου από οποιαδήποτε μορφή ενέργειας. Πολλοί το χρησιμοποιούν για ενεργοποίηση και σύνδεση των τσάκρας. Θυμίαμα κατάλληλο για διαλογισμό και περισυλλογή, καθώς και για προστασία, εξορκισμό και  θεραπεία. Χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση και εξαφάνιση της αρνητικότητας, για την προώθηση της πνευματικής φώτισης και της εξέλιξης. Αυξάνει την δύναμη άλλων λιβανιών, όταν προστίθεται σε αυτά.

-Λιβάνι και Μύρο (Frankincense & Μyrrh Resin) Το λιβάνι και το μύρο αποτέλεσαν τις δύο πιο δημοφιλείς και ευλογημένες ρητίνες των βασιλιάδων. Ένας ισχυρός συνδυασμός που ενισχύει την πνευματικότητα, την επούλωση, την προστασία και τον εξορκισμό. Χρησιμοποιείται ως θυμίαμα για καθαρισμό, πνευματική ανάπτυξη, γνώση και διαλογισμό.
 
-Λιβάνι Χρυσό: Καίγεται για πλούτο, χρήματα, ευφορία. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα, δόθηκε ως δώρο στον Ιησού από τους τρεις μάγους. Προστατεύει, καθαρίζει τον χώρο, εξουδετερώνει την αρνητικότητα, εξαγνίζει και δυναμώνει την ψυχή.
 
-Σμύρνα: Σμύρνα ήταν το ιερό δώρο των Μάγων προς τον Χριστό και μέχρι σήμερα το θυμίαμά τους αντιπροσωπεύει την υπέρτατη ιερή και ουράνια προσφορά στα θεία. Χρησιμοποιείται για λύσιμο μαγείας ή και για ατομική προστασία, συνοδευόμενο συνήθως όταν καίγεται με την ανάγνωση κάποιων ψαλμών.
 
11) Nag Champa: Το Nag Champa είναι ένα ιερό θυμίαμα, μείγμα δαπανηρών, εξαιρετικά αρωματικών ρητινών και σκονών για διαλογισμό και για την δημιουργία του ιερού χώρου σας. Είναι ένα θυμίαμα που περιέχει ένα άρωμα που συνδυάζει την πλουμέρια και το σανταλόξυλο. Ενώ η πλουμέρια είναι ένα συστατικό στα Ινδικά θυμιάματα champa, η έκταση της χρήσης της κυμαίνεται ανάλογα με τις οικογενειακές συνταγές. Τα περισσότερα θυμιάματα champa, ενσωματώνουν επίσης άλλες ρητίνες δέντρων, όπως Halmaddi (Ailanthus triphysa) και ρητίνη Βενζόης, καθώς και άλλα φυτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης των Champaca (Magnolia Champaca), Γεράνι (Pelargonium graveolens) και Βανίλια (Vanilla planifolia) για να παραγάγουν ένα πιο έντονο άρωμα, σαν της πλουμέριας.
 
Το Nag Champa είναι μια ηλιακή ενέργεια. Φέρνει τις ενέργειές του χώρου σε αρμονική ισορροπία. Χρησιμοποιείται για να καθαρίσει μια περιοχή για τελετουργικές εργασίες. Ιδιαίτερα καλό για τον καθαρισμό χώρου για διαλογισμό, ομαδικές τελετές ή συγκεντρώσεις. Το Nag Champa μπορεί να καεί για πολλούς από τους λόγους για τους οποίους καίγεται το σανταλόξυλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αγιάσει, ή να καθαρίσει μια περιοχή.
 
12) Όπιο: Το όπιο είναι ονειρικό. Είναι ένα καλό θυμίαμα να καεί για κάθε ξόρκι σχετικό με όνειρα, ή ύπνο, συμπεριλαμβανομένων των ξορκιών που προορίζονται για να προκαλέσουν ευδιάκριτα όνειρα, ή προφητικά όνειρα. Είναι επίσης ένα καλό θυμίαμα για προσφορά σε θεότητες του ύπνου, όπως ο Μορφέας.
 
13) Πατσουλί (Patchouli Powder) Ενισχύει την ευημερία (όλοι οι τομείς ευημερίας, όπως οι προσωπικές σχέσεις, η σταδιοδρομία, τα οικονομικά κλπ.). Προσελκύει τον έρωτα και το χρήμα, ενισχύει την γονιμότητα, βοηθά στην απόκτηση βαθιάς γνώσης.  Χρησιμοποιείται επίσης σε φυλαχτά γονιμότητας, λόγω της πλούσιας γήινης μυρωδιάς του. Είναι αφροδισιακό. Η ισχυρή μυρωδιά του πατσουλί το καθιστά ιδανικό για την κάλυψη μυρωδιών. Θεωρείται χαρούμενη μυρωδιά που προκαλεί χαρούμενη ένωση, και τείνει να προσελκύει πλάσματα. Ιδιαίτερο χρήσιμο για γείωση μετά από μαγικές διεργασίες.
 
14) Τριαντάφυλλο (Rose) Ελκύει την αγάπη και την τύχη, ενισχύει την γονιμότητα, ιδανικό για την ευλογία του σπιτιού όταν ραντίζεται, για θεραπευτική μαγεία, για ενίσχυση της διόρασης, αλλά και για θεραπεία από την θλίψη. Προκαλεί σκέψεις αγάπης και ειρηνικές, αρμονικές δονήσεις. Χρησιμοποιείται για να προκαλέσει προφητικά όνειρα. Είναι καλό θυμίαμα για προσφορά σε θεότητες που σχετίζονται με την αγάπη, όπως η Αφροδίτη. Είναι επίσης ένα καλό θυμίαμα για ξόρκια αγάπης, ξόρκια που ασχολούνται με την υποκίνηση της επιθυμίας, όπως και για τα ξόρκια που προορίζονται να εκπληρώσουν τις επιθυμίες σας.
 
Κίτρινα τριαντάφυλλα πέταλα, χρησιμοποιούνται για την επιτυχία σε κάθε είδους επιχείρηση. Όπως μια δικαστική υπόθεση, ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο, ή αναζήτηση εργασίας, κ.λ.π. Τα πέταλα κόκκινου τριαντάφυλλου χρησιμοποιούνται για θέματα αγάπης και προστασίας. Τα ροζ τριαντάφυλλα χρησιμοποιούνται για θέματα προστασίας και συμπόνιας. Τα λευκά τριαντάφυλλα  χρησιμοποιούνται για προστασία κάθε είδους, φυσική ή πνευματική. Εργάζονται για την αύξηση των ενεργειών στον διαλογισμό, ή για να φέρουν μεγαλύτερη αίσθηση θεότητας στο πνεύμα σας. Τα μοβ τριαντάφυλλα χρησιμοποιούνται για θέματα μαντείας, από όσους εργάζονται για να προσδιορίσουν την ψυχική τους ικανότητα, να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να μάθουν την σοφία της μαντείας.
 
Τα Τριαντάφυλλα όταν φυτευτούν στον κήπο ή υπάρχουν μέσα στο σπίτι προσελκύουν τα καλά πνεύματα και φέρνουν αγάπη και ευτυχία στο σπίτι. Λένε πως όποιος κουβαλάει μαζί του έναν νεαρό καρπό από τριαντάφυλλο πάντα θα τον ακολουθεί η αγάπη και η τύχη.
 
15) Σανταλόξυλο Σκόνη (Sandal Wood Powder) Ένα από τα πιο πολύτιμα δένδρα του κόσμου. Το καίμε για πνευματική ανύψωση της συνείδησης, διαλογισμό και ψυχική ανάπτυξη. Έχει βαθύ, πλούσιο, μυστηριώδες άρωμα και είναι εξαιρετικό σαν βάση θυμιάματος. Έχει χρησιμοποιηθεί από παλιά για να κρατήσει τα θυλάκια θυμιάματος και για να βοηθήσει να προστεθούν οι ενέργειές του στο λιβάνι που καίγεται. Το σανταλόξυλο συνδυάζει την φωτιά και το νερό, γι΄αυτό θεωρείται θεϊκό ξύλο. Εξαιτίας αυτού, το σανταλόξυλο είναι ένα καλό θυμίαμα που μπορεί να καεί για οποιαδήποτε θεότητα και είναι επίσης ένα καλό θυμίαμα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ή τον αγιασμό μιας περιοχής.

16) Βανίλια (Vanilla) Η βανίλια είναι συνδυασμένη με το στοιχείο του αέρα, και είναι ένα καλό γενικό θυμίαμα που μπορεί να καεί για ό,τι αντιπροσωπεύει το στοιχείο του αέρα. Συγκεκριμένα, η βανίλια συνεργάζεται με την νοητική σκέψη, την νοημοσύνη και όλες τις ικανότητες που προσδίδονται από αυτές. Το θυμίαμα είναι μια καλή επιλογή για να καεί για θεότητες που θεωρούνται ότι ασχολούνται με την νοημοσύνη, όπως ο Ερμής ή ο Θόθ.
 
Το καίμε για αγάπη, λαγνεία, επούλωση, τύχη και ενίσχυση των νοητικών δυνάμεων. Βελτιώνει την ευημερία και την αφοσίωση. Χρησιμοποιείται για την προώθηση της αφοσίωσης του σπιτιού και της εστίας και για την ευημερία σε όλους τους τομείς της ζωής της οικογενειακής μονάδας και του σπιτιού. Όταν ψήνεται κάποιο είδος γλυκού με βανίλια σε αυτό, όπως τα cookies ή τα κέικ, η γλυκιά μυρωδιά διαχέεται παντού και δημιουργεί μια αίσθηση θαλπωρής και οικειότητας και το σπίτι φαίνεται πολύ πιο ευτυχισμένο και ζεστό.
 
Λίστα βοτάνων – ρητινών – καρπών – λουλουδιών, από το Θιβέτ και διάφορες παραδόσεις των ιθαγενών Αμερικάνων.
 
-Ρίζα Αγγελικής: Η ρίζα Αγγελικής είναι ένα εξαιρετικό προστατευτικό βότανο. Χρησιμοποιείται σε διεργασίες καθαρισμού. Καίγεται σε καρβουνάκι ή λιβανιστήρι για να εξαγνίσει τον χώρο και τον κάτοχό της και να φέρει αγγελική προστασία και παρουσία. Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε πουγκάκι σαν φυλαχτό, για να απομακρύνει την αρνητική ενέργεια  και την γλωσσοφαγιά, ενώ παράλληλα μπορείτε να προσθέσετε λίγη από την ρίζα στο μπάνιο για να σας εξαγνίσει και να σας καθαρίσει από κάθε αρνητική ενέργεια. Επίσης η ρίζα αυτή λέγεται πως φέρνει τύχη σε όποιον την κρατά σε τυχερά παιχνίδια και τζόγο. Το αποτελεσματικότερο φυτό για την προστασία από τις μάγισσες.
 
-Αγιόκλημα: Το καίμε για αγάπη, πίστη, χρήματα, προστασία και διόραση. Ένα ψυχικό διεγερτικό που βοηθά στην διαίσθηση και την ψυχική αντίληψη. Ενισχύει τους δεσμούς της αγάπης. Χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τις σχέσεις, ή να κάνει μια αγάπη ισχυρότερη. Έχει πολύ γλυκιά μυρωδιά, χρησιμοποιήθηκε κατά την βικτοριανή εποχή για την προώθηση της ψυχικής και συναισθηματικής έλξης. Συχνά χρησιμοποιείται σε ένα μικρό φακελάκι που φοριέται γύρω από τον καρπό μιας γυναίκας.
 
-«Αίμα του Δράκου» Ενισχύει τελετουργίες που αφορούν την αγάπη, την προστασία και τον εξορκισμό. Χρησιμοποιείται για συνειδητότητα, προστασία, καλή τύχη και ενισχύει τα ξόρκια. Θεωρείται επίσης ότι με την ανάμειξή της αυξάνεται η ισχύς άλλων ρητινών. Το «Αίμα του Δράκου» είναι μια λαμπερή κόκκινη ρητίνη που λαμβάνεται από διάφορα είδη διαφόρων φυτικών γενών. Η κόκκινη ρητίνη είναι σε συνεχή χρήση από την αρχαιότητα ως βερνίκι, φάρμακο, θυμίαμα και βαφή. Οι ταξιδιώτες στις Κανάριους Νήσους τον 15ο αιώνα έλαβαν το «Αίμα του Δράκου» ως αποξηραμένες κόκκινες σταγόνες από το Dracaena draco , ένα δέντρο που γεννήθηκε στις Καναρίους Νήσους και το Μαρόκο.
 
Η ρητίνη εκκρίνεται από τον τραυματισμένο κορμό ή τα κλαδιά του δένδρου. Το «Αίμα του Δράκου» λαμβάνεται επίσης με την ίδια μέθοδο από την Dracaena cinnabari, που είναι ένα δένδρο ιθαγενές στο αρχιπέλαγος Socotra της Υεμένης, που βρίσκεται στην Αραβική θάλασσα. Ονομάζεται έτσι λόγω του κόκκινου χυμού που παράγουν τα δέντρα. Αυτή η ρητίνη μεταφέρθηκε στην αρχαία Ευρώπη μέσω του «δρόμου των θυμιαμάτων». Στις μέρες του Βασιλιά Σολομώντα, ξεκινούσε από εκεί η εμπορική οδός του λιβανιού και διέσχιζε την επικράτεια που ανήκε στην βασίλισσα του Σαβά.

-Αλόη (Aloeswood) Θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο πολύτιμα και σπάνια θυμιάματα στην γη. Από την εποχή της αρχαιότητας ήταν τόσο περιζήτητη, αλλά και δυσεύρετη, που συχνά διακινούταν σε επίπεδο χρυσού. Χρησιμοποιείται για τύχη, αγάπη, θεραπεία, προστασία και στοργή, κατά της γλωσσοφαγιάς και της βασκανίας. Προκαλεί την έλξη της τύχης και παρέχει υψηλή προστασία στο χώρο.
 
-Αμύγδαλο: Χρησιμοποιείται για ευημερία και σοφία.
 
-Ανανάς (Pineapple) Χρησιμοποιείται για τύχη, χρήματα και αγνότητα. Οι ανανάδες συμβόλιζαν από παλιά την επιτυχία, αν φυτευτούν, ή τοποθετηθούν στον νότο και χρησιμοποιήθηκαν για να φέρουν τύχη και χρήματα στο σπίτι και στην οικογένεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφαλή σε ένα κρεβάτι, για να συμβολίζει την τύχη και τη γονιμότητα, καθώς και την αγνότητα.
 
-Απήγανος: Πνευματική κάθαρση, εξορκισμός, επούλωση, αγάπη, ευημερία, υγεία, προστασία από μαγεία, από αρνητικές ενέργειες και προστασία από ψυχικές επιθέσεις. Έχει θεωρηθεί ένα από τα κύρια προστατευτικά βότανα, ειδικά ενάντια στο κακό μάτι, χρησιμοποιείται συχνά σε ξόρκια προστασίας και για να αποκρούσει τα κακά πνεύματα. Μπορεί να προστεθεί σε μαγικά πουγκιά, φυλαχτά ή να φορεθεί μέσα από τα ρούχα για προστασία και προσέλκυση αγάπης. Καλό είναι να ψεκάζεται το σπίτι με ελαφρύ αφέψημα απήγανου ή με τη σκόνη του βοτάνου, ώστε να απομακρύνονται οι αρνητικές ενέργειες και να υπάρχει γαλήνη και ευτυχία.
 
Ο απήγανος ήταν ιερός για πολλούς αρχαίους λαούς, που πίστευαν ότι ήταν ένα δώρο από τους θεούς. Οι Κινέζοι τον χρησιμοποιούσαν για την εξουδετέρωση αρνητικών σκέψεων ή επιθυμιών. Θεωρούνταν ότι, αν κάποιος τοποθετούσε ένα κλωνάρι κάτω από το φως του φεγγαριού πριν το δώσει στο αγαπημένο του πρόσωπο, κέρδιζε την καρδιά του για πάντα.
 
-Άρκευθος  σκόνη καρπών (Juniper berry powder) ή φύλλα (Leaf) Βοηθά στην προώθηση των ψυχικών δυνάμεων και χρησιμοποιείται για προστασία από τις δυνάμεις του κακού, της αρνητικής ενέργειας, της ασθένειας και των εξόδων. Από μακρού χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη σε δωμάτια ασθενών. Ενισχύει θεραπευτικές και θεραπευτικές τελετουργίες.
 
-Αστεροειδής Γλυκάνισος (Anise Star) Ένα ιερό θυμίαμα του ιαπωνικού ναού, το οποίο χρησιμοποιείται για να απομακρύνει την αρνητικότητα και να φέρει καλή τύχη. Χρησιμοποιείται επίσης για ψυχικά εκκρεμή και γούρια καλής τύχης.
 
-Αφιόνι: Αποξηραμένα φύλλα παπαρούνας (αφιόνι) Τα φύλλα αυτά μπορούν να γίνουν σκόνη και να χρησιμοποιηθούν σε μαγικές διεργασίες. Το αφιόνι έχει την ιδιότητα να ελκύει τον έρωτα, την εκπλήρωση ερωτικών ευχών και έχει την ιδιότητα να φέρνει την αγάπη και την έντονη επιθυμία. Είναι επίσης ιδανικό στο να φέρνει προφητικά όνειρα όταν το βάζουμε κάτω από το μαξιλάρι μας.
 
-Αχιλλεία: Για ενδυνάμωση των ψυχικών δυνάμεων, έλξη της αγάπης, αποβολή αρνητικών ενεργειών, αύξηση της αίσθησης του θάρρους.

Χρησιμοποιείται στον εξορκισμό, καθώς και σε πολλές μαγικές διεργασίες και καίγεται σαν κάπνισμα σε θυμιατό.
 
-Αψιθιά: Είναι ισχυρό καθαριστικό και προστατευτικό του χώρου από πάσης φύσεως αρνητικές ενέργειες. Μπορείτε να βάλετε λίγη αψιθιά μέσα σε ένα πουγκί και να το φυλάξετε κάπου μέσα στο σπίτι για προστασία. Λίγη αψιθιά κάτω από το μαξιλάρι φέρνει προφητικά όνειρα, ενώ αν βράσετε λίγη απο αυτή μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό των λίθων, ή του εκκρεμούς σας.
 
-Βαλεριάνα (Valeriana – Αγριοζάμπουκος) Είναι το βότανο της αρμονίας, χρησιμοποιείται για αυπνία, καθαρισμό, προστασία, αγάπη. Ανήκει στο στοιχείο του νερού και στο πλανήτη Αφροδίτη. Τοποθετείται σε μαξιλάρια για να βοηθήσει στην αϋπνία που μπορεί να προέρχεται από αρνητική ενέργεια και αν κρεμαστεί κάπου μέσα στο σπίτι διώχνει το “κακό μάτι”. Ρίξτε λίγη βαλεριάνα στην πόρτα σας για να αποτρέψετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, ή κρεμάστε την μέσα στο σπίτι για την προώθηση της αρμονίας μεταξύ των μελών της οικογένειας.
 
-Βασιλικός: Ο βασιλικός θεωρείται ένα απο τα πιο ευλογημένα βότανα. Τον καίμε για προστασία, θεραπεία, αγάπη, πλούτο, εξορκισμό του κακού, αστρικά ταξίδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους μαγικές διεργασίες που αφορούν αυτός τους τομείς Ο βασιλικός χρησιμοποιείται για να φέρνει αρμονία, συμπάθεια και επανένωση στις σχέσεις των ανθρώπων. Το άρωμά του έλκει την αγάπη αλλά και τα χρήματα. Είναι καλό να υπάρχει σε κάθε σπίτι, αφού έλκει την αγάπη και την αρμονία, αλλά και σε επιχειρήσεις για την αύξηση πελατών και χρημάτων.
 
Φέρνει μεγάλη τύχη ιδιαίτερα αν δοθεί ως δώρο. Λίγα φύλλα βασιλικού που έχουν μαζευτεί κατά την Πανσέληνο, μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της σπατάλης, ή της κακής διαχείρισης των χρημάτων, αν προστεθούν στο πορτοφόλι. Στοιχείο: φωτιά. Μπορεί να καεί σαν θυμίαμα μέσα σε θυμιατό πάνω σε καρβουνάκι για την έλξη του πλούτου, ή να μπει μέσα σε πουγκί για την προστασία από αρνητικής φύσης ενέργειες.

-Βενζόη (Benzene – Ρητίνη βενζοϊκού καουτσούκ) Μια λεπτή ρητίνη που συχνά χρησιμοποιείται ως βάση για μίγματα θυμιάματος για καθαρισμό και ευημερία Προωθεί την γνώση, την ειρήνη και την ψυχική προστασία και ενισχύει το μυαλό. Χρησιμοποιείται κυρίως για να προσελκύσει καλή τύχη και ευημερία, καθώς και για τον εξαγνισμό της ατμόσφαιρας. Για την προσέλκυση χρήματος και νέων ευκαιριών μπορεί να συνδυαστεί με κανέλα ή βασιλικό. Το λιβάνι βενζόης είναι ιδανικό για να ενισχύσει την αυτοσυγκέντρωση και τις μαντικές ικανότητες και βοηθάει όποιους ζητούν ένα ταξίδι στον αστρικό κόσμο. Διώχνει τους φόβους και χαρίζει ηρεμία και ισορροπία. Βοηθάει στο να ηρεμεί και να εστιάζει το νου για διαλογισμό, περισυλλογή, και προσευχή. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο αποτελεί σημαντικό συστατικό του θυμιάματος για τους Βουδιστικούς και Ινδουιστικούς ναούς. Η ζεστή, γλυκειά, τροφοδοτική του ποιότητα εμπνέει την ικανότητά μας να τροφοδοτούμε και να στηρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
 
Το καουτσούκ είναι φυσικό προϊόν, που προέρχεται ακατέργαστο από διάφορα τροπικά φυτά τα καουτσουκόδενδρα. Λέγεται και ελαστικό κόμμι. Η λέξη καουτσούκ σημαίνει ξύλο που ρέει, σε μια διάλεκτο των ιθαγενών του Ισημερινού. Η ρητίνη της βενζόης προέρχεται από ένα μεγάλο τροπικό δένδρο που φύεται στην Ταϊλάνδη και Ινδονησία. Η βενζόη χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες στην Άπω Ανατολή σαν θυμίαμα και σαν φάρμακο. Έχει καταπραϋντικές ιδιότητες και είναι ιδιαίτερα καλή για νευρικό άγχος  και στενοχώρια που επιδεινώνονται από εξάντληση.
 
-Βερβένα ή Ιεροβότανο: Το καίμε για αγάπη, προστασία, εξαγνισμό, ειρήνη, πλούτο, νεότητα, ευσπλαχνία, ύπνο, θεραπεία. Η βερβένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την δημιουργία κύκλου προστασίας κατά τη διαδικασία των μαγικών διεργασιών, ενώ παράλληλα μπορεί να μπει μέσα σε πουγκί που έχετε μαζί σας για φυλαχτό και ασπίδα προστασίας.
 
-Βιγόνια (Begonia) Ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό θυμίαμα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του σώματος, των δεινών και του κακού. Χρησιμοποιείται επίσης σε τελετουργίες προστασίας και επανασύνδεσης.
 
-Βιολέτα Αφρικανική (African Violet) Προωθεί την πνευματικότητα και την προστασία. Χρησιμοποιείται για την δημιουργία αρμονικών και μαγνητικών δονήσεων και έλξη στην αγάπη και φιλία.
 
-Γαϊδουράγκαθο: Είναι ένα βότανο προστασίας, ζωτικότητας και κάθαρσης. Προσφέρει προστασία όταν καλλιεργείται στον κήπο, ή το έχουμε σε μορφή πουγκιού/φυλαχτού στην τσέπη.
 
Χρησιμοποιείται στην μαγεία για προστατευτικούς, εξαγνιστικούς, αλλά και θεραπευτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα σε καταστάσεις μελαγχολίας και παραίτησης. Ο καπνός του βοηθάει στην χαλάρωση, προσφέρει ηρεμία και επαφή με ανώτερες ενέργειες. Οι σπόροι του απομακρύνουν τις αρνητικές ενέργειες, έχει χρησιμοποιηθεί από τα αρχαία χρόνια για να απελευθερωθεί ένα άτομο από την αρνητική μαγεία, ή κατάρα. Στοιχείο: φωτιά.
 
-Γαρδένια (gardenia) Συχνά χρησιμοποιείται για ξόρκια αγάπης και για να προσελκύσει καλό, ειρηνικό πνεύμα κατά την διάρκεια τελετουργιών. Έχει πολύ υψηλές πνευματικές δονήσεις. Απαραίτητη για τα τελετουργικά του φεγγαριού, ενισχύει τις ενέργειες της Σελήνης.
 
-Γαρύφαλλο αποξηραμένο: Χρησιμοποιείται για προστασία, δύναμη, θεραπεία, εξορκισμό, αγάπη, πλούτο. Μπορεί να καεί σε καρβουνάκι για την έλξη του πλούτου και της αγάπης και την αποφυγή και αποβολή της γλωσσοφαγιάς.
 
-Γεράνι: Ενισχύει τις μαγικές και πνευματικές δυνάμεις, βοηθά στην έλξη του έρωτα και της αγάπης. Έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, ρυθμίζει σημαντικά την ψυχική μας διάθεση και φέρνει ευεξία. Στοιχείο του είναι το νερό. Χρησιμοποιείται σε μαγικές διεργασίες.
 
-Γεράνι (Geranium) και μοσχοκάρυδο (Nutmeg) Βελτιώνει την ευημερία και την γονιμότητα.  Χρησιμοποιείται για τύχη, πίστη, αγάπη και γονιμότητα.
 
-Γεράνι – Φύλλο Βελανιδιάς  (Geranium – Oak Leaf) Βελτιώνει την φιλία. Χρησιμοποιείται για να διατηρήσει μια φιλία ή να κάνει μια φιλία ισχυρότερη, δημιουργώντας μια «αληθινή» φιλία.
 
-Γεράνι, Πορτοκάλι (Orange Citrus Geranium) Το άρωμα Citrus Geranium καίγεται για τύχη, αγάπη, πίστη, γάμους, αλλά και για χρήματα.
 
-Γεράνι – Τριαντάφυλλο (Geranium Leaf, Rose) Έχει πολύ ωραίο άρωμα και χρησιμοποιείται για φακελάκια αγάπης και θεραπείας. Είναι επίσης ένα κατευναστικό φάρμακο για την αντιμετώπιση του στρες. Προωθεί την ηρεμία και ανακουφίζει από το άγχος.
 
-Γλυκάνισος Αστεροειδής (Star Anise) Ελκύει την τύχη και τον πλούτο ενώ παράλληλα λίγος γλυκάνισος κάτω απο το μαξιλάρι φέρνει προφητικά όνειρα. Ο γλυκάνισος έχει επίσης την ιδιότητα να αυξάνει και να ενδυναμώνει την πνευματικότητα και τις μαγικές δυνάμεις.
 
-Γλυκόριζα (Sweetgrass) Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των χώρων και την προσέλκυση θετικών επιρροών.
 
-Δαμιάνα ή Νταμιάνα (Turnera Diffusa) Η Δαμιάνα είναι ένα βότανο που φέρνει έρωτα και πάθος σε μία σχέση.  Μπορεί να καεί σε καρβουνάκι, ή να μπει σε πουγκί που θα φυλάτε στην κρεβατοκάμαρα για την αναζωπύρωση και την αναθέρμανση του πάθους στην σχέση σας.  Η ονομασία νταμιάνα πιθανόν να προέκυψε από την αγχολυτική  και χαλαρωτική επίδραση του βοτάνου, μια και στα λατινικά (πιθανότατα με ρίζα την ελληνική λέξη δαμάζω), damiana» σημαίνει «αυτή που τιθασεύει». Η νταμιάνα αποτελεί παραδοσιακό αφροδισιακό βότανο, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από τους γηγενείς της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής για την τόνωση της σεξουαλικής απόδοσης, καθώς αυξάνει την σεξουαλική διάθεση και των δύο φύλων.  Είναι χρήσιμο αντικαταθλιπτικό που δρα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανησυχίας και κατάθλιψης, όταν υπάρχει και σεξουαλικός παράγοντας.

-Δάφνη (Laurel) Τα φύλλα δάφνης είναι από την αρχαιότητα ακουστά για την χρήση τους στην μαντεία. Μπορείτε να κάψετε φύλλα δάφνης, ή να βάλετε λίγα από αυτά κάτω από το μαξιλάρι σας για προφητικά όνειρα. Είχε επίσης συνδεθεί στενά με την προστασία από το κακό, αλλά και με την δόξα. Οι Ρωμαίοι μπροστά στις πύλες των αυτοκρατορικών ανακτόρων φύτευαν δάφνες σε δενδροστοιχίες και για αυτό ο Πλίνιος την είχε ονομάσει θυρωρό και φύλακα των αυτοκρατόρων. Η λέξη Bachelor (πτυχίο πρώτης βαθμίδας) που έχουν οι Άγγλοι, προέρχεται από τις λέξεις Bacca-laureus, που σημαίνει καρπός δάφνης, γιατί και αυτοί είχαν το φυτό ως σύμβολο σοφίας.
 
-Δενδρολίβανο (Rosemary) Βελτιώνει την μνήμη και την συγκέντρωση. Χρησιμοποιείται για αγάπη, θεραπεία και διανοητικές τελετές. Η χρήση του δενδρολίβανου έχει τεκμηριωθεί στην αρχαία αιγυπτιακή εποχή. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό, θεραπεία, νεότητα, ομορφιά. Είναι ένα πολύ ισχυρό εξαγνιστικό, απομακρύνει κάθε αρνητική ενέργεια σε οποιοδήποτε μέρος και αν υπάρχει, ιδιαίτερα αν είναι σε μορφή σκόνης και καεί σαν το λιβάνι. Είναι ένα από τα λίγα βότανα που μπορεί να αντικαταστήσει το λιβάνι και την σμύρνα επάξια. Χαρίζει ψυχική προστασία, αποτρέπει τους εφιάλτες και βοηθάει πολύ στις πνευματικές εργασίες. Χρησιμοποιείται σε μαγικά ελιξήρια για την απόκτηση και διατήρηση της νεότητας και της ομορφιάς, όπως επίσης και στη μαγεία για θεραπευτικούς σκοπούς. Όταν μεγαλώνει κοντά στο σπίτι, ή καλύτερα στον κήπο, προστατεύει την οικία και τα μέλη της οικογένειας. Στοιχείο: φωτιά.
 
-Ευκάλυπτος Φύλλο (Eucalyptus Leaf) Βελτιώνει την καλή υγεία και προστατεύει από την ασθένεια. Χρησιμοποιείται σε θεραπευτικές τελετουργίες, για θεραπεία και προστασία. Τα φύλλα ευκαλύπτου μπορούν να καούν σαν θυμίαμα για προστασία μέσα στον χώρο σας, ή να μπουν σε πουγκί που θα κρεμάσετε σαν φυλαχτό.
 
-Θυμάρι (Thyme) Εξαιρετικό για γείωση, ισχυρό προστατευτικό, ενισχύει την προσωπική ενέργεια, την ενόραση και τις μαντικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται στην θεραπευτική μαγεία.
 
-Ιβίσκος (Hibiscus) Χρησιμοποιείται για πάθος, αγάπη, μαντεία. Μπορεί να καεί σε καρβουνάκι σαν θυμίαμα για την έλξη του πάθους και της αγάπης, ή να χρησιμοποιηθεί σε μαγικές διεργασίες που έχουν να κάνουν με αυτούς τους τομείς.
 
-Καρύδα (Coconut) Χρησιμοποιήθηκε εδώ και καιρό σε ξόρκια αγνότητας, καθώς και τελετουργίες προστασίας.
 
-Κέδρος (Cedar) Ενισχύει την αναπνοή και την πνοή της ζωής. Χρησιμοποιείται για πρακτικές αναπνοής και για γείωση.
 
-Κεράσι (Cherry) Χρησιμοποιήθηκε από παλιά για να τονώσει, ή να προσελκύσει την αγάπη και την έλξη. Βοηθά στην μαντεία.
 
-Κρίνος (Tuberose) Χρησιμοποιείται για να αποκρούσει το κακό και την αρνητικότητα. Αποκαθιστά την ευτυχία, την ειρήνη και την αρμονία.
 
-Κρόκος (Saffron) Χρησιμοποιείται για αγάπη, ευτυχία, λαγνεία, δύναμη και διόραση, καθώς και για την θεραπεία από την θλίψη.
 
-Κυπαρίσσι (Cypress) Ισχυρό προστατευτικό, κατάλληλο για εξαγνισμό χώρου, προσφέρει εξαιρετική ψυχική προστασία, προσδίδει δύναμη και σοφία. Πολύ χρήσιμο σε διαλογισμούς , πένθος και επώδυνες αλλαγές.
 
-Λεμόνι (Lemongrass) Χρησιμοποιείται ως ψυχικός ενισχυτής. Ενισχύει την συνείδηση, χρησιμοποιείται για διαλογισμό.
 
-Λεμόνι Βάλσαμο (Lemon balm) Πολύ αγαπητό, χρησιμοποιείται για την συμπόνια και την ευγένεια.
 
-Λουίζα (Verbena) Χρησιμοποιείται για την προστασία της αγάπης. Κατά την βικτοριανή εποχή, οι γυναίκες έβαζαν συχνά ένα μικρό φακελάκι από λουίζα στην τσέπη του συζύγου τους, για την διαφύλαξη της πίστης και της αγάπης του.
 
-Μανδραγόρας ρίζα (Mandrake root) Ο μανδραγόρας, από τα πιο μυστήρια βότανα στον πλανήτη λόγω του παράδοξου “ανθρώπινου” σχήματός του, εθεωρείτο από την αρχαιότητα ως ένα φυτό με ισχυρές δυνάμεις. Ήταν το ισχυρότερο όπλο κάθε μάγου, γιατί μπορούσε να μαγέψει, ή να τρελάνει τους ανθρώπους. Ο μανδραγόρας χρησιμοποιείται σε σχεδόν όλων των ειδών τις μαγικές διεργασίες και στο λύσιμο της μαγείας, ενώ παράλληλα η ρίζα του προσφέρει μια πανίσχυρη προστασία ενάντια σε οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια, ή δύναμη. Χαρίζει στο σπίτι προστασία, υγεία, γονιμότητα, αγάπη, πλούτο και ευημερία. Αν θέλουμε να έχουμε προστασία κατά την διάρκεια του ύπνου, καλό είναι να κρεμαστεί πάνω απ’ το κρεβάτι. Όπου υπάρχει ο μανδραγόρας, δεν υπάρχει «κακό μάτι»  και δεν πλησιάζουν αρνητικές οντότητες, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται για να ξορκίζει τα κακά πνεύματα. Τοποθετήστε χρήματα δίπλα σε μια ρίζα μανδραγόρα, για να υπάρχει πάντα ευημερία και πλούτος στο σπίτι. Στοιχείο: φωτιά.
 
-Μανόλια (Magnolia) Χρησιμοποιείται για πίστη και αγάπη. Ενισχύει την δέσμευση μέσα σε μια σχέση. Τα δέντρα μανόλιας φυτεύονταν από παλιά γύρω από ένα σπίτι στον Νότο, για να προωθήσουν την αγάπη της οικογένειας και του σπιτιού.
 
-Μανταρίνι: Φέρνει καλή τύχη, ευημερία και αφθονία.
 
-Μαντζουράνα: Φέρνει στην επιφάνεια την κρυμμένη δύναμη μέσα μας, καλή τύχη και προστασία, ιερό λιβάνι για το μυστήριο του γάμου. Βοηθά στην επικοινωνία με τα πνεύματα και στην θεραπευτική μαγεία.
 
-Μάραθος: Προστατευτικό, βοηθά στην γείωση μετά από μαγικές διεργασίες, δρα σαν προστατευτική ασπίδα αύρας.
 
-Μελισσόχορτο: Χρήσιμο στον διαλογισμό, ενδυναμώνει το τσάκρα της καρδιάς, φέρνει προφητικά όνειρα.
 
-Μέντα (Peppermint) Χρησιμοποιείται για ανάπτυξη και ανανέωση. Ενισχύει την διαισθητική ενόραση και την ατομική ενέργεια, ελκύει τον έρωτα.
 
-Μήλο (Apple) Ενισχύει την γνώση και την σοφία. Χρησιμοποιείται για αγάπη, θεραπεία, αθανασία και σε τελετές μαγείας.
 
-Μπαμπού (Bamboo) Χρησιμοποιείται για τύχη, προστασία και τελετουργικές πρακτικές. Το μπαμπού είναι το ραβδί που χρησιμοποιείται για να κρατά τα βότανα και τις ρητίνες στα περισσότερα θυμιάματα. Έχει μαγικές ιδιότητες  το ίδιο. Χρησιμοποιείται στην μαντεία σε κινέζικους ναούς.
 
-Μπανάνα (Banana) Προσελκύει την ευημερία. Χρησιμοποιείται σε τελετουργίες γονιμότητας, δύναμης και ευημερίας.
 
-Μπελαντόνα ρίζα: Η ρίζα του φυτού αυτού χρησιμοποιείται για να φέρει την ομορφιά και την αγάπη. Χρησιμοποιείται επίσης για ερωτικό δέσιμο και κάθε είδους εργασία που έχει να κάνει με το “ξεσήκωμα” και την ερωτική τρέλα. Λένε, πως αν έχεις μαζί σου ένα κομμάτι μπελαντόνα τυλιγμένο σε ένα κόκκινο πανί είναι ικανό να ξεσηκώσεις τα πλήθη στο πέρασμά σου. Χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάδειξη της ομορφιάς, καθώς και για αστρικά ταξίδια.

-Νυχτολούλουδο: Φύτρωνε πάντα έξω από το σπίτι της μάγισσας σε όλα τα ευρωπαϊκά παραμύθια. Οι φυτολογίες της Ελισαβετιανής εποχής, συστήνουν στους ανθρώπους να ξεριζώσουν προσεκτικά το νυχτολούλουδο από τους κήπους τους και να το καίνε μαζί με τις ρίζες του, αν δεν θέλουν να μπει ο διάβολος στο σπίτι τους. Ο καπνός του, όταν το έκαιγαν, θεωρήθηκε ευεργετικός γιατί διώχνει τα κακά πνεύματα.
 
-Πασχαλιά (Lilac) Το καίμε για εξορκισμό και προστασία. Χρησιμοποιείται για να φέρει ειρήνη και αρμονία στην καθημερινή ζωή και σε έναν χώρο. Η πασχαλιά από παλιά φυτευόταν κοντά στην πύλη του κήπου, για να εξασφαλίσει την ειρήνη και την αρμονία στον χώρο.
 
-Πεύκο Βελόνες (Pine Needles Cones) Το πεύκο περιέχει πολύ περισσότερη ρητίνη από άλλα κωνοφόρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πεύκο χρησιμοποιείται ευρέως για την λήψη ρητινών. Οι πευκοβελόνες είναι πλούσιες σε διάφορα είδη βιταμινών,  απελευθερώνουν στον αέρα μια μεγάλη ποσότητα φυτοντοκτόνων ουσιών, που καταστρέφουν επιβλαβή βακτήρια και ιούς, γεγονός που τις καθιστά θεραπευτικές. Χρησιμοποιείται για θεραπεία, χρήματα, εξορκισμό και τελετουργίες προστασίας. Κάψτε το τον  χειμώνα, για να καθαρίσετε και να καθαρίσετε το σπίτι. Συχνά τοποθετούνται στο σπίτι κατά την διάρκεια του χειμώνα για την προώθηση της προστασίας και της υγείας μέσα στην κρύα εποχή. Χρησιμοποιείται επίσης για καθαρισμό, έχει ευχάριστο άρωμα και λέγεται ότι είναι χρήσιμο για την γονιμότητα και την συμπόνια.
 
-Πλουμέρια ή Φραντζιπάνι (Frangipani), ή Φούλι (Ροδίτικο, Αιγυπτιακό ή Ινδικό). Το καίμε για ψυχική εργασία και για να αποκαταστήσει την ειρήνη και την αρμονία με τους καταπραϋντικούς κραδασμούς του. Στην Κεντρική Αμερική, οι πλουμέριες έχουν σύνθετη συμβολική σημασία για πάνω από 2000 χρόνια, με εντυπωσιακά δείγματα από τις περιόδους των Μάγια και των Αζτέκων, έως και σήμερα. Ινδικά θυμιάματα, αρωματισμένα με πλουμέρια , έχουν το «champa» στα ονόματά τους (Nag Champa).
 
-Πορτοκάλι Άνθος (Orange blossom) Neroli: Το καίμε για ομορφιά, τύχη, πίστη και αγάπη. Προσελκύει την αγάπη, τον ρομαντισμό και αυξάνει τον σεξουαλικό μαγνητισμό.
 
-Πορτοκάλι Φλούδα (Orange Peel). Ενισχύει τους γάμους και τους συνεταιρισμούς. Το καίμε για τύχη, αγάπη, χρήματα.
 
-Τάτουλα ή Δατούρα σπόροι: Οι σπόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για προστασία ή εξουδετέρωση κατάρων, ή λύσιμο επιθετικής μαγείας, όταν καίγονται σε λιβανιστήρι ή διασκορπίζονται μέσα στον χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για λύσιμο ερωτικού δεσίματος και σε διεργασίες που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, αγάπη, πάθος, καθώς και για ύπνωση και οράματα. Παρ΄ όλα αυτά, το φυτό αυτό θεωρείται τοξικό και επικίνδυνο.
 
-Τεϊόδεντρο (Tea Tree). Είναι ισχυρό καθαριστικό του χώρου και προστατευτικό από την κακή ενέργεια, διώχνει τα κακά πνεύματα. Ιδιαίτερα χρήσιμο στην θεραπευτική μαγεία, καθαρίζει τα ενεργειακά εμπόδια. Έχει γήινο, φρέσκο, ξυλώδες άρωμα. Εξάγεται με απόσταξη ατμού από τα κλαδιά και τα φύλλα του δέντρου με την επίσημη ονομασία Melaleuca Alternifolia, το οποίο φύεται στην Νοτιοανατολική περιοχή της Αυστραλίας (δεν πρέπει να συγχέεται με το φυτό που παράγει το γνωστό ρόφημα).
 
-Τσάι Πράσινο (Green Tea). Το καίμε για χρήματα, θάρρος και δύναμη. Χρησιμοποιείται επίσης για την θεραπεία και για την προώθηση της υγείας.
 
-Υάκινθος (Hyacinth). Ενισχύει την αγάπη, την προστασία και την ευτυχία. Προστατεύει από τους εφιάλτες.
 
-Ύσσωπος (Hyssop). Θεωρείται ένα πολύ σημαντικό βότανο καθαρισμού και προστασίας. Το ισχυρό, θεραπευτικό  του άρωμα είναι επίσης εξαιρετικό για την αναπνευστική εργασία. Χρησιμοποιείται σε θέματα που σχετίζονται με ψυχική προστασία, καθαρισμό και εξαγνισμό, καθώς και με πλούτο επέκταση, ανάπτυξη, τύχη, χρήματα, ευημερία.
 
Το βότανο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί στον ναό του Σολομώντα από τους ιερείς, σε τελετουργίες κάθαρσης και προστασίας. Ο ύσσωπος είναι ένα βότανο, που χρησιμοποιείται για να προστατέψει και να καθαγιάσει ιερούς χώρους. Η ικανότητά του να διαλύει την αρνητικότητα είναι μεγάλη και ανεκτίμητη. Ένα κομμάτι αποξεραμένου φυτού στην πόρτα του σπιτιού, ή πάνω σε κάποιο άτομο (σε μορφή πουγκιού/φυλαχτού), αποτρέπει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια να εισβάλει στο σπίτι ή στο άτομο, και δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα. Μπορεί ακόμα να καεί μαζί με το λιβάνι για να αντιστρέψει αρνητικές ενέργειες.

-Φασκόμηλο (Sage). Ένα πολύ σημαντικό, ποώδες φυτό με ισχυρότατες ιδιότητες. Το πιο δημοφιλές για το γλυκό άρωμα του φύλλου που καίγεται. Το φασκόμηλο ήταν ιερό στις κουλτούρες των ιθαγενών Αμερικανών και ενσωματώθηκε στα περισσότερα ραβδιά θυμιάματος.  Ενισχύει την σοφία, την αθανασία, προστασία, μακροζωία, πραγματοποιεί ευχές.
 
Χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να εξοντώσει τα κακά πνεύματα, συναισθήματα και επιρροές και για να επιφέρει σοφία και υγεία Το καίμε για πλούτο, γνώση, προστασία, ενεργειακό εξαγνισμό, αλλά και ως απολυμαντικό . Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την προστασία αντικειμένων, χώρων και ανθρώπων. Διώχνει την κακοτυχία, απορροφάει την αρνητική ενέργεια και προστατεύει από ψυχικές επιθέσεις και το κακό μάτι ειδικά σε μορφή θυμιάματος, ή αν κάψουμε μερικά φύλλα του φυτού. Φέρνει τύχη και οικονομική σταθερότητα έλκοντας χρήματα και ευημερία. Δίνει σοφία, σύνεση και καθαρίζει την σκέψη. Πραγματοποιεί ευχές ιδιαίτερα αν γραφτούν πάνω σε φύλλα του φυτού και τοποθετηθούν κάτω από έναν κρύσταλλο χαλαζία.
 
-Φλαμούρι ή Τίλιο. Προστατευτικό βότανο. Χρησιμοποιείται σε διεργασίες καθαρισμού, καθώς και για να απομακρύνει τους ανεπιθύμητους. Καίγεται σε καρβουνάκι ή λιβανιστήρι για να εξαγνίσει τον χώρο. Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε πουγκάκι σαν φυλαχτό, για να απομακρύνει την αρνητική ενέργεια  και την γλωσσοφαγιά. Είναι ηρεμιστικό και χαλαρωτικό, καταπολεμά την υπερένταση και το άγχος.
 
-Φράουλα (Strawberry). Όταν το καίμε φέρνει αγάπη και τύχη. Ενισχύει την τρυφερότητα, την φιλία. Οι φράουλες ως φαγώσιμο, συνδέονται από παλιά με την αγάπη και ανάλογους εορτασμούς. Όπως φράουλες που καλύπτονται από σοκολάτα που χρησιμοποιούνται ως αφροδισιακό, ή φράουλες και σαμπάνια ως σύμβολο στον εορτασμό της αγάπης.
 
Copal: Η ουσία Copal είναι ένα φυσικό υλικό φυτικής ρητίνης που προέρχεται από τα φυτά Copaifera η Hymenaea (Fabaceae) ή Agathis (Araucariaceae).
 
Το Copal είναι ένα όνομα που δίνεται στην ρητίνη δέντρου, ιδιαίτερα στις αρωματικές ρητίνες από το κοπάδι Coppa Protium (Burseraceae), που χρησιμοποιείται από τις καλλιέργειες της προ-Κολομβιανής εποχής, ως τελετουργικά καμένο θυμίαμα για άλλους σκοπούς. Γενικότερα, ο όρος copal περιγράφει ρητινώδεις ουσίες σε ένα ενδιάμεσο στάδιο σκλήρυνσης μεταξύ ρητινών και κεχριμπαριού. Η λέξη Copal προέρχεται από την γλώσσα Nahuat  (γλώσσα των Αζτέκων)και σημαίνει “θυμίαμα”. Το Copal εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από πολλούς αυτόχθονες λαούς του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής ως θυμίαμα, κατά τη διάρκεια τελετών κατάποσης και ιερών τελετών μανιταριών. Διατίθεται σε διάφορες μορφές. Το σκληρό κίτρινο copal που μοιάζει με κεχριμπάρι είναι μια λιγότερο ακριβή έκδοση. Το λευκό copal είναι μια σκληρή, γαλακτώδης, κολλώδης ουσία, και πρόκειται για μια ακριβότερη έκδοση της ίδιας ρητίνης.
 
-Copal, Μαύρη Ρητίνη (Black Resin). Ενισχύει τις ενέργειες της καρδιάς. Χρησιμοποιείται για την επούλωση της καρδιάς, είτε από σωματικές είτε από συναισθηματικές ασθένειες. Από παλιά χρησιμοποιείται ως θυμίαμα κατά την διάρκεια του εορτασμού της “Ημέρας των Νεκρών”. Μια γήινη, πικάντικη ρητίνη.
 
-Copal, Λευκή Ρητίνη (White Resin). Χρησιμοποιείται κυρίως για συναισθηματικά θέματα της καρδιάς, για αγάπη και καθαρισμό. Είναι το πιο καθαρό από τα Copals. Εδώ και καιρό θεωρείται ιερό “Food of the Gods”.
 
-Gum  Κόμμι (Αραβικό κόμμι). Το αραβικό κόμμι, επίσης γνωστό και ως κόμμι ακακίας, είναι ένα φυσικό κόμμι από διάφορα είδη του δέντρου της ακακίας. Χρησιμοποιείται για ψυχικό καθαρισμό και προστασία.
 
-Osha root: Ένα φυτό πολύ σεβαστό από όλους τους ιθαγενείς Αμερικανούς και τους Σαμάνους για τις ισχυρές θεραπευτικές του ικανότητες, αλλά και για τις μαγικές και προστατευτικές του χρήσεις. Η μαγική χρήση της ρίζας osha προέρχεται από τις βόρειες αμερικανικές φυλετικές παραδόσεις, όπου θεωρείται ότι έχει μεγάλη δύναμη στην τύχη και συχνά μεταφέρεται ως τυχερό φυλαχτό. Οι γυναίκες παίρνουν ένα κομμάτι της ρίζας Osha, το τυλίγουν σε ένα κομμάτι από πανί και το τοποθετούν κοντά σε ένα νεογέννητο μωρό, γιατί καθαρίζει τον αέρα κοντά του. Οι άνδρες των φυλών το κρεμάνε γύρω από τους λαιμούς τους, για να τους προστατεύει όταν βγαίνουν για κυνήγι, ή στην μάχη. Είναι γνωστό επίσης σαν Bear Root, επειδή οι αρκούδες έχουν μεγάλη αγάπη για το βότανο και όταν βγαίνουν από την χειμερία νάρκη σκάβουν την ρίζα και την τρώνε.
 
Το ιερό αυτό φυτό το καίμε για να απαλλαγούμε από λεπτές αρνητικές επιρροές. Φέρνει μυστικιστικά όνειρα και προστασία από αρνητικές σκέψεις αν φορεθεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο λουτρό για να αφαιρέσει τις αρνητικές ενέργειες. Χρησιμοποιείται συνήθως για να ξεκλειδώσει τις ενέργειες στα χαμηλότερα ενεργειακά κέντρα, κάτω από την περιοχή του ομφαλού και για να επιφέρει αποτελέσματα ισορροπίας και γείωσης. Όταν καίγεται παράγει ένα ζεστό και πικάντικο άρωμα.

-Vetiver Powder: Το βετιβέρ ή αλλιώς η βετιβέρια (Vetiver) είναι η κοινή ονομασία του φυτού Vetiveria Zizanoides, που έχει πολύ ινώδεις ρίζες, παρόμοιες με εκείνες του πατσουλί και έλκει την καταγωγή του από την Ινδία. Έχει βαρύ δασώδες γήινο άρωμα, είναι αντικαταθλιπτικό και βοηθάει σε περιόδους κόπωσης. Το βετιβέρ συνδυάζεται ιδανικά με σανταλόξυλο, τριαντάφυλλο, γιασεμί, λεβάντα, πατσουλί, υλάνγκ υλάνγκ και φασκόμηλο.  Χρησιμοποιείται σε διάφορα τελετουργικά για αγάπη, τύχη και χρήματα, αλλά και σε πράξεις βλάβης. Μπορεί να προστεθεί στο νερό του μπάνιου, ή να φοριέται σε ένα σακουλάκι, για να κάνει κάποιον πιο ελκυστικό στο αντίθετο φύλο. Όταν συνδυάζεται με βότανα που έλκουν το χρήμα, το Vetiver μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τελετουργικά για χρήματα, ή να φυλάσσεται στο ταμείο στις επιχειρήσεις, για να προσελκύει πελάτες. Το Vetiver χρησιμοποιείται επίσης σε λειτουργίες ελέγχου, ή εξώθησης όταν συνδυάζεται με ανάλογα βότανα.
 
-YERBA SANTA LEAF: Το φυτό yerba santa είναι ένας αειθαλής αρωματικός θάμνος που είναι ιθαγενής στους λόφους και τα βουνά της Καλιφόρνιας, του Όρεγκον και του βόρειου Μεξικού. Το όνομα yerba santa (“ιερό ζιζάνιο”) δόθηκε από τους Ισπανούς ιερείς που έμαθαν για την φαρμακευτική αξία του θάμνου από τους Αμερικανούς Ινδιάνους. Επίσης ονομάζεται “φορητός ναός”, διότι εξοντώνει τις αρνητικές επιρροές και αποκαθιστά ένα προστατευμένο όριο στον χώρο.
 
-Ylang Ylang: Ελκύει τον έρωτα, φέρνει ευημερία, ιδιαίτερα χρήσιμο για ταντρικές τελετές. Είναι αντικαταθλιπτικό, καταπραϋντικό, αφροδισιακό. Πολύ βοηθητικό σε αϋπνίες και σε πανικό. Δημιουργεί αίσθημα ευφορίας και κατευνάζει το άγχος, τον θυμό και τον φόβο. Φέρνει αισιοδοξία, γαλήνη και ειρήνη. Προσελκύει την αγάπη και την θετική ενέργεια. Προάγει με ήπιο τρόπο, την έκφραση καταπιεσμένων συναισθημάτων. Είναι ιδανικό για διαλογισμό που στόχο έχει την αντιμετώπιση του θυμού,  για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, αλλά και της ψυχρότητας. Ταιριάζει ιδιαίτερα στις γυναίκες και τις βοηθά να βρουν την εσωτερική τους θηλυκότητα, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση.

Τα Φυτά και οι εξουσίες τους στα στοιχεία
Κεχριμπάρι -> Αέρα
Κέδρος-> Φωτιά
Κανέλα -> Φωτιά
Λιβάνι -> Νερό
Τζίντζερ -> Πυρκαγιά
Γιασεμί -> Νερό, σε μικρότερο βαθμό γη.
Λεβάντα -> Νερό
Λωτός -> Αέρας
Μόσχος -> Γη
Μύρο -> Πνεύμα (Akasha)
Nag Champa -> Όλα τα πέντε στοιχεία * Είναι πνευματικό, με την έννοια ότι περιλαμβάνει όλα τα άλλα τέσσερα στοιχεία.
Όπιο -> Αέρας
Πατσουλί -> Πυρκαγιά & Γη, πιθανώς νερό.
Rose -> Νερό, σε μικρότερο βαθμό φωτιά * Αυτό αναφέρεται στο γενικό ή το κόκκινο τριαντάφυλλο. Το λευκό τριαντάφυλλο διαφέρει στην απόδοση
Σανταλόξυλο -> Πυρκαγιά και νερό * Θεωρείται επίσης ως πνευματικό, με την έννοια ότι είναι εξίσου νερό και φωτιά.
Βανίλια -> Αέρας