Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

AΡΕΤΗ, Η "δολοφονημένη" Αξία


Σήμερον η λέξις ΑΡΕΤΗ εξωστρακίσθη εντέχνως από το λεξιλόγιον των Ελλήνων με την δέουσαν επιμέλειαν. Η λήθη σκοπίμως έρριψε τον πέπλον της εις την μέγιστην ταύτην έννοιαν των Ελλήνων, προκειμένου μαζί με την σημασίαν της να εξοβελισθή και μέγα μέρος της φιλοσοφίας των προγόνων μας.

Το θέμα της "αρετής" είναι τεραστίων διαστάσεων και καταλαμβάνει μέγα μέρος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.
Α Ρ Ε Τ Η
ΑΕΙ ΡΕΟΥΣΑ,
ΑΕΙΡΉΤΗ,
ΑΙΡΕΤΗ(Εκλεκτή)
(Κρατύλος 415d)
Το μέγεθος της σημασίας της προσεγγίζεται είς ύψιστον βαθμόν από τον Πλάτωνα εις την "Πολιτείαν" ή "Περί δικαίου Πολιτικός" και οι επιμέρους ιδιότητες της αναλύονται εις πολλούς διαλόγους, ώστε ο ερευνητής να μή ευρίσκεται εις την πλάνην ενός αναποδείκτου δόγματος περί "ηθικής", "πίστεως" και "αγάπης", αλλά ενώπιον συγκεκριμένων ιδιοτήτων, τας οποίας οφείλει να ελέγχη και να μελετά διαρκώς με αρχήν τα ¨ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ" των Πυθαγορείων του Ιεροκλέους.
Ο κορμός της φιλοσοφικής σκέψεως, από τον Πυθαγόρα εώς τους Νεοπλατωνικούς συθέμελος εδράζεται επί της εννοίας της ΑΡΕΤΗΣ.
Με την εμφάνισην της Αρετής στο νοητικό μας "προσκήνιο" και την προσήλωσιν εις τας λεπτομερείας της αναλύσεως της από τους Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και τους Στωικούς, η ουσία του ήθους των Ελλήνων δεν θα ήτο δυνατόν να βληθεί!
Ως εκ τούτου οι δυνάμεις του σκοταδισμού και της πλάνης την κατεβύθισαν εντέχνως εις το έρεβος της σιωπής.
Ο διάλογος του Πλάτωνος "Κρατύλος" δίδει μιαν πρώτην όψιν της σημασίας της Αρετής, η οποία είναι μόνον η αρχή της μεγάλης πορείας δια την κατανόησιν και ιεράρχησην των ιδιοτήτων τας οποίας οφείλει να τελειοποιεί ο Έλλην, ιδία δια να επιτελεσθεί η κάθαρσις αμφοτέρων των φορέων του, τόσον του σωματικού όσον και του ψυχικού.
"ΑΡΕΤΗ ΔΕ ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, ΗΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΙΜΑΖΩΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΞΕΙ"
(Η Αρετή είναι κτήμα αδέσποτον, ανάλογα προς την εκτίμησιν ή την περιφρόνησιν που θα της δείξει ο καθένας σας, θα πάρει και μεγαλύτερο, ή μικρότερο μερίδιο.)
Πλάτωνος "Πολιτεία" 617Ε.
Ο ορισμός τον οποίον δια της αναλύσεως δίδει ο Σωκράτης επισημαίνει την αεί ρέουσαν κατάστασιν της Αρετής, την οποίαν οφείλουμεν συνεχώς να παρακολουθώμεν, όχι επειδή η Αρετή είναι αναξιόπιστος και ασύλληπτος, αλλά διότι η ψυχική θέσις του θνητού, όταν ευρίσκεται εις εγρήγορσιν και επιθυμεί να την κατακτήσει ευρίσκεται εις συνεχήν ροήν και κινδυνεύει να παρασυρθεί από περιοριστικάς, δογματικάς και εξ αποκαλύψεως "μοναδικάς αληθείας" και να μην παραμείνει σταθερά εις την αναζήτησιν η οποία είναι η  κ ί ν η σ ι ς  των τεσσάρων ρεουσών της Αρετής των οποίων αυτή η κίνησις  θα οδηγεί την αναζήτησιν όλον και πλησιέστερον εις την ψιλάφησιν της Αληθείας.
Προϋπόθεσις αρρήκτων δεσμών Αθανάτων/θνητών είναι η θεωρητική γνώσις και η πρακτική εφαρμογή των, εν χορώ, συντονισμένων τεσσάρων ιδιοτήτων της Αρετής:
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ,
ΑΝΔΡΕΙΑ,
ΦΡΟΝΗΣΙΣ, 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ = ΣΩ(ΤΗΡΙΑ) ΦΡΟ(ΝΗΣΕΩΣ), εγκράτεια ηδονών και λυπών
(Κρατύλος 412a)
ΑΝΔΡΕΙΑ = ΑΝ(Δ)+ΡΕΙΑ = Μάχη κατά της αντιθέτου ροής και παρά το δίκαιον.
(413e)
ΦΡΟΝΗΣΙΣ = Κατα νόησις φοράς της ροής είναι όνησις =ωφέλεια κινήσεως εκ της ροής (ΟΝΗΣΙΣ/ΝΟΗΣΙΣ) = ΣΩ(τηρία) ΦΡΟ(νήσεως) η φρόνησις.
(411 d)
ΔΙΚΑΙΟΝ = ΔΙ(Κ)ΑΪΟΝ  Το διασχίζων με ταχύτητα το κάθε εμπόδιον!
(412d)
Ποία η ροή εις τας εννοίας αλήθεια και Αγαθόν;
ΑΛΗΘΕΙΑ = Θεία + άλη (Άλη=ορμή, κίνησις, περιπλάνησις, περιφορά), ή (π.χ. Αλήτης = ο περιπλανώμενος)
(421b)
AΓΑΘΟΝ = Άγαστον + Θοόν το αξιοθαύμαστον (άγαστον) της ταχύτητος (θοόν)...όχι κάθε ταχύτητας άλλα μόνον μέρους της.
(412c, 422a)
Ποία η η ερμηνεία της Καθάρσεως ως προς τας ανωτέρω ερμηνείας της Ροής;
ΚΑΘΑΡΣΙΣ = Άρσις κατά των εμποδίων της ροής (-ρίας) και Θάρσος, το Θαρσείν, θάρ(ση)σις κατά την επιδίωξην ιδανικού δημιουργούν κ ρ ά σ ι ν  α θ ά ν α τ ο ν.

ΚΑΘΑΡΣΙΣ =  ΑΘ + ΚΡΑΣΙΣ 
(μετά αναγραμματισμού)
Εις τον "Κρατύλον" ο Πλάτων ερμηνεύει τας τέσσαρας ιδιότητες της Αρετής χωρίς να τας συσχετίζει μεταξύ των, αποδίδων όμως εις όλας το κοινόν χαρακτηριστικόν της ΡΟΗΣ.
Ο Πλάτων είς τους διαλόγους του αφιερώνει μεγάλα αποσπάσματα ή και ολοκλήρους διαλόγους εις την ανάπτυξιν των ιδιοτήτων αυτών.
Οι διάλογοι εις τους οποίους αναπτύσσει τα επί μέρους ιδιότητας, όχι όμως απομεμονωμένας και ασυνδέτους, και τας οποίας συνεχώς επαναφέρει εις την συζήτησιν, είναι οι εξής:
α. Εις τον διάλογον "Χαρμίδης" πραγματεύεται την ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ
β. Εις τον διάλογον "Λάχης" την ΑΝΔΡΕΙΑΝ
γ. Εις τον "Φαίδων" την ΦΡΟΝΗΣΙΝ, με την πλέον ενδιαφέρουσα ανάλυσιν, αλλά και είς πολλούς διαλόγους...
δ. Εις τον διάλογον "Πολιτεία" ή "Περί Δικαίου ή Πολιτικός" την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ , όπου στα δέκα βιβλία του διαλόγου αναπτύσσει διεξοδικώς την σημασίαν της δικαιοσύνης, η οποία στέφεται υπό των δώδεκα Βιβλίων των "Νόμων", η "Περί Νομοθεσίας Πολιτικός", τελευταίον γνήσιον έργον του φιλοσόφου. Οι "Νόμοι" καλύπτουν το ένα πέμπτον του όλου σώματος του πλατωνικού έργου.
Ο Πλάτων προ του θανάτου του αφιέρωσε την ωριμότητα της σκέψεως του εις το θέμα της Δικαιοσύνης, η οποία έν-θρονος προΐσταται, συντονίζουσα όλας ομού τας ιδιότητας της Αρετής.

Ρωμαϊκά όργια: Αυτές ήταν οι 10 χειρότερες διαστροφές των αυτοκρατόρων της αρχαίας Ρώμης


Η φράση «Ρωμαϊκό όργιο» δεν έχει προκύψει τυχαία, αφού οι αρχαίοι Ρωμαίοι αξιωματούχοι φημίζονταν για τις διαστροφές τους. Ωστόσο ορισμένοι αυτοκράτορες κυριολεκτικά ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, μένοντας στην ιστορία για την ακόλαστη φήμη τους. Ευνουχισμοί, αιμομιξίες, παιδεραστία και πορνεία ήταν σχεδόν καθημερινότητα στο μενού των αυτοκρατόρων, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο βιβλίο «Η σεξουαλική ζωή των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων» του Αγγλοαμερικανού ιστορικού και συγγραφέα Νάιτζελ Κάοθορν. Ακολουθούν οι 10 χειρότερες διαστροφές από την αρχαία Ρώμη για πραγματικά γερά νεύρα:
Αιμομιξία (ανιψιά)
Ισως το πιο «light» περιστατικό της λίστας και η απόδειξη ότι όταν είσαι αυτοκράτορας μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά ότι θέλεις. Πρόκειται για την περίπτωση του αυτοκράτορα Κλαύδιου ο οποίος παντρεύτηκε την ανιψιά του Αγριππίνα, κόρη του νεκρού αδελφού του Γερμανικού. Μάλιστα προκειμένου να προλάβει όσους μπορεί να έκαναν λόγο για αιμομιξία, συγκάλεσε τη Σύγκλητο και έπεισε τους παρευρισκόμενους, ότι ήταν υποχρεωμένος να παντρευτεί την ανιψιά του μετά το θάνατο του αδελφού του, «για το καλό του κράτους» και ότι ήταν «ζήτημα εθνικής σημασίας».
Αιμομιξία (αδελφή)
Στα ίδια -ίσως και χειρότερα- πλαίσια κινήθηκε και ο διαβόητος Καλιγούλας. Ο ίδιος διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με όλες τις αδελφές του και πολλές φορές μάλιστα μπροστά στα μάτια της νόμιμης συζύγου του, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι συχνά εκπόρνευε τις αδελφές του. Ωστόσο η αγαπημένη του αδελφή, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν η Δρουσίλα, με την οποία διατηρούσε σχέσεις απ' όταν ήταν ακόμη μικρά παιδιά και μάλιστα συχνά την έπαιρνε από τον νόμιμο σύζυγο της για να διασκεδάσει χωρίς αυτός να μπορεί να φέρει αντίρρηση.
Αιμομιξία (Οιδιπόδειο σύμπλεγμα)
Ωστόσο κυριολεκτικά «βάζει τα γυαλιά» στους προηγούμενους δύο αυτοκράτορες, ο πυρομανής Νέρωνας, ο οποίος διατηρούσε ερωτική σχέση με τη μητέρα του Αγριππίνα (την προαναφερθείσα). Η σχέση τους προδόθηκε από το αίμα της Αγριππίνας στα ρούχα του και οι αξιωματούχοι προσπάθησαν να σταματήσουν αυτή τη σχέση, φοβούμενοι ότι η Αγριππίνα θα πάρει μεγάλη εξουσία έτσι. Βέβαια δε πρόλαβαν, αφού τη σχέση διέκοψε ο ίδιος ο Νέρωνας επιχειρώντας να τη σκοτώσει.
Το πρώτο «πορνό»
Ο αυτοκράτορας Τιβέριος όταν αποσυρόταν στο νησί Κάπρι είχε προσλάβει νέους και των δύο φύλων, τους οποίους έβαζε να συνευρίσκονται ανά τρεις μπροστά του, ωστόσο όταν κάποιες φορές ακόμα και αυτό δεν τον ικανοποιούσε, οι ιστορικοί επισημαίνουν ότι διέθετε μία ολόκληρη συλλογή βιβλίων με ερωτικές εικόνες.
Το παιχνίδι του ζώου
Φήμη διεφθαρμένου αυτοκράτορα είχε και ο πυρομανής Νέρωνας, ο οποίος αναφέρεται ότι συχνά κάλυπτε το σώμα του με γούνα ζώου, έμπαινε σε ένα κλουβί και μόλις κάποιος το άνοιγε, όρμαγε και τον δάγκωνε στα γεννητικά όργανα.
Ερωτικοί σταθμοί
Οπως υπήρχαν στάσεις για να ανεφοδιάζονται και να τρώνε τα άλογα στο δρόμο, ο Νέρωνας εισήγαγε και τους «ερωτικούς σταθμούς» με πόρνες κατά μήκος του δρόμου για να «ξεκουράζουν» τους ταξιδιώτες.
Aυτοκρατορικό πορνείο
Ο Καλιγούλας ήταν πολυέξοδος αυτοκράτορας, τόσο πολύ μάλιστα που άδειασε τα ταμεία του κράτους σε σημείο που αναγκάστηκε να μετατρέψει το παλάτι σε ένα αυτοσχέδιο πορνείο, προκειμένου να ξεχρεώσει τους δανειστές του.
  Κάνοντας έναν άνδρα, «γυναίκα» του
Προφανώς δεν εννοούμε ομοφυλόφιλο γάμο εδώ, αλλά το «γυναίκα» με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Συγκεκριμένα, ο Νέρωνας πήρε έναν άνδρα, του έκοψε τα γεννητικά όργανα, τον έντυσε γυναικεία και τον παντρεύτηκε με όλες τις τιμές.
Παιδεραστία
Ο αυτοκράτορας Τιβέριος, σύμφωνα με τα στοιχεία, απολάμβανε την «παρέα» μικρών παιδιών καθώς και το κολύμπι κι έτσι επέλεξε να δημιουργήσει ένα ενυδρείο ερωτικής διαστροφής, με πολλά παιδάκια να κολυμπάνε μαζί του.
Το πρώτο όργιο
Η Μεσσαλίνα, σύζυγος του Κλαύδιου (αυτού που τελικά παντρεύτηκε την Αγριππίνα) έμεινε στην ιστορία για τις ακόρεστες σεξουαλικές ορμές της, κάνοντας το Nymphomaniac του Trier να μοιάζει με επεισόδιο του Sesame Street. Ηταν η πρώτη αυτοκράτειρα που εκπορνεύτηκε με τη θέληση της, ενώ κατέχει το ρεκόρ για ταυτόχρονη σεξουαλική συνεύρεση με τους περισσότερους άνδρες μέχρι τότε.

 
 
 

Όταν οι αρχαίοι έδειχναν το δρόμο στην τεχνολογία

Μια έκθεση με 150 εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων 

Πρόκειται για ένα ταξίδι στον χρόνο για μικρούς και μεγάλους, που πραγματικά προκαλεί έκπληξη για τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων σε τεχνολογικό επίπεδο.


150 εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων που υπήρξαν ο προάγγελος της σύγχρονης τεχνολογίας, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όσοι επισκεφθούν τη μοναδική έκθεση που πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς. 


Πρόκειται για το αυθεντικό μουσείο «της αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας» του Κώστα Κοτσανά, που εδρεύει στο Κατάκολο και το οποίο για ένα μήνα, θα μεταφερθεί για πρώτη φορά στην Κρήτη με όλα του τα εκθέματα, στον Εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς.

Από την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 06 Ιανουαρίου, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν ένα μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο και τη φαντασία, με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο επίκεντρο, διασκεδάζοντας παράλληλα με happenings και παιχνίδια.


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προτιμά τη γαλήνη της εξοχής, παρά τη σύγχυση της πόλης

Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέσα σε ένα φυσικό και όχι αστικό περιβάλλον φαίνεται πως έχουν «καλωδιώσει» έτσι τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ώστε ενστικτωδώς, ακόμα και σήμερα, να προτιμά τη γαλήνη της εξοχής παρά τη σύγχυση των πόλεων, ακόμα και αν έχει γεννηθεί σε αυτές, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Βρετανών ψυχολόγων.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ίαν Φράμπτον του πανεπιστημίου Έξετερ, σύμφωνα με τη βρετανική «Ιντιπέντεντ», χρησιμοποίησαν την τεχνική της μαγνητικής απεικόνισης του εγκεφάλου για να καταγράψουν τη νευρωνική δραστηριότητα μιας ομάδας εθελοντών που έβλεπαν είτε ειδυλλιακά τοπία στη φύση, είτε εικόνες από τη ζωή σε μια μεγαλούπολη.
Η έρευνα έδειξε ότι η περιοχή του ανθρώπινου εγκέφαλου που σχετίζεται με τη γαλήνια ηρεμία, ενεργοποιείται αυθόρμητα πολύ γρήγορα στη θέα της εξοχής και ενός αγροτικού τοπίου. Αντίθετα, στη θέα ενός αστικού περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται -και μάλιστα με σημαντική καθυστέρηση- η εγκεφαλική περιοχή που εμπλέκεται στην επεξεργασία των πολύπλοκων οπτικών ερεθισμάτων, καθώς ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεδιαλύνει τις ακριβώς βλέπει στο οπτικό πεδίο του.
Όπως είπε ο Ίαν Φράμπτον, «όταν ο εγκέφαλος κοιτάζει αστικά περιβάλλοντα, αναγκάζεται να κάνει πολλή δουλειά γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό που βλέπει. Ο εγκέφαλος δεν έχει μια άμεση και φυσική αντίδραση κι έτσι πρέπει να κάνει πυρετώδεις επεξεργασίες, οπότε, καθώς αναρωτιέται: «Τι ακριβώς βλέπω;», ενεργοποιείται το τμήμα του που ασχολείται με την οπτική πολυπλοκότητα. Ακόμα κι αν κάποιος έχει ζήσει στην πόλη όλη τη ζωή του, φαίνεται πως ο εγκέφαλός του συνεχίζει να μην ξέρει απόλυτα τι να κάνει με αυτές τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα να καταφεύγει στην οπτική επεξεργασία».
Ο Βρετανός ψυχολόγος επεσήμανε πως οι αγροτικές εικόνες της υπαίθρου παράγουν μια «πολύ πιο ήπια» αντίδραση σε ένα τελείως διαφορετικό τμήμα του εγκεφάλου. «Δημιουργείται μια πολύ μικρότερη αντίδραση στο στεφανιαίο σύστημα, μια πολύ αρχαιότερη εξελικτικά περιοχή του εγκεφάλου, την οποία οι άνθρωποι μοιράζονται με τις μαϊμούδες και τους πιθήκους».
Μάλιστα, αυτή η διαφορά αντίδρασης του εγκεφάλου δεν φαίνεται να είναι αισθητικής φύσης, αφού, όπως έδειξαν τα πειράματα, λαμβάνει χώρα ακόμα κι όταν οι άνθρωποι βλέπουν είτε πολύ ωραία αστικά περιβάλλοντα, είτε πολύ βαρετές εξοχές.
Ένας από τους ερευνητές, ο καθηγητής Μάικλ Ντεπλέτζ, σχολίασε ότι οι κάτοικοι των πόλεων, βαθιά μέσα τους, μπορεί να υποφέρουν όπως τα ζώα που είναι αιχμάλωτα σε κλουβιά. Είναι ενδεικτικό, όπως είπε, ότι η μαζική μετακίνηση των ανθρώπων από την ύπαιθρο στις πόλεις έχει συνοδευθεί από «μια απίστευτη αύξηση της κατάθλιψης και των διαταραχών συμπεριφοράς». Η αιτία, ανέφερε, είναι ότι «έχουμε παραμελήσει τη σχέση που τα ανθρώπινα όντα έχουν με το (φυσικό) περιβάλλον τους και το πόσο ισχυρά συνδεδεμένοι είμαστε με αυτό».

Φορωνίς το αρχαιότερο έπος που χάθηκε


Προς τιμήν του Φορωνέως γράφτηκε το αρχαιότερο έπος με τίτλο «Φορωνίς», από άγνωστο ποιητή, που χάθηκε. Αυτό το έπος χρησιμοποίησαν ως πηγή τους οι λογογράφοι Ακουσίλαος και Ελλάνικος και από αυτούς οι μεταγενέστεροι, από τους οποίους παίρνουμε μια εικόνα από το περιεχόμενό του.
Ο Αργείος διθυραμβοποιός Ελλάνικος, με πρότυπο αυτό το πρώτο έπος, έγραψε δέκα βιβλία με τίτλο «Φορωνίς» που πραγματεύονταν περί της βασιλείας και των έργων του.
Η «Φορωνίς» ιστορούσε τον κατακλυσμό του Ωγύγου και την ευεργετική βασιλεία των Ιναχιδών, που δεν επεδίωξε πολέμους, αλλά στα χρόνια αυτά που ανέτειλε η αυγή του πολιτισμού, συνέβαλε στην καλλιέργεια των εγχωρίων σπερμάτων του.
Σ’ αυτό ο Φορωνεύς θεωρείται ως φορέας του ανθρώπινου πολιτισμού και αποκαλείται «πατήρ θνητών ανθρώπων και πρώτος άνθρωπος»:
«Υπάρχει δε και αυτή η παράδοσις: Πως ο Φορωνεύς σε τούτη τη χώρα ήταν ο πρώτος κάτοικος και ο Ίναχος δεν ήταν άνθρωπος αλλά ποταμός και πατέρας του Φορωνέα»
Σύμφωνα ακόμη με το έπος αυτό ο Φορωνεύς μετά τον κατακλυσμό, αποφάσισε να συγκεντρώσει σε έναν τόπο τους απογόνους του και μαζί και τους άλλους και να προστατεύσει το άοπλο και ανυπεράσπιστο ανθρώπινο γένος, γιατί καθώς ζούσαν σκορπισμένοι και απομονωμένοι, κινδύνευαν ν’ αφανιστούν, από τα θηρία και τους άλλους εχθρούς.
Τότε ο Δίας που βασίλευε σε θεούς και ανθρώπους, με την προτροπή της Ήρας του παραδίδει την εξουσία και ο Φορωνεύς γίνεται ο πρώτος θνητός βασιλιάς.Η Ήρα τον συμπαθούσε γιατί ίδρυσε το πρώτο ιερό της στο Άργος και καθιέρωσε τις θυσίες προς τιμήν της, αλλά και γιατί στη διαμάχη της με τον Ποσειδώνα είχε πάρει το μέρος της.
Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Ερμής σκόρπισε τους ανθρώπους σε διάφορες πολιτείες πάνω στη γη, αφού δεν χωρούσαν όλοι σε μια πόλη. Όμως προέκυψαν καινούργια προβλήματα. Ενώ στην αρχή οι άνθρωποι είχαν μία γλώσσα, τώρα μιλούσαν διαφορετικές.Αυτή η σύγχυσις γλωσσών, έγινε αιτία ερίδων και πολέμων.
Για να ζουν οι άνθρωποι με δικαιοσύνη και αρμονικά, ο Φορωνεύς συνέταξε τους πρώτους νόμους και ίδρυσε τα πρώτα δικαστήρια. Επινόησε επίσης τα όπλα, δίδαξε στους υπηκόους του η χρήση τους για να προστατεύονται από τα άγρια θηρία, να τρέφονται από το κυνήγι, αλλά και να τα χρησιμοποιούν όπου δεν επιβαλλόταν ο νόμος.
Από την Ωκεανίδα Μελία (ή Αργεία) ο Ίναχος απέκτησε τον Φορωνέα, τον Αιγιαλέα και την Ιώ. Ως παιδιά του αναφέρονται ακόμη ο Φηγεύς, ο Πελασγός, ο Άργος και η Μυκήνη. Ο Φορωνεύς που διαδέχτηκε τον Ίναχο, θεωρείται ο γενάρχης της Πελασγικής φυλής. Η βασιλεία του συνέπεσε με τον μεγάλο κατακλυσμό του Ωγύγου:
«Πρώτος παρ’ Αθηναίοις μνημονεύεται Ώγυγος καθ’ όν Έλλησιν ο μέγας και παλαιός ιστορείται κατακλυσμός. Τούτο λέγεται συγχρονίσαι Φορωνεύς ο Ινάχου, Αργείων βασιλεύς».
Ο Παυσανίας διασώζει πληροφορίες από το αρχαιότερο έπος Φορωνίς, σύμφωνα με το οποίο ο Φορωνεύς μετά από αυτόν τον κατακλυσμό, ήταν ο πρώτος που συγκέντρωσε τους ανθρώπους σε έναν τόπο, και τους δίδαξε τον τρόπο του κοινωνικού βίου, ιδρύοντας έτσι την πρώτη πόλη:
«Ο Φορωνεύς δε ο γιος του Ινάχου είναι εκείνος που πρώτος συγκέντρωσε τους ανθρώπους σε κοινότητες, ενώ πριν κατοικούσαν σκόρπιοι ο καθένας μόνος του στα δάση και στα βουνά. Και γι αυτό το μέρος που για πρώτη φορά μαζεύτηκαν ονομάσθηκε «Φορωνικόν»
Προηγουμένως ζούσαν σκόρπιοι και απομονωμένοι όπως οι Κύκλωπες, για τους οποίους ο Όμηρος γράφει:
«Δεν έχουν προεστών βουλές, μήτε από νόμους ξέρουν
και κατοικούνε στων βουνών κατακόρυφα τις ράχες,
μέσα σε βαθουλές σπηλιές και τα παιδιά του ορίζει
καθείς και τη γυναίκα του και δεν ψηφάει τους άλλους»
Ακόμη για χάρη των ανθρώπων ο Φορωνεύς μεταφέρει τη φωτιά από τον ουρανό με τη συναίνεση του Δία και διδάσκει τους ανθρώπους να την χρησιμοποιούν, κυρίως για να προσφέρουν θυσίες:
«Πιο πέρα από το ομοίωμα (του Βίτωνος) υπάρχει ένας τόπος όπου καίνε φωτιά, που τη λένε φωτιά του Φορωνέα, γιατί οι Αργείοι δεν παραδέχονται πως ο Προμηθεύς έδωσε στους ανθρώπους τη φωτιά, αλλά αποδίδουν την εύρεσή της στο Φορωνέα».
Την φωτιά αυτή διατηρούσαν οι Αργείοι άσβεστη στον ναό του Λυκίου Απόλλωνος και την ονόμαζαν Φορωνικόν πυρ. Ακόμη, όπως γράφει ο Παυσανίας, οι Αργείοι πρόσφεραν θυσίες στον τάφο του Φορωνέα, μέχρι τα δικά του χρόνια.Από τον Φορωνέα και τη νύμφη Τηλεδίκη γεννήθηκαν ο Άπις και η Νιόβη.
Στο μικρό χρονικό διάστημα που βασίλεψε στο Άργος ο Άπις, όλη η Πελοπόννησος ονομαζόταν Απία και οι κάτοικοί της Απιδόνες. Η Νιόβη ήταν η πρώτη θνητή γυναίκα με την οποία έσμιξε ο Δίας.
Από την ένωση αυτή γεννήθηκαν ο Πελασγός και ο Άργος. Από αυτόν τον γιό του Δία και της Νιόβης η πολιτεία αλλά και όλη η Πελοπόννησος μετονομάστηκε από Απία σε Άργος.

Θρησκευτική Θεραπευτική. Άλλωστε τι έχουμε να χάσουμε

Ας αφήσουμε κατά μέρος την απιστία κι ας προσγειωθούμε στις νέες αναγκαστικές συνθήκες, όσον αφορά στις θεραπείες των ασθενειών.
Κλείνουν νοσοκομεία, κλινικές, κόβονται φάρμακα, υπολειτουργούν δημόσια νοσοκομεία… Μάλιστα το μέλλον στον τομέα αυτόν προβλέπεται δυσοίωνο. Επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.
Και να, η θρησκεία προσφέρει την πιο συμφέρουσα και συνάμα πιο οικονομική. Μάλιστα – όπως θα δούμε – το πακέτο της προσφοράς είναι πλήρες.
Ούτε νοσοκομεία, ούτε γιατροί, ούτε φάρμακα, ούτε εγχειρίσεις, ούτε αίματα, ούτε γάζες, ούτε ανάγκη ασφάλειας, ούτε εισφορές, ούτε ασφάλιστρα, ούτε φακελάκια, ούτε εκατό ένσημα το χρόνο, ούτε…
Δείτε πόσο απλά λύνεται το τόσο αυτό σοβαρό πρόβλημα, το οποίο η απιστία, η οποία μας τυφλώνει, μας εμποδίζει να δούμε.
Ποιος ξέρει καλύτερα την λύση; Ποιος άλλος;

Η Θρησκευτική Θεραπευτική….

Σε μια εποχή όπου επικρατούν τα κουμπάκια και τα χαπάκια στις σύγχρονες θεραπείες της λεγόμενης σύγχρονης ή δυτικής ιατρικής, χωρίς ωστόσο να μιλούν για αλλαγή του τρόπου ζωής, θα πρέπει να δούμε τον άνθρωπο ως ολότητα, ψυχικά, πνευματικά και σωματικά επιτυγχάνοντας προληπτικά τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγείας.
Η θεραπευτική δύναμη πολλαπλασιάζεται μέσα από την Ορθόδοξη Πίστη και επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
01. Προσευχή (επικοινωνία με τον Δημιουργό, Αίτηση Ίασης & Προστασίας, Μεταφορά Ενέργειας).
02. Πίστη στον Θεό (Βεβαιότητα για την Παντοδυναμία του Τριαδικού Θεού, Ευγνωμοσύνη εκ των προτέρων για το έλεος Του, Η Πίστη σου σε έσωσε).
03. Νηστεία (Αποτοξίνωση Ανθρώπινου Οργανισμού).
04. Μετάνοια (μετά – νοώ), δηλαδή αλλαγή τρόπου σκέψης και τρόπου ζωής, επαφή με την φύση, υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής.
05. Αγάπη (επικοινωνία με τους ανθρώπους, αποβολή αισθημάτων μίσους και οργής που δηλητηριάζουν το νου και το σώμα, συγχώρεση όσων μας έβλαψαν, ψυχική ηρεμία και γαλήνη).
06. Εξομολόγηση, δηλαδή παραδοχή των λαθών και των αμαρτιών, καθαρισμός του νου και της ψυχής.
07. Δικαιοσύνη, ανθρώπινη και θεϊκή, νόμος του σύμπαντος.
08. Ελευθερία ή αλλιώς ελεύθερη βούληση, το αγαθό που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους.
09. Ελεημοσύνη, μεταφορά των αγαθών σε άλλους ανθρώπους.
10. Θεία Μετάληψη, ένωση με τον Θεό.
11. Ευχέλαιο για την λήψη ευχών.
12. Θεία Ευχαριστία, αναπομπή ευχαριστιών προς τον Τριαδικό Θεό.
Στην προσπάθεια αυτή οπωσδήποτε βοηθά η εφαρμογή των 7 αρετών στη ζωή και αποφυγή των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων. Επίσης σημαντικά για την ζωή είναι και τα δελφικά παραγγέλματα όπως και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία η οποία ενδύθηκε θρησκευτικό μανδύα με την έλευση του Θεανθρώπου.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Χριστός μας ευλόγησε την ελιά (το έλαιον δεν είναι τυχαίο που προφέρεται όπως το έλεος, το κρασί (το οποίο προφέρεται ως ρίζα με την λεγόμενη κράσις κατά τον Ιπποκράτη), τους ιχθύες, τον άρτο (σιτάρι), το νερό.
Φυσικά είναι απαραίτητα και άλλα στοιχεία για τον οργανισμό (φρούτα, λαχανικά, καθώς και η επαφή του ανθρώπου με την φύση. Η τροφή μου, είναι το φάρμακο μου έλεγε ο Ιπποκράτης. Η αρμονική συνεργασία του Θεού, της Φύσης και του Ανθρώπου μπορεί να κάνει θαύματα. Αποφυγή των καταχρήσεων και των κατακρίσεων.
Συμπληρωματικά καλό θα ήταν να ενημερωνόμαστε και για εναλλακτικές θεραπείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεδομένου ότι ο οργανισμός απαιτεί χρόνο για να αντιληφθεί τις αλλαγές και να θεραπευτεί. Εμπιστευτείτε το ένστικτο και την λογική σας.

******************************************

Και μια ερώτηση: για ποιόν λόγο οι καλόγεροι του αγίου όρους τρέχουν στα νοσοκομεία, μόλις αρρωστήσουν;  Όσες φορές έτυχε να πάω σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όλο και βλέπω δυο τρεις απ’ αυτούς.
Προχθές άνοιξε στην πρωτεύουσα του περιβολιού της Παναγιάς φαρμακείο!!!
Δεν μου λες λοιπόν κουτοπόνηρε, οι κηφήνες οι καλόγεροι δεν γνωρίζουν την θρησκευτική θεραπευτική, ΄ωρέ αθεόφοβε θεομπαίχτη;

Πως να δέρνετε τη γυναίκα σας!

Πως να δέρνετε τη γυναίκα σας, για να μη μπλέξετε με τον Θεό. Λεπτομερείς οδηγίες.