Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Περιγραφή του κάτεργου Ιουδαιοχριστιανισμός

imagesCA15E27VΜε την ονομασία κάτεργο χαρακτηρίζονταν κυρίως παροπλισμένο πλοίο, λόγω παλαιότητας, που χρησιμοποιούνταν ως πλωτή φυλακή. Η ιστορία των πλοίων αυτών ανάγεται στην βυζαντινή εποχή. Το κάτεργο ιουδαιοχριστιανισμός κινείται με καύσιμο το οποίο εξάγεται από την έρημο του Σινά και φέρει την ονομασία: ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.
Προορισμός του κάτεργου, ο επίγειος λιμένας, στον προβλήτα του οποίου γράφει με χρυσά γράμματα: ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Διότι είναι κατασκευασμένο από υλικά και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και τα δυο βιβλία (ΒΙΒΛΟΣ) είναι ιερά για τους χριστιανούς. Επομένως το σωστό όνομα, κατά χρονολογική τάξη, είναι το Ιουδαιοχριστιανισμός.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΓΟΥ
Η ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ:
«Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ».  (Α΄ Ιωάν. 4, 16)
ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΟΥ, ΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ,  ΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ:
«Αν δεν υπακούσεις, ο Κύριος θα σε κτυπήσει με πυρετό, ρίγος, ερεθισμό, μαρασμό, φλόγωση και ώχρα (κιτρινάδι;) με πληγή στις έδρες, με αιμορροΐδες (!) και με άγρια ψώρα και ξυσμό, με αρρώστιες αγιάτρευτες, …Θα σε χτυπήσει (ο Κύριος) με τρέλα, με τύφλωση …με σύγχυση μυαλού, να ψηλαφείς σαν τον τυφλό στο καταμεσήμερο
Ο Κύριος θα σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέλη και από τις πατούσες έως την κορυφή σου με κακή πληγή, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς …Αν δεν υπακούσεις, ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου …πληγές μεγάλες και αθεράπευτες και ασθένειες κακές, βαριές και αθεράπευτες.
Και θα φέρει πάνω σας όλες τις οδυνηρές πληγές, απ’ τις οποίες κατατρομάξατε και θα τις κολλήσει σε σας. Αλλά ακόμα και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτό, θα φέρει ο Κύριος επάνω σας, εάν δεν υπακούσετε… »
«…Εάν δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να εκτελής πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον, πάσαι αι κατάραι αύται θέλουσιν ελθεί επί σε και θέλουσι σε ευρεί.
Κατηραμένος θέλεις είσθαι εν τη πόλει, και κατηραμένος θέλεις είσθαι εν τω αγρώ.
Κατηραμένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου.
Κατηραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, αι αγέλαι των βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου.
Κατηραμένος θέλεις είσθαι όταν εισέρχησαι, και κατηραμένος θέλεις είσθαι όταν εξέρχησαι.
Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάραν, την θλίψιν και την φθοράν, εις πάντα όσα επιβάλης την χείρα σου διά να πράξης, εωσού εξολοθρευθής και εωσού αφανισθής ταχέως, διά την πονηρίαν των έργων σου, διότι εγκατέλειπες εμέ.
Ο Κύριος θέλει προσκολλήσει εις σε το θανατικόν, εωσού σε εξολοθρεύση από της γης, όπου υπάγεις να κληρονομήσης αυτήν.
Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμόν και με πυρετόν και με ρίγος και με φλόγωσιν και με μάχαιραν και με ανεμοφθορίαν και με ερυσίβην και θέλουσι σε καταδιώκει εωσού αφανισθής. Και ο ουρανός σου ο υπεράνω της κεφαλής σου θέλει είσθαι χαλκός, και η γη η υποκάτω σου σίδηρος.
Ο Κύριος θέλει δώσει την βροχήν της γης σου κονιορτόν και χώμα, εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επί σε, εωσού εξολοθρευθής.
Ο Κύριος θέλει σε κάμει να συντριφθής έμπροσθεν των εχθρών σου, από μιας οδού θέλεις εξέλθει επ’ αυτούς, και από επτά οδών θέλεις φύγει από προσώπου αυτών και θέλεις διασκορπισθή εις πάντα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θέλει είσθαι τροφή εις πάντα τα όρνεα του ουρανού και εις τα θηρία της γης, και δεν θέλει είσθαι ο αποδιώκων.
Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με την αιγυπτιακήν πληγήν και με αιμορροΐδας και με ψώραν και με ξυσμόν, ώστε να μη δύνασαι να ιατρευθής.
Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνην και με τύφλωσιν και με έκστασιν καρδίας, και θέλεις
ψηλαφά εν τω μέσω της ημέρας, ως ο τυφλός ψηλαφά εν τω σκότει, και δεν θέλεις ευοδούσθαι εις τας οδούς σου και θέλεις είσθαι μόνον καταδυναστευόμενος και διαρπαζόμενος πάσας τας ημέρας, και δεν θέλει είσθαι ο σώζων.
Θέλεις αρραβωνισθή γυναίκα, και άλλος ανήρ θέλει κοιμηθή μετ’ αυτής, οικίαν θέλεις οικοδομήσει, και δεν θέλεις κατοικήσει εν αυτή, αμπελώνα θέλεις φυτεύσει, και δεν θέλεις τρυγήσει αυτόν.
Ο βους σου θέλει είσθαι εσφαγμένος ενώπιόν σου, και δεν θέλεις φάγει εξ αυτού, ο όνος σου θέλει αρπαχθή απ’ έμπροσθέν σου και δεν θέλει αποδοθή εις σέ, τα πρόβατά σου θέλουσι παραδοθή εις τους εχθρούς σου, και δεν θέλει είσθαι εις σε ο σώζων.
Οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου θέλουσι παραδοθή εις άλλον λαόν, και οι οφθαλμοί σου θέλουσι βλέπει και μαραίνεσθαι δι’ αυτούς όλην την ημέραν και δεν θέλει είσθαι δύναμις εν τη χειρί σου.
Τον καρπόν της γης σου και πάντας τους κόπους σου θέλει φάγει έθνος το οποίον δεν γνωρίζεις, και θέλεις είσθαι μόνον καταδυναστευόμενος και καταπατούμενος πάσας τας ημέρας. Και θέλεις γείνει παράφρων διά τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις ιδεί.
Ο Κύριος θέλει σε πατάξει εις τα γόνατα και εις τα σκέλη με πληγήν κακήν, ώστε να μη δύνασαι να ιατρευθής από του ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου…».
Παλαιά Διαθήκη (Δευτερονόμιο 28:15-63).
ΠΡΟΣΟΧΗ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
Ο ΝΕΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΡΟΤΑ
Κατά Λουκάν (19.27) «πλήν τους εχθρούς μου εκείνους τους μη θελήσαντές με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου». Τα λόγια αυτά βγαίνουν από το στόμα του θεού της αγάπης παρακαλώ, του Χριστού. Αυτό το ίδιο στόμα που έλεγε να αγαπάμε του εχθρούς μας!
Το πορτρέτο του Καπετάνιου

Ο  ίδιος καπετάνιος φιλολογικώς πώς:
11-Και μέσα σε όποια πόλη ή κωμόπολη μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος μέσα σ’ αυτή, και εκεί να μείνετε μέχρις ότου φύγετε.
12-Και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, χαιρετήστε το.
13-Και αν μεν το σπίτι είναι άξιο, η ειρήνη σας ας έρθει επάνω του. Αλλά, αν δεν είναι άξιο, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε σας.
14-Και όποιος δεν σας δεχθεί ούτε ακούσει τα λόγια σας, βγαίνοντας έξω από το σπίτι ή από την πόλη εκείνη, ξετινάξτε τη σκόνη από τα πόδια σας.
15-Σας διαβεβαιώνω: Ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία κατά την ημέρα της κρίσης στη γη των Σοδόμων και των Γομόρρων.
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΣΤΙΧΟΙ 11-15
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθείς πρόκειται για το γνησιότερο  θεϊκό αγαπητικό δείγμα παγκοσμίως.
Ο ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ:
«Λόγος κατά Ιουδαίων» τόμος 34 σελ. 107 «… πράγμα που έπαθαν και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι, αφού κατέστησαν τους εαυτούς τους άχρηστους για εργασία έγιναν κατάλληλοι για σφαγή» (οι Ιουδαίοι ουδέποτε δέχτηκαν τον Χριστό ως Μεσσία). Και συνεχίζει ο άγιος «Γι’ αυτό και ο Χριστός έλεγε: τους εχθρούς μου που δεν θέλησαν να βασιλεύσω σ’ αυτούς οδηγήστε τους εδώ και κατασφάξετέ τους».
Ο άγιος λοιπόν πατέρας αυτός μας επιβεβαιώνει κατηγορηματικώς ότι ο Χριστός  εννοούσε τοις μετρητοίς το «κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου».
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Ιωάννη Χρυσόστομου των εκδ. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» 1980.

Η παλάμη της χειρός του Βρωμόστομου, που οδηγούσε και συνεχίζει να οδηγεί το ιουδαιοχριστιανικό κάτεργο, και η οποία συλλέγει πολλές οκάδες χρυσού, κάθε φορά που εκτίθεται προς προσκύνηση.
Ο ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΤΙ:
«Κι αν ακόμη φονεύσει κάποιος κατά το θέλημα του θεού, ο φόνος αυτός είναι από κάθε φιλανθρωπία καλύτερος, ενώ αν κάποιος από λύπη δείξη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, παρά το θέλημα του θεού, θα μπορούσε η φειδώ αυτή να αποβή πιο μιαρή από οποιοδήποτε φόνο»!!!
Η θεωρία όμως θέλει και το παράδειγμά της: «Λόγος κατά Ιουδαίων Δ΄» σελ. 199, «Ο Φινεές λοιπόν, που διέπραξε σε μια στιγμή δύο φόνους, φονεύοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα, τιμήθηκε με το αξίωμα της ιεροσύνης, ενώ  αυτός όχι μόνον δεν μόλυνε με το αίμα τα χέρια του αλλά καθαρώτερα τα έκαμε».
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Ιωάννη Χρυσόστομου των εκδ. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» 1980.
ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΟΥ
Σε τέλεια περιγραφή του Αρχικελευστή Σαούλ-Παύλου, απευθυνομένου στο ίδιο το πλήρωμα του πλοίου:
«Παρατηρήσατε αδελφοί, ποιοι είσθε σεις που ο θεός κάλεσε. Δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί σοφοί κατ’ άνθρωπο, ούτε πολλοί δυνατοί, ούτε πολλοί ευγενείς την καταγωγήν, αλλά εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς εδιάλεξε ο θεός δια να καταισχύνη τους σοφούς, και τους αδύνατους κατά κόσμον εδιάλεξε ο θεός, δια να καταισχύνη του δυνατούς, και ανθρώπους που έχουν ταπεινή καταγωγή κατά κόσμον και τους περιφρονημένους εδιάλεξε ο θεός, ακόμη και πράγματα που δεν υπάρχουν δια να καταργήσει εκείνα που υπάρχουν». Προς Κορινθίους 1.26. Απόστολος Παύλος.
Ο ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ
«…δια να καταισχύνωμεν και τους Έλληνας. Διότι τώρα, αν και θέλω να απευθύνομαι προς αυτούς, ενώ τους νικώμεν εις τους λόγους και εις την αλήθεια των δογμάτων, επισύρωμεν εις βάρος μας τον χλευασμόν από την σύγκρισιν του βίου, αφού εκείνοι μεν, αν και ευρίσκονται εις την πλάνην και δεν πιστεύουν εις τίποτε ισάξιον με την ιδικήν μας πίστιν, όμως ζουν βίον φιλοσοφίας, ενώ εμείς κάμνομεν το εντελώς αντίθετον».
«αλλ’ εγώ τώρα θρηνώ, όταν Έλληνες είναι φιλοσοφώτεροι από εμάς που έχομεν εντολή να μιμούμεθα αγγέλους».
«Ας μιμηθώμεν τουλάχιστον τους βαρβάρους εμείς οι πολίται των ουρανών». (Α΄ Κορινθίους, Ομιλία Ζ΄ τόμος 18 σελ. 197»
Στη συνέχεια περιγράφει τους βαρβάρους Έλληνες, αυτούς τους «άθλιους και ταλαίπωρους, παράνομους, ασεβείς, ευρισκομένους στο σκοτάδι, συγγενείς των σκύλων, ελεεινότερους πάντων, μέθυσους, πόρνους, χειρότερους των χοίρων και των τράγων, βέβηλους μιαρούς, δαιμονιζόμενους, απάνθρωπους, άρπαγες, συγκοιμωμένους μετά μητέρων και αδελφών…».
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
. Παπαδαριό (Πατριάρχες, Επίσκοποι-Μητροπολιτάδες, Αρχιμανδρίτες, Παπάδες, Διάκονοι)
. Μοναχοί (Ηγούμενοι, Καλόγεροι, Καλογριές, Δόκιμοι. Ψαλτάδες (τραγουδιστές που δεν ξέρουν τι σημαίνουν τα λόγια των τραγουδιών τους)
. Παράσιτοι Μητροπόλεων και ενοριών (Εκκλησιαστικοί Επίτροποι, Συγγενείς ιερωμένων, Εργολάβοι ανακαινίσεων Μοναστηριών και εκκλησιών, Διευθυντές εκκλησιαστικών οργανώσεων και οργανισμών.
. Χριστεπώνυμο πλήρωμα, το οποίο ταΐζει όλες τις παραπάνω τάξεις των κηφηναριών.
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΟΥ:
Εκκλησίες, Μοναστήρια, Εκκλησάκια,
Συντήρηση της αγραμματοσύνης,
Κλέψιμο, Απάτες,
Σκοταδισμός,
Απέχθεια προς την ελληνική παιδεία,
Καλλιέργεια του ιστορικού ψεύδους,
Απαίτηση ζητιανιάς (Κύριε ελέησον),
Κατοχή γης εις βάρος της αγροτικής τάξης,
Εκμετάλλευση καθυστερημένων ανθρώπων και φοβισμένων γερόντων και αρπαγή των περιουσιών τους,
Ιερές παιδεραστίες,
Αρσενοκοιτίες ιερωμένων και μοναχών
Καταληστεύσεις παγκαριών,
Επιδόσεις στην φοροδιαφυγή,
Συκοφαντισμός,
Υποκρισίες,
Ανθελληνισμός,
Μετατροπές λιμνών σε οικόπεδα, άνευ κατασκευής αποξηραντικών έργων (Βατοπέδι),
Απορροφήσεις κρατικών κονδυλίων υπέρ της καλοπέρασης και μακροημέρευσης άγαμων και ανώμαλων κηφήνων,
Χρηματοδοτήσεις του τουρκόφρονου πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης,
Διδασκαλία της υψίστης των αρετών «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»,
Τάισμα, εδώ κι εκεί, τεμπέληδων ανθρώπων, προς διευκόλυνση της αναλγησίας της πολιτείας απέναντι στις υποχρεώσεις της, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου