Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΛΥΣΙΑΣ - Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία (47-50)

Σχετική εικόνα[47] Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης· οἱ γὰρ τοιαῦτα πράττοντες, ὁρῶντες οἷα τὰ ἆθλα πρόκειται τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων, ἧττον εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτήσονται, ἐὰν καὶ ὑμᾶς ὁρῶσι τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας.

[48] εἰ δὲ μή, πολὺ κάλλιον τοὺς μὲν κειμένους νόμους ἐξαλεῖψαι, ἑτέρους δὲ θεῖναι, οἵτινες τοὺς μὲν φυλάττοντας τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ταῖς ζημίαις ζημιώσουσι, τοῖς δὲ βουλομένοις εἰς αὐτὰς ἁμαρτάνειν πολλὴν ἄδειαν ποιήσουσι.

[49] πολὺ γὰρ οὕτω δικαιότερον ἢ ὑπὸ τῶν νόμων τοὺς πολίτας ἐνεδρεύεσθαι, οἳ κελεύουσι μέν, ἐάν τις μοιχὸν λάβῃ, ὅ τι ἂν οὖν βούληται χρῆσθαι, οἱ δ᾽ ἀγῶνες δεινότεροι τοῖς ἀδικουμένοις καθεστήκασιν ἢ τοῖς παρὰ τοὺς νόμους τὰς ἀλλοτρίας καταισχύνουσι γυναῖκας.

[50] ἐγὼ γὰρ νῦν καὶ περὶ τοῦ σώματος καὶ περὶ τῶν χρημάτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς πόλεως νόμοις ἐπιθόμην.

***
[47] Εγώ πάντως, συμπολίτες, νομίζω ότι η συγκεκριμένη τιμωρία επιβλήθηκε όχι για την δική μου, ατομική ικανοποίηση, αλλά για το καλό ολόκληρης της πόλης. Γιατί όσοι κάνουν τέτοιες πράξεις, βλέποντας ποιά έπαθλα απονέμονται για τέτοιου είδους αδικήματα, δύσκολα στο εξής θα διαπράξουν παρόμοια αδικήματα εις βάρος των άλλων, εάν βλέπουν ότι και εσείς έχετε την ίδια γνώμη.

[48] Ειδάλλως, είναι σαφώς προτιμότερο να απαλείψετε τους νόμους που ισχύουν τώρα και να θεσπίσετε άλλους, που θα επιβάλλουν τις ποινές σε όσους προσπαθούν να προφυλάξουν τις γυναίκες τους, ενώ θα εξασφαλίσουν το ακαταδίωκτον σ᾽ αυτούς που θα θέλουν να τις ατιμάσουν.

[49] Γιατί κάτι τέτοιο είναι σαφώς πιο δίκαιο από το να παγιδεύονται οι πολίτες από τους νόμους· γιατί ναι μεν ορίζουν οι νόμοι, αν κάποιος συλλάβει επ᾽ αυτοφώρω μοιχό με τη γυναίκα του, να τον μεταχειρίζεται όπως θέλει, οι δικαστικοί αγώνες ωστόσο αποδεικνύονται πιο επικίνδυνοι για τους παθόντες παρά γι᾽ αυτούς που αγνοούν τους νόμους και ατιμάζουν τις γυναίκες των άλλων.

[50] Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι και για τη ζωή μου και για την περιουσία μου και για ό,τι άλλο έχω και δεν έχω, μόνο και μόνο επειδή υπάκουσα στους νόμους της πόλης.